Decyzja 247/2019 (2023/70) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 247/2019 (2023/70) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.11.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 247/2019
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/70]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją nr 001/19/COL z dnia 16 stycznia 2019 r. 1  Urząd Nadzoru EFTA rozszerzył specjalne gwarancje dotyczące Salmonella spp. określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na mięso i jaja pochodzące z drobiu domowego (Gallus gallus) oraz mięso pochodzące z indyków przeznaczone dla Islandii.

(2) W związku z tym należy zaktualizować załącznik I do Porozumienia EOG, aby uwzględniał status Islandii w odniesieniu do mięsa i jaj pochodzących z drobiu domowego (Gallus gallus) oraz mięsa pochodzącego z indyków.

(3) Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa żywności w Islandii w odniesieniu do Salmonella spp. u bydła i świń jest równoważna sytuacji w odniesieniu do drobiu. W związku z tym należy zaktualizować załącznik I do Porozumienia EOG, aby uwzględniał status Islandii również w odniesieniu do mięsa wołowego i wieprzowego.

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych. Prawodawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w części 6.1 pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady):
a)
dostosowania b) i c) otrzymują oznaczenia c) i d);
b)
po dostosowaniu a) dodaje się, co następuje:

"b) w art. 8 po słowie »Norwegii« dodaje się słowo »Islandii«.";

2.
Tekst dostosowania w części 6.2 pkt 51 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005) otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie to dotyczy także przesyłek skierowanych do Norwegii i Islandii.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 października 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2019 r.
1 Dz.U. L 95 z 4.4.2019, s. 13 oraz Suplement EOG nr 26 z 4.4.2019, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.