Decyzja 87/510/EWG dotycząca zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.297.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1987 r.

DECYZJA RADY
z dnia 28 września 1987 r.
dotycząca zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

(87/510/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 21 października 1987 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 238,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo- Demokratyczną(3), podpisany w Algierze dnia 26 kwietnia 1976 r. powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo- Demokratyczną.

Tekst tego Protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 6 Protokołu(4).

Artykuł  3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 1987 r.

W imieniu Rady
B. HAARDER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 97 z 10.4.1987, str. 2.

(2) Zgoda wydana dnia 16 września 1987 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 263 z 27.9.1978, str. 2.

(4) Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.