Decyzja 247/2018 (2021/1512) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.337.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 247/2018
z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2021/1512]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 1 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE) wprowadza się następujące zmiany:
(i)
dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32014 L 0051: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).";

(ii) dodaje się następujące dostosowania:

"(k) Odniesienia do uprawnień EIOPA na mocy art. 18 i 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 w dyrektywie odczytuje się jako odniesienia, w przypadkach przewidzianych w i zgodnie z pkt 31h niniejszego załącznika, do uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA.

(l) W art. 52 ust. 3 i 77f ust. 1 po słowie »Rady« wprowadza się słowa »Urzędu Nadzoru EFTA, Stałego Komitetu Państw EFTA«.

(m) W art. 65a po słowie »EIOPA« wprowadza się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

(n) W art. 70 odniesienia do »banków centralnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)« i »banków centralnych ESBC« odczytuje się jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w dyrektywie, krajowe banki centralne państw EFTA.

(o) W art. 138 ust. 4, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »EIOPA« odczytuje się jako »Urząd Nadzoru EFTA«, a słowa »ogłoszonej przez EIOPA« odczytuje się jako »zgodnie z oświadczeniem Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie projektów przygotowanych przez EIOPA«.

(p) Informacje pochodzące z państw EFTA nie są wymieniane przez EIOPA w ramach porozumień o współpracy zawartych z państwem trzecim lub jego władzami na mocy art. 172 ust. 4 lit. e) lub art. 260 ust. 5 lit. e) bez wyraźnej zgody organów, które je ujawniły oraz, w stosownych przypadkach, wyłącznie do celów, na które organy te wyraziły zgodę.

(q) W art. 308b ust. 15 w odniesieniu do państw EFTA słowa »23 maja 2014 r.« odczytuje się jako »daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 247/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.«.";

2)
w pkt 29b (dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), 31eb (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009) i 31i (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010) dodaje się następujące tiret:

"– 32014 L 0051: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).";

3)
w pkt 31h (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010) dodaje się, co następuje:

"zmieniona:

32014 L 0051: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).".

Tekst dyrektywy 2014/51/UE w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOGSekretarze Wspólnego Komitetu EOG
PrzewodniczącaHege M. HOFF
Oda Helen SLETNESMikołaj KARŁOWSKI
1 Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.