Decyzja 282/2022 (2023/878) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.117.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 282/2022
z dnia 28 października 2022 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2023/878]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1302 z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji do towarowych instrumentów pochodnych oraz procedur ubiegania się o wyłączenie z limitów pozycji 1 .

(2) Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/1302 uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/591 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tekst pkt 31bazh (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/591) załącznika IX do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32022 R 1302: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1302 z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji do towarowych instrumentów pochodnych oraz procedur ubiegania się o wyłączenie z limitów pozycji (Dz.U. L 197 z 26.7.2022, s. 52).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1302 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2022 r., pod warunkiem dokonania *  wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, albo z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 213/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. 3 , w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2022 r.
1 Dz.U. L 197 z 26.7.2022, s. 52.
2 Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 479.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
3 Dz.U. L 85 z 23.3.2023, s. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.