Decyzja 86/574/EWG zmieniająca decyzję 77/795/EWG ustanawiającą wspólną procedurę wymiany informacji w sprawie jakości słodkich wód powierzchniowych we Wspólnocie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.335.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1986 r.

DECYZJA RADY
z dnia 24 listopada 1986 r.
zmieniająca decyzję 77/795/EWG ustanawiającą wspólną procedurę wymiany informacji w sprawie jakości słodkich wód powierzchniowych we Wspólnocie

(86/574/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 listopada 1986 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 3 ust. 6 decyzji 77/795/EWG(4), Komisja przedstawiła Radzie wnioski w celu usprawnienia procedury wymiany informacji i ujednolicenia metod pomiarów w odniesieniu do jakości słodkich wód powierzchniowych;

uwzględniając te wnioski, powinno się zmienić wspomnianą decyzję w odniesieniu do obowiązku przekazywania oraz terminów przekazywania informacji do Komisji, terminów i sposobów przekazywania przez Komisję tych informacji Państwom Członkowskim oraz sporządzania skonsolidowanego sprawozdania; w szczególności, Państwom Członkowskim należy na żądanie udostępnić statystyki roczne w celu umożliwienia im monitorowania poziomów zanieczyszczenia wód powierzchniowych; należy także ustanowić procedurę, której musi przestrzegać Komisja, oceniając efektywność systemu;

powinno się ustanowić przepisy dotyczące zestrojenia metod pomiarów stosowanych w poszczególnych krajach z metodami referencyjnymi pomiarów;

właściwe jest włączenie nowego artykułu dotyczącego minimalnej częstotliwości pobierania próbek i analizy parametrów, z możliwością zmniejszenia tej częstotliwości z uwzględnieniem niektórych warunków, wraz z metodami referencyjnymi pomiaru parametrów oraz warunkami dotyczącymi pobierania i zabezpieczania próbek;

konieczne jest włączenie do załączników fakultatywnego parametru oraz ustalenie metod referencyjnych pomiarów, które mogą być dostosowane do postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 77/795/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Opisy metod określonych w art. 2 ust. 2 lit. b) można pominąć, jeżeli metody są te same, co używane w poprzednich latach, pod warunkiem że zawsze umieszczone jest wyraźne odniesienie do wszystkich tego rodzaju pominięć;";

b) ustępy 4, 5, 6 otrzymują brzmienie:

"4. Informacje, obejmujące rok kalendarzowy, przekazywane są Komisji do dnia 1 października następnego roku.

5. Komisja corocznie przekazuje Państwom Członkowskim, które sobie tego zażyczą, informacje otrzymane zgodnie z ust. 2. Co trzy lata, a po raz pierwszy w roku 1987, Komisja sporządza projekt skonsolidowanego sprawozdania na podstawie informacji określonych w art. 2 ust. 2. Część tego sprawozdania, dotycząca informacji przedstawionych przez Państwo Członkowskie, jest wysyłana do centralnej agencji tego państwa w celu jej weryfikacji. Wszelkie uwagi do tego projektu należy umieścić w sprawozdaniu. Sprawozdanie powinno zawierać wskazówki dotyczące tendencji odnotowanych w odniesieniu do jakości wody od chwili wykonania tej decyzji oraz jak najwięcej uwag interpretacyjnych, biorąc pod uwagę cele niniejszej decyzji.

Komisja publikuje ostateczną wersję swojego sprawozdania i przesyła jego kopie Państwom Członkowskim.

6. Komisja ocenia skuteczność procedury wymiany informacji oraz przedstawia ewentualne wnioski Radzie mające na celu usprawnienie tej procedury oraz ewentualne ujednolicanie metod pomiarów, biorąc pod uwagę przepisy art. 4.";

2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Każde Państwo Członkowskie zorganizuje na szczeblu krajowym zestrojenie prac laboratoriów biorących udział w zbieraniu i analizowaniu danych, niezbędne w celu zapewnienia porównywalności metod referencyjnych pomiaru z metodami stosowanymi w laboratoriach danego Państwa Członkowskiego.

2. W razie konieczności Komisja organizuje porównawczą ocenę metod pomiaru stosowanych na szczeblu krajowym. Ocena ta będzie przedmiotem sprawozdania przekazywanego Państwom Członkowskim.

3. Na podstawie sprawozdania określonego w ust. 2 Komisja przedstawi ewentualne wnioski Radzie w sprawie zestrojenia metod pomiarów stosowanych na szczeblu krajowym z metodami referencyjnymi wymienionymi w załączniku III.";

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Artykuł 4a

1. W celu wprowadzenia wspólnej procedury wymiany informacji Państwa Członkowskie określają częstotliwość pobierania próbek i ich analizowania, zwykle w okresach miesięcznych.

2. Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, że jakość wody nie wykazuje żadnych znacznych wahań w odniesieniu do wartości jednego lub więcej parametrów i jeżeli nie istnieje ryzyko pogorszenia się jakości wody, częstotliwość pobierania próbek i pomiarów tego parametru lub parametrów mogą ulec zmniejszeniu. Takie zmniejszenie częstotliwości nie powoduje żadnego ryzyka dla ludzi i środowiska.

Zmiany częstotliwości są wyraźnie ujęte w informacjach przekazywanych Komisji zgodnie z art. 3 ust. 2

3. Metody referencyjne pomiarów przedmiotowych parametrów są zamieszczone w załączniku III. Laboratoria posługujące się innymi metodami pomiarów powinny zapewnić porównywalność wyników.

4. Pojemniki używane do próbek, odczynniki lub metody stosowane do zabezpieczenia części próbki do analizy jednego lub więcej parametrów, metody transportu i przechowywania próbek oraz przygotowywania próbek do analizy powinny być tak dobrane, aby nie powodować żadnych istotnych zmian w wynikach analizy.

5. Próbki należy pobierać w tych samych miejscach, a procedura ich pobierania powinna być za każdym razem taka sama.";

4) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Zmiany niezbędne dla dostosowania do postępu technicznego wykazu parametrów oraz sposobów ich przedstawiania i mających znaczenie liczb do nich się odnoszących, wymienionych w załączniku II, jak również referencyjnych metod pomiarów, parametrów oraz sposobów ich przedstawiania, zamieszczonych w załączniku III, są przyjmowane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8, pod warunkiem że jakiekolwiek dodatki do wykazu będą dotyczyć tylko parametrów objętych przepisami wspólnotowymi dotyczącymi środowiska wodnego oraz dla których dostępne są dane we wszystkich stacjach pobierania próbek i dokonywania pomiarów w Państwach Członkowskich. Jakiekolwiek zmiany w sposobach przedstawiania i w mających znaczenie liczbach nie mogą obejmować zmian w metodach pomiarów stosowanych przez Państwa Członkowskie w różnych stacjach, przedstawionych w załączniku I.";

5) załącznik II otrzymuje brzmienie.

"ZAŁĄCZNIK II

PARAMETRY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYMIANY INFORMACJI

(Sposoby przedstawiania i cyfry znaczące dla danych dotyczących parametrów)

Parametry

Sposób przedstawienia

Mające znaczenie liczby

Przed przecinkiem

Po przecinku

Szybkość przepływu(1) (w czasie pobierania próbki)

m3/sec

× × × ×

× ×

fizyczne

Temperatura

°C

××

×

pH

pH

× ×

×

Przewodność w 20 °C

μS cm-1

(< 100) × ×

(≥ 100) × × ×

Chlorki

Cl mg/l

(< 100) × ×

(≥ 100) × × ×

Azotany

NO3 mg/l

× × ×

× ×

Amoniak

NH4 mg/l

× × ×

× ×

Rozpuszczony tlen

O2 mg/l

× ×

×

BOD5

O2 mg/l

× × ×

×

chemiczne

COD

O2 mg/l

× × ×

×

Fosfor całkowity

P mg/l

× ×

× ×

Środki powierzchniowo czynne reagujące na błękit metylenowy

ekw. laurylowego siarczanu sodu mg/l

× ×

× ×

Kadm całkowity

Cd mg/l

×

× × × ×

Rtęć

Hg mg/l

×

× × × ×

Coli fekalne

/100 ml

× × × × × ×

Miano coli(2)

/100 ml

× × × × × ×

mikrobiologiczne

Paciorkowce fekalne(2)

/100 ml

× × × × × ×

Salmonella(2)

/1 l

×

biologiczne

Jakość biologiczna(2)(3)

(1) Należy podać datę pobrania próbki.

(2) Dane dotyczące tego parametru powinny być przedmiotem wymiany, jeżeli jest

dokonywany pomiar.

(3) Częstotliwość pobierania próbek w odniesieniu do tego parametru oraz sposób

przedstawienia wyników będą przedmiotem decyzji Państw Członkowskich.";

6 dodaje się załącznik III w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK III

REFERENCYJNE METODY POMIARÓW

Parametry

Sposób przedstawienia

Referencyjna metoda pomiaru

Tempo przepływu w czasie pobierania próbki

m3/s

Przepływomierz

Temperatura

°C

Termometria

mierzona na miejscu w czasie pobierania próbki

pH

pH

Elektrometria

mierzona na miejscu w czasie pobierania próbki bez uprzedniej obróbki próbki

Przewodność w 20 °C

μS cm-1

Elektrometria

Chlorki

Cl mg/l

Miareczkowanie (metoda Mohr'a)

Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa

Azotany

NO3 mg/l

Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa

Amoniak

NH4 mg/l

Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa

Rozpuszczony tlen

O2 mg/l

Metoda Winklera

Metoda elektrochemiczna

BOD5

O2 mg/l

Określenie ilości rozpuszczonego tlenu przed inkubacją i po pięciu dniach inkubacji w temp. 20 ± 1 oC w całkowitej ciemności. Dodatek inhibitora nitryfikacji.

COD

O2 mg/l

Metoda dwuchromianu potasu

Fosfor całkowity

P mg/l

Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa

Środki powierzchniowo czynne reagujące na błękit metylenowy

Równoważne laurylowemu siarczanowi sodu mg/l

Spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa

Kadm całkowity

Cd mg/l

Spektrofotometria absorpcyjna atomowa

Rtęć

Hg mg/l

Bezpłomieniowa spektrofotometria absorpcyjna atomowa

Podobne do Coli fekalnych

/100 ml

- Hodowla w temp. 44 oC na odpowiedniej

pożywce (np. agar laktozowy Tergitol, agar

Endo, pożywka bulionowa Teepol 0,4 %) z

filtracją lub bez i policzenie kolonii.

Próbki trzeba rozcieńczyć lub ewentualnie

zagęścić tak, aby zawierały między 10 a

100 kolonii. W razie potrzeby identyfikacja

poprzez gazyfikację.

- Metoda rozcieńczania z fermentacją w

płynnym podłożu w co najmniej trzech

probówkach w trzech rozcieńczeniach.

Hodowla pozytywnych probówek na pożywce

konfirmacyjnej. Liczenie metodą MPN

(najbardziej prawdopodobna liczba).

Temperatura inkubacji: 44 ± 0,5 °C.

Miano coli

/100 ml

- Hodowla w temp. 37 °C na odpowiedniej

pożywce (np. agar laktozowy Tergitol, agar

Endo, pożywka bulionowa Teepol 0,4 %) z

filtracją lub bez i policzenie kolonii.

Próbki trzeba rozcieńczyć lub ewentualnie

zagęścić tak, aby zawierały między 10 a

100 kolonii. W razie potrzeby identyfikacja

poprzez gazyfikację.

- Metoda rozcieńczania z fermentacją w

płynnym podłożu w co najmniej trzech

probówkach w trzech rozcieńczeniach.

Hodowla pozytywnych probówek na pożywce

konfirmacyjnej. Liczenie metodą MPN

(najbardziej prawdopodobna liczba).

Temperatura inkubacji: 37 ± 1 °C.

Paciorkowce fekalne

/100 ml

- Hodowla w temp. 37 °C na odpowiedniej

pożywce (np. azydek sodu) z filtracją lub

bez i policzenie kolonii.

- Metoda rozcieńczania w bulionie azydku sodu

(Litsky). Liczenie metodą MPN (najbardziej

prawdopodobna liczba).

Salmonella

/1 l

Zagęszczanie poprzez filtrację (na przeponie lub odpowiednim filtrze). Inokulacja na pożywce do wstępnego wzbogacenia. Wzbogacenie i przeniesienie do zełu izolacyjnego - identyfikacja.

Jakość biologiczna

Do czasu ujednolicenia na poziomie wspólnotowym Państwa Członkowskie posługiwać się będą własnymi odpowiednimi metodami."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 1986 r.

W imieniu Rady
W. WALDEGRAVE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 321 z 13.12.1985, str. 2.

(2) Dz.U. C 88 z 14.4.1986, str. 108.

(3) Dz.U. C 189 z 28.7.1986, str. 4.

(4) Dz.U. L 334 z 24.12.1977, str. 29.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.