Decyzja 94/271/WE,Euratom w sprawie wglądu do oraz ujawnienia dokumentów archiwalnych dotyczących negocjacji w sprawie Traktatów Rzymskich, negocjacji w sprawie Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz dotyczących Tymczasowego Komitetu ds. Wspólnego Rynku i Euratomu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.117.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 1994 r.

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
z dnia 24 marca 1994 r.
w sprawie wglądu do oraz ujawnienia dokumentów archiwalnych dotyczących negocjacji w sprawie Traktatów Rzymskich, negocjacji w sprawie Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz dotyczących Tymczasowego Komitetu ds. Wspólnego Rynku i Euratomu

(94/271/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 7 maja 1994 r.)

Artykuł  1

Udziela się pozwolenia na wgląd do oraz ujawnienie dokumentów archiwalnych dotyczących negocjacji w sprawie Traktatów Rzymskich, negocjacji w sprawie Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz dotyczących Tymczasowego Komitetu ds. Wspólnego Rynku i Euratomu, złożonych do archiwów Wspólnoty przez Państwa Członkowskie zgodnie z warunkami ustalonymi w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r.(1)

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 1994 r.

A. ZAPHRIOU
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 43 z 15.2.1983, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.