Decyzja 230/2019 (2023/35) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 230/2019 (2023/35) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.4.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 230/2019
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/35]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2019/680 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2019/681 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XVI pkt 1a (rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 R 0680: rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/680 z dnia 30 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 115 z 2.5.2019, s. 3),

32019 R 0681: rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/681 z dnia 30 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 115 z 2.5.2019, s. 5).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (UE) 2019/680 i (UE) 2019/681 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 września 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2019 r.
1 Dz.U. L 115 z 2.5.2019, s. 3.
2 Dz.U. L 115 z 2.5.2019, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.