Decyzja 94/187/EWG ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.89.18

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1996 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 marca 1994 r.
ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(94/187/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 6 kwietnia 1994 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszego aktu prawnego nie uwzględnia wszystkich zmian. Niektóre akty zmieniające nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym, ponieważ instytucje UE uznały zmiany wynikające z nich za pochłonięte przez akty zmieniające opublikowane w kolejnych tomach tego wydawnictwa.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych, określonych w załączniku A (1) do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG(1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozdział 2 załącznika I wyżej wspomnianej dyrektywy dopuszcza przywóz osłonek zwierzęcych, które zostały poddane wymaganej obróbce, ze wszystkich państw trzecich;

należy ustanowić wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne w celu zagwarantowania, że taka wymagana obróbka osłonek jest wykonywana;

uwzględniając ustanowienie nowych regulacji dotyczących świadectwa, należy przewidzieć pewien okres na ich wykonanie;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz z każdego państwa trzeciego osłonek zwierzęcych, którym towarzyszy świadectwo zdrowia ustanowione w Załączniku; składające się z pojedynczego arkusza i wypełniane co najmniej w jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego przeprowadzającego kontrolę przywozową.

Artykuł  2 1

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1997 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 1994 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ŚWIADECTWO ZDROWIA ZWIERZĄT

dla osłonek zwierzęcych przeznaczonych do wysyłki do Wspólnoty Europejskiej

grafika

1 Art. 2:

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 94/775/WE z dnia 28 listopada 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.310.77) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 listopada 1994 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 96/106/WE z dnia 29 stycznia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.24.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.