Decyzja 55/2022 (2022/1123) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.182.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2022 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 55/2022
z dnia 18 marca 2022 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2022/1123]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 1 , z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 398 z 11.11.2021, s. 29.

(2) Rozporządzenie (UE) 2019/2144 uchyla, ze skutkiem od dnia 6 lipca 2022 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 2 , (WE) nr 79/2009 3  i (WE) nr 661/2009 4  oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009 5 , (UE) nr 406/2010 6 , (UE) nr 672/2010 7 , (UE) nr 1003/2010 8 , (UE) nr 1005/2010 9 , (UE) nr 1008/2010 10 , (UE) nr 1009/2010 11 , (UE) nr 19/2011 12 , (UE) nr 109/2011 13 , (UE) nr 458/2011 14 , (UE) nr 65/2012 15 , (UE) nr 130/2012 16 , (UE) nr 347/2012 17 , (UE) nr 351/2012 18 , (UE) nr 1230/2012 19  i (UE) 2015/166 20 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach tego porozumienia ze skutkiem od dnia 6 lipca 2022 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 51 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 R 2144: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 398 z 11.11.2021, s. 29.";

2)
po pkt 51c (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/133) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"52. 32019 R 2144: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 398 z 11.11.2021, s. 29.";

3)
w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG, ze skutkiem od dnia 6 lipca 2022 r., skreśla się tekst pkt 45zy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009), 45zz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2009), 45zza (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009), 45zzb (rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010), 45zzc (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010), 45zzd (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010), 45zze (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010), 45zzf (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010), 45zzg (rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011), 45zzh (rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011), 45zzi (rozporządzenie Komisji (UE) nr 458/2011), 45zzj (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009), 45zzm (rozporządzenie Komisji (UE) nr 406/2010), 45zzn (rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2012), 45zzo (rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2012), 45zzp (rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2012), 45zzq (rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2012) oraz 45zzu (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012.

Teksty rozporządzenia (UE) 2019/2144, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 398 z 11.11.2021, s. 29, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 19 marca 2022 r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2022 z dnia 18 marca 2022 r. 21 , w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2022 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Nicolas VON LINGEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1.
2 Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 32.
4 Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.
5 Dz.U. L 195 z 25.7.2009, s. 1.
6 Dz.U. L 122 z 18.5.2010, s. 1.
7 Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 5.
8 Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 22.
9 Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 36.
10 Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 2.
11 Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 21.
12 Dz.U. L 8 z 12.1.2011, s. 1.
13 Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 2.
14 Dz.U. L 124 z 13.5.2011, s. 11.
15 Dz.U. L 28 z 31.1.2012, s. 24.
16 Dz.U. L 43 z 16.2.2012, s. 6.
17 Dz.U. L 109 z 21.4.2012, s. 1.
18 Dz.U. L 110 z 24.4.2012, s. 18.
19 Dz.U. L 353 z 21.12.2012, s. 31.
20 Dz.U. L 28 z 4.2.2015, s. 3.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
21 Zob. s. 19 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.