Decyzja 89/694/EWG dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie systemów elektronicznej wymiany danych handlowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1989.400.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1989 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 grudnia 1989 r.
dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie systemów elektronicznej wymiany danych handlowych

(89/694/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 grudnia 1989 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzją 87/499/EWG(4) Rada przyjęła program dotyczący sieci łączności Wspólnoty w związku z systemem elektronicznej wymiany danych handlowych (Tedis);

decyzją 89/241/EWG(5) Rada zmieniła wyżej wspomnianą decyzję celem umożliwienia spółkom z państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowę, włączenia ich do programu Tedis;

na mocy wyżej wspomnianej decyzji 89/241/EWG, Rada upoważniła ponadto Komisję do negocjowania takich umów z członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;

należy przyjąć Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a Konfederacją Szwajcarską w sprawie systemów elektronicznej wymiany danych handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie systemów elektronicznej wymiany danych handlowych zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Komisji.

Tekst Umowy zostaje załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji zgodnie z art. 8 Umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1989 r.

W imieniu Rady
E. CRESSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 285 z 11.11.1989, str. 6.

(2) Opinia wydana dnia 15 grudnia 1989 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Opinia wydana dnia 19 grudnia 1989 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(4) Dz.U. L 285 z 8.10.1987, str. 35.

(5) Dz.U. L 97 z 11.4.1989, str. 46.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.