Nowość Decyzja 50/2020 (2023/475) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.72.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 50/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/475]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1313 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefa- ciens NRRL B-50509 i Bacillus subtilis NRRL B-50510 jako dodatku paszowego dla tuczników i podrzędnych gatunków świń do tuczu (posiadacz zezwolenia Cargill Incorporated, reprezentowany przez Provimi Holding BV) 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1315 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego (w wodzie do pojenia) dla loch (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co) 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1324 z dnia 5 sierpnia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis LMG S-27588 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych lub utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego, odchowywanego na nioski lub utrzymywanego w celach hodowlanych, warchlaków, tuczników i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Puratos) 3 .

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa dotyczącego pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG po pkt 303 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/894) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"304. 32019 R 1313: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1313 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 i Bacillus subtilis NRRL B-50510 jako dodatku paszowego dla tuczników i podrzędnych gatunków świń do tuczu (posiadacz zezwolenia Cargill Incorporated, reprezentowany przez Provimi Holding BV) (Dz.U. L 205 z 5.8.2019, s. 1).

305. 32019 R 1315: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1315 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego (w wodzie do pojenia) dla loch (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co) (Dz.U. L 205 z 5.8.2019, s. 7).

306. 32019 R 1324: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1324 z dnia 5 sierpnia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis LMG S-27588 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych lub utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego, odchowywanego na nioski lub utrzymywanego w celach hodowlanych, warchlaków, tuczników i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Puratos) (Dz.U. L 206 z 6.8.2019, s. 18)."

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2019/1313, (UE) 2019/1315 oraz (UE) 2019/1324 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2020 r.
1 Dz.U. L 205 z 5.8.2019, s. 1.
2 Dz.U. L 205 z 5.8.2019, s. 7.
3 Dz.U. L 206 z 6.8.2019, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.