Decyzja 263/2019 (2023/86) zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 263/2019 (2023/86) zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.11.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 263/2019
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2023/86]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1094 z dnia 17 czerwca 2019 r. upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 13c (dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 D 1094: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1094 z dnia 17 czerwca 2019 r. (Dz.U. L 173 z 27.6.2019, s. 52).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2019/1094 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 października 2019 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2019 r.
1 Dz.U. L 173 z 27.6.2019, s. 52.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.