Decyzja 228/2019 (2023/33) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 228/2019 (2023/33) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.4.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 228/2019
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/33]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/994 z dnia 17 czerwca 2019 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia etofenproksu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1030 z dnia 21 czerwca 2019 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia indoksakarbu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 12zzzzzy (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/641) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się punkty w brzmieniu:

"12zzzzzz. 32019 D 0994: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/994 z dnia 17 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia etofenproksu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 160 z 18.6.2019, s. 26).

12zzzzzza. 32019 D 1030: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1030 z dnia 21 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia indoksakarbu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (Dz.U. L 167 z 24.6.2019, s. 32).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2019/994 i (UE) 2019/1030 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 września 2019 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2019 r.
1 Dz.U. L 160 z 18.6.2019, s. 26.
2 Dz.U. L 167 z 24.6.2019, s. 32.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.