Decyzja 78/774/EWG dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1978.258.35

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1989 r.

DECYZJA RADY
z dnia 19 września 1978 r.
dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej

(78/774/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 21 września 1978 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 84 ust. 2,

uwzględniając projekt decyzji przedłożony przez Komisję,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

należy utworzyć systemy informacyjne w celu zapewnienia instytucjom wspólnotowym otrzymywania informacji o działalności flot państw trzecich, których praktyki są szkodliwe dla interesów żeglugi Państw Członkowskich, w szczególności jeżeli taka działalność wpływa niekorzystnie na konkurencyjny udział flot Państw Członkowskich w międzynarodowym handlu morskim; systemy informacyjne muszą ułatwiać konsultacje na poziomie wspólnotowym;

należy zapewnić, na poziomie wspólnotowym, możliwość przyjęcia niezbędnych środków w celu umożliwienia Państwom Członkowskim wspólnego podjęcia środków zapobiegawczych w stosunku do działań niektórych państw trzecich w zakresie żeglugi towarowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Każde Państwo Członkowskie podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ustanowienia systemu pozwalającego zbieranie informacji o działalności flot państw trzecich, których praktyki są szkodliwe dla interesów żeglugi Państw Członkowskich, w szczególności których działalność wpływa niekorzystnie na konkurencyjny udział flot Państw Członkowskich w międzynarodowym handlu morskim.
2.
System ten musi umożliwiać każdemu Państwu Członkowskiemu, w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1, zebranie informacji o:

– poziomie oferowanych usług przewozu ładunków,

– naturze, ilości, wartości, pochodzeniu i przeznaczeniu towarów załadowywanych lub wyładowywanych w danych Państwach Członkowskich przez statki zaangażowane w te usługi, oraz

– poziomie opłat pobieranych za takie usługi.

Artykuł  2
1. 1
Rada, większością kwalifikowaną, zdecyduje, dla floty jakich państw trzecich system informacji stosuje się wspólnie.
2.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, określają rodzaj żeglugi towarowej, do której zastosowanie ma system informacyjny, datę jego wprowadzenia, częstotliwość przekazywania informacji oraz jakie rodzaje informacji określone w art. 1 będą zbierane.
3.
Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji, okresowo lub na żądanie Komisji, informacje uzyskane w tym systemie informacyjnym.
4.
Komisja zbierze informacje dla Wspólnoty jako całości. Do tych informacji ma zastosowanie art. 4 decyzji Rady 77/587/EWG z dnia 13 września 1977 r., ustanawiającej procedurę konsultacyjną w stosunkach pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi w sprawach żeglugowych oraz działaniach związanych z takimi sprawami w organizacjach międzynarodowych (3).
Artykuł  3

W ramach procedury konsultacyjnej ustanowionej decyzją 77/587/EWG oraz na podstawie inter alia informacji uzyskanych w systemie informacyjnym określonym w art. 1 Państwa Członkowskie oraz Komisja będą regularnie kontrolować działania flot państw trzecich określone w decyzjach, o których mowa w art. 2.

Artykuł  4

Rada jednomyślnie może zdecydować o wspólnym zastosowaniu przez Państwa Członkowskie w ich stosunkach z państwami trzecimi lub grupą państw trzecich, odnośnie do których przyjęto decyzję, o której mowa w art. 2, odpowiednich środków zapobiegawczych stanowiących część ich krajowego ustawodawstwa.

Artykuł  5

Państwa Członkowskie zachowują prawo do jednostronnego stosowania krajowych systemów informacyjnych oraz środków zapobiegawczych.

Artykuł  6

Państwa Członkowskie przyjmą, jak najszybciej i najpóźniej do dnia 31 grudnia 1978 r., po konsultacji z Komisją, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej decyzji.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 1978 r.

W imieniu Rady
H.-D. GENSCHER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 131 z 5.6.1978, str. 40.

(2) Opinia wydana dnia 1 czerwca 1978 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 239 z 17.9.1977, str. 23.

1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 decyzji nr 89/242/EWG z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.UE.L.89.97.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 kwietnia 1989 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.