Decyzja 272/2023 (2024/1126) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1126

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 272/2023
z dnia 27 października 2023 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2024/1126]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniającą decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących bitumicznych płytek lub płyt falistych i innych wyrobów budowlanych 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XXI pkt 1zzp (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/450) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 D 0910: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r. (Dz.U. L 116 z 4.5.2023, s. 22).".

Artykuł  2

Tekst decyzji wykonawczej (UE) 2023/910 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 października 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2023 r.
1 Dz.U. L 116 z 4.5.2023, s. 22.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.