Decyzja 2024/1510 zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1510

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (WPZIB) 2024/1510
z dnia 27 maja 2024 r.
zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB 1 .

(2) W dniu 25 maja 2023 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2023/1035 2 , dotyczącą przedłużenia do dnia 1 czerwca 2024 r. obowiązywania środków ograniczających określonych w decyzji 2013/255/WPZiB.

(3) Z przeglądu decyzji 2013/255/WPZiB wynika, że obowiązywanie określonych w niej środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 1 czerwca 2025 r.

(4) Wpisy dotyczące pięciu zmarłych osób oraz wpis dotyczący jednej dodatkowej osoby należy wykreślić z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB. Ponadto należy zaktualizować i zmienić zawarte w tym wykazie wpisy dotyczące 96 osób fizycznych i jednego podmiotu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 34

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 czerwca 2025 r. Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałego przeglądu. Niniejsza decyzja może być, w zależności od przypadku, przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.";

2)
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części A "Osoby":
(i)
skreśla się wpisy dotyczące następujących sześciu osób:

23. Zoulhima CHALICHE;

41. Ali DOUBA;

145. Michel KASSOUHA;

227. Ahmad AL-HAMU;

289. Mahir Burhan Eddine AL-IMAM

337. Mustafa AL-MASALMAH; oraz

(ii)
poniższe 96 wpisów otrzymuje następujące brzmienie:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"3.Ali MAMLUK

(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

Data urodzenia:

19.2.1946;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria Paszport dyplomatyczny nr 983; Płeć: mężczyzna

Od stycznia 2024 r. doradca prezydencki ds. bezpieczeństwa. Były wiceprezydent Syryjskiej Republiki Arabskiejdo spraw bezpieczeństwa. Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef syryjskiej Dyrekcji ds. Wywiadu, uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów.9.5.2011
9.Abd al-Fatah QUDSIYAH Data urodzenia:

4.2.1953;

Miejsce urodzenia: Hama, Syria;

Paszport dyplomatyczny nr D0005788;

Płeć: mężczyzna

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r.

Wicedyrektor biura bezpieczeństwa narodowego partii Baas. Były szef Dyrekcji ds. Wywiadu Wojskowego Syrii. Uczestniczył w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii.

9.5.2011
14.Generał brygady Mohammed BILAL

(alias podpułkownik

Muhammad Bilal)

Data urodzenia:

25.5.1971;

Płeć: mężczyzna

Jako członek ścisłego kierownictwa służb wywiadu sił powietrznych Syrii wspiera syryjski reżim i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Ośrodkiem Studiów i Badań Naukowych (SSRC).21.10.2014
16.Faruq (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)Data urodzenia:

1.1.1938;

Płeć: mężczyzna

Były wiceprezydent Syrii; uczestniczył w aktach przemocy wobec ludności cywilnej.23.5.2011
20.Bassam AL HASSAN (alias Al Hasan)Data urodzenia:

6.3.1962;

Miejsce urodzenia: Szin, Hims, Syria;

Stopień: Generał dywizji;

Płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta do spraw strategicznych; szef Sekretariatu Generalnego Obrony Narodowej. Uczestniczył w aktach przemocy wobec ludności cywilnej.23.5.2011
31.Generał dywizji Tawfiq (alias Tawfik) YOUNES (alias Yunes)Data urodzenia:

5.1.1956;

Płeć: mężczyzna

Były szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; uczestniczył w aktach przemocy wobec ludności cywilnej.1.8.2011
33.Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) Data urodzenia:

17.1.1967;

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stali, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, w tym również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel.

Poprzez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jabir ułatwiał przywóz do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jabir czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową. Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem, zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę. Jest honorowym przewodniczącym »Wafa lil-Watan« (lojalność wobec ojczyzny), która jest stowarzyszeniem udzielającym pomocy rodzinom syryjskich żołnierzy i bojówek.

Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek reżimowych.

27.1.2015
34.Hayel AL-ASSAD (alias Hael al-Asad Data urodzenia:

8.9.1968;

Płeć: mężczyzna

Zastępca Mahera al-Assada; komendant oddziału żandarmerii wojskowejlV dywizji armii, uczestniczył w represjach.23.8.2011
37.Generał dywizji Rafiq (alias Rafeeq) SHAHADAH (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)Data urodzenia:

5.1.1956;

Miejsce urodzenia: Dżabla, Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r. W wywiadzie wojskowym Syrii kierował wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnejDamaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.23.8.2011
46.Generał brygady Ghassan KHALIL (alias Khaleel)Data urodzenia:

3.5.1957;

Płeć: mężczyzna

Kierownik wydziału informacyjnego Dyrekcji ds. Wywiadu Ogólnego. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.8.2011
48.Samir HASSAN

Data urodzenia:

10.8.1953;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiejgospodarki. Posiada udziały lub znaczące wpływy w firmach Amir Group i Cham Holding, dwóch konglomeratach mających udziały w sektorach nieruchomości, turystyki, transportu i finansów. Przewodniczący syryjsko-rosyjskiejrady biznesu; odgrywa istotną rolę w stosunkach gospodarczych z Federacją Rosyjską za pośrednictwem rosyjsko-syryjskiej rady biznesu.

Samir Hassan wspiera wysiłek wojenny reżimu syryjskiego poprzez darowizny pieniężne.

Samir Hassan jest powiązany z osobami czerpiącymi korzyści dzięki reżimowi lub wspierającymi go. W szczególności jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali umieszczeni w wykazie przez Radę i czerpią korzyści dzięki syryjskiemu reżimowi.

27.9.2014
49.Fares CHEHABI (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)Syn Ahmada Chehabiego;

Data urodzenia:

7.9.1972;

Płeć: mężczyzna

Prezes Izby Przemysłowej w Aleppo; od 16 grudnia 2018 r. przewodniczący Federacji Izb Przemysłowych. Wiceprzewodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo syryjski reżim. Członek syryjskiego parlamentu od 2016 r.2.9.2011
51.Issam ANBOUBA Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.;

Data urodzenia:

18.3.1952;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych sektorach gospodarki syryjskiej, takich jak rolnictwo, nieruchomości i bankowość. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel Cham Holding.2.9.2011
56.Ali Abdullah (alias Abdallah) AYYUB (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)Data urodzenia:

28.4.1952;

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były wiceprezes Rady Ministrów i były minister obrony.

Oficer armii syryjskiej w stopniu generała, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Były szef sztabu generalnego Syryjskich Sił Zbrojnych. Osoba wspierająca reżim syryjski i odpowiedzialna za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

14.11.2011
58.Generał dywizji Aous (alias Aws, Aus) »Ali« ASLAN Data urodzenia:

9.12.1958;

Płeć: mężczyzna

Oficer wysokiej rangi. Bliski współpracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta Baszara al-Assada. Poprzednie stanowiska: Dowódca 40. Brygady (4. Dywizji) w latach 2011-2014; zastępca dowódcy 4. Dywizji w 2015 r.; dowódca drugiego Korpusu w 2016 r. Korpusu w 2016 r. Uczestniczył w atakach na ludność cywilną w całej Syrii, w tym w arbitralnych aresztowaniach, masowych zabójstwach i przymusowych wysiedleniach ludności cywilnej.14.11.2011
59.Generał Ghassan BELAL (alias Bilal)Data urodzenia:

19.9.1966;

Płeć: mężczyzna

Szef biura bezpieczeństwa 4. Dywizji, dowódca 555. Pułku Spadochroniarzy. Doradca Mahera ds.-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeństwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii, uczestniczył w szeregu przypadków naruszenia uzgodnień o zaprzestaniu działań wojennych w regionie Ds.-Ghuta.14.11.2011
64.Mujahed ISMAIL (alias

Ismael)

Data urodzenia:

1.1.1977;

Płeć: mężczyzna

Członek syryjskiej armii elektronicznej(terytorialna służba wywiadu wojskowego). Uczestniczył w brutalnych atakach na ludność cywilną i w nawoływaniu do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
66.Generał dywizji Kifah MOULHEM (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)Data urodzenia:

28.11.1961;

Miejsce urodzenia: Junaynat Ruslan, Tartus, Syria;

Płeć: mężczyzna

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego od stycznia 2024 r. Były szef Dyrekcji ds. Wywiadu Wojskowego, powołany w marcu 2019 r. Były szef komitetu ds. bezpieczeństwa w południowym regionie kraju i były zastępca szefa Dyrekcji ds. Wywiadu Wojskowego, kierował działaniami reżimu w regionach Hims i Aleppo. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w Dajr az-Zaur i jest głównym osobą odpowiedzialną za brutalne represje stosowane przez Dyrekcję ds. Wywiadu Wojskowego (wydział 248) w latach 2011 i 2012, a także za torturowanie i inne poważne naruszenia praw zatrzymanych.14.11.2011
77.Brygadier Khalil (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)Data urodzenia:

4.2.1955;

Płeć: mężczyzna

14. Dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Hims.1.12.2011
82.Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)Data urodzenia:

1.10.1950;

Płeć: mężczyzna

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Hims.1.12.2011
87.Generał dywizji Ramadan Mahmoud RAMADAN Data urodzenia:

10.3.1962;

Stanowisko: dowódca 35. Regimentu Sił Specjalnych;

Płeć: mężczyzna

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowościach Banijas i Dara.23.1.2012
89.Generał dywizji Naim (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem SULEIMAN Data urodzenia:

16.2.1954;

Stanowisko: Dowódca 3. Dywizji;

Płeć: mężczyzna

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.23.1.2012
91.Generał dywizji Fo'ad (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)Data urodzenia:

3.10.1955;

Stanowisko: Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Idlib;

Płeć: mężczyzna

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Idlibie na początku września 2011 r.23.1.2012
93.Generał brygady Ghassan AFIF (alias Afeef)Data urodzenia:

10.2.1958;

Stanowisko: dowódca 45. Regimentu;

Płeć: mężczyzna

Dowódca operacji wojskowych w Hims, Baniyas i Idlibie.23.1.2012
99.Generał dywizji Mohamed (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)Data urodzenia:

13.1.1976;

Stanowisko: Dowódca 106. Brygady, Gwardia Prezydencka;

Płeć: mężczyzna

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.23.1.2012
102.Ahmed (alias Ahmad) DIBE (alias Dib, Deeb)Stanowisko: szef oddziału regionalnego w Darze (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Ogólnego);

Data urodzenia:

15.11.1961;

Płeć: mężczyzna

Szef regionalnego oddziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego w Darze odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w Darze.23.1.2012
108.Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohamm ed) AL-JLEILATI Data urodzenia:

13.6.1945;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Były minister finansów, pełnił ten urząd do 9.2.2013. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.1.12.2011
112.Hussein (alias Hussain^, Mahmoud FARZAT

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Data urodzenia:

6.9.1957;

Miejsce urodzenia: Hama, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister stanu, pełnił ten urząd co najmniej do 2014 r. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.23.3.2012
113.Mansour Fadlallah

AZZAM

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Data urodzenia:

15.3.1960;

Miejsce urodzenia: As-Suwajda, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister ds. prezydenckich. Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.27.2.2012
126.Bouthaina SHAABAN

(alias Buthaina Shaaban)

Data urodzenia:

1.4.1953;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria;

Płeć: kobieta

Od lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki i mediów; powiązana zatem z brutalnymi atakami na ludność cywilną.26.6.2012
127.Generał brygady Sha'afiq (alias Shafiq, Shafik) MASA (alias Massa)Data urodzenia:

5.7.1956;

Miejsce urodzenia: Al-Zara (Hama), Syria;

Płeć: mężczyzna

Szef wydziału 215 (Damaszek) wywiadu wojskowego. Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonistów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność cywilną.24.7.2012
130.Generał brygady Muhammad (alias Mohammed) KHALLOUF (alias Abou Ezzat)Data urodzenia:

2.11.1946;

Płeć: mężczyzna

Były (2009-2014) szef wydziału 235 o nazwie »Palestyna« (Damaszek) wywiadu wojskowego, który jest centralnym elementem wojskowego aparatu opresji. Uczestniczył bezpośrednio w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
133.Generał brygady Jawdat

AL-AHMED (alias al-Ahmad)

Data urodzenia:

8.2.1958;

Miejsce urodzenia: Kardaha, Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Szef oddziału służb wywiadu sił powietrznych Syrii w Hims. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie oraz za zabójstwa pokojowych demonstrantów.24.7.2012
134.Pułkownik Qusay Ibrahim MIHOUB

Data urodzenia:

15.4.1961;

Miejsce urodzenia: Derghamo, Dżabla, Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Wysoki rangą oficer służb wywiadu sił powietrznych Syrii. Były szef oddziału służb wywiadu sił powietrznych w Darze (oddelegowany z Damaszku do Dary wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym mieście). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie oraz za brutalne tłumienie pokojowych protestów w południowym regionie kraju.24.7.2012
139.Generał dywizji Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

Data urodzenia:

20.9.1960;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa w regionie południowym od 2018 do 2020 r. Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego. Generał dywizji. Od kwietnia 2012 r. do dnia 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w Hims (zastąpił generała brygady Nasra al-Alego). Od dnia 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Od 2019 r. dyrektor Departamentu Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
146.Generał Ghassan Jaoudat

ISMAIL

(alias Ismael)

Data urodzenia:

3.1.1959;

Miejsce urodzenia: Junaynat Ruslan - Darkusz, Tartus, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były szef wywiadu sił powietrznych Syrii; Były wicedyrektor służb wywiadu sił powietrznych, a wcześniej - odpowiedzialny za wydział misji służb wywiadu sił powietrznych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji specjalnych, elitarnymi oddziałami służb wywiadu sił powietrznych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych przez reżim syryjski. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest jednym z kluczowych przywódców wojskowych, którzy bezpośrednio stosują brutalne represje powadzone przez reżim syryjski wobec opozycji, a także odpowiadają za zaginięcia cywilów.24.7.2012
148.Generał Mohammed (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali NASR (alias Mohammed Ali Naser)Data urodzenia:

8.10.1964;

Płeć: mężczyzna

Bliski współpracownik Mahera al-Assada, młodszego brata prezydenta Baszara al-Assada. Większość swojej kariery spędził w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do wydziału wewnętrznego (wydział 251) Dyrekcji ds. Wywiadu Ogólnego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali Nasr bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych w opozycjonistów.24.7.2012
151.Samir (alias Sameer) JOUMAA (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a)

(alias Abou Sami)

Data urodzenia:

8.3.1962;

Płeć: mężczyzna

Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Mohammada Nassifa Kheira Beka, który jest jednym z głównych doradców ds. bezpieczeństwa przy prezydencie Baszarze al-Assadzie (i który zajmuje oficjalnie stanowisko zastępcy wiceprezydenta Farouka asz-Szaraa). Z uwagi na bliską współpracę z prezydentem Baszarem al-Assadem i Mohammedem Nassifem Kheirem Bekiem Samir Joumaa jest zaangażowany w syryjską reżimową politykę represji wymierzonych w opozycjonistów.24.7.2012
155.Dr Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (alias Al Sayyed)Data urodzenia:

23.12.1958;

Miejsce urodzenia: Tartus, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister ds. fundacji religijnych. Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
158.Subhi Ahmad AL ABDALLAH (alias al-Abdullah)Data urodzenia:

17.8.1951;

Płeć: mężczyzna

Były minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
160.Dr Hazwan AL WEZ (alias Al Wazz)Data urodzenia:

7.3.1962;

Płeć: mężczyzna

Były minister edukacji mianowany w lipcu 2016 r.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

16.10.2012
162.Dr Mahmoud Ibraheem (alias Ibrahim) SA'IID (alias Said, Sa'eed, Saeed)Data urodzenia:

30.5.1953;

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister transportu, pełnił ten urząd w okresie po maju 2011 r. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
163.Dr Safwan AL ASSAF Data urodzenia:

13.3.1959;

Płeć: mężczyzna

Były minister mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
164.Yasser (alias Yaser) AL SIBA'II (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)Data urodzenia:

26.3.1951;

Płeć: mężczyzna

Były minister robót publicznych. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
165.Sa'iid (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi Data urodzenia:

5.9.1954;

Płeć: mężczyzna

Były minister ds. ropy naftoweji zasobów mineralnych. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
172.Ali HADAR (alias HAIDAR)Data urodzenia:

21.7.1962;

Płeć: mężczyzna

Szef Agencji ds. Pojednania Narodowego i były sekretarz stanu ds. pojednania narodowego. Przewodniczący frakcji Intifada Syryjskiej Partii Socjal-Nacjonalis- tycznej. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.16.10.2012
188.Bishr Riyad YAZIGIData urodzenia:

13.11.1972;

Płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta Baszara al-Assada. Były minister turystyki. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.24.6.2014
190.Hussein ARNOUS (alias Arnus) Data urodzenia:

1.1.1953;

Miejsce urodzenia: Idleb, Syria;

Płeć: mężczyzna

Premier. Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

24.6.2014
193.Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) znany jako »The Tiger« (alias al-Nimr)Data urodzenia:

10.6.1970;

Miejsce urodzenia: Dżabla, Latakia, Syria;

Stopień: Generał dywizji;

Stanowisko: dowódca sił Qawat al-Nimr (25. Dywizja Sił Specjalnych, dawniej znana jako »Tiger Forces«);

Płeć: mężczyzna

Oficer armii syryjskiej w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Dowódca dywizji znanej jako »Tiger Forces«. Od sierpnia 2019 r. »Tiger Forces« przemianowano na »25. Dywizję Sił Specjalnych« i oddano pod dowództwo armii. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.23.7.2014
204.Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho,

Data urodzenia:

10.8.1960;

Adres: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading. Jako że zajmuje wysokie stanowisko w Hamsho Trading, będącym jednostką zależną Hamsho International, który to podmiot został przez Radę umieszczony w wykazie, i jest z tym podmiotem powiązany, wspiera reżim syryjski.

Jest - obok umieszczonych w wykazie przedsiębiorców popierających reżim, takich jak Ayman Jabir - wiceprzewodniczącym SyryjskiejRady ds. Żelaza i Stali. Do majątku Hamsho należy Syria Metal Industries, stalownia poza Damaszkiem, do której Hamsho dostarczał złom zagrabiony w trakcie wojny przez prorządowe bojówki. Jest również wspólnikiem prezydenta Baszara al-Assada.

7.3.2015
206.Generał dywizji Muhamad (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)Data urodzenia:

4.6.1959;

Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria;

Płeć: mężczyzna

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r. Od kwietnia 2015 r. kierował w syryjskim wywiadzie wojskowym wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnejw Damaszku i okolicach. Były zastępca szefa służby bezpieczeństwa politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Republikańskiejoraz wicedyrektor Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Były szef żandarmerii wojskowej, członek Biura Bezpieczeństwa Narodowego.29.5.2015
207.Adib SALAMEH

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Sala- meh)

Stanowisko: generał dywizji, wicedyrektor Dyrekcji ds. Wywiadu Sił Powietrznych w Damaszku;

Data urodzenia:

26.11.1953;

Płeć: mężczyzna

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r. wicedyrektor w dyrekcji służb wywiadowczych sił powietrznych w Damaszku; uprzednio szef służb wywiadowczych sił powietrznych w Aleppo.

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu pułkownika i stopniach równoważnych lub wyższych, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r.; ma stopień generała dywizji.

Odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, poprzez planowanie ofensyw zbrojnych w Aleppo i udział w nich; miał też wpływ na aresztowania i pozbawianie wolności cywilów.

28.10.2016
209.Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas;

Jawdat Salibi Mawwaz)

Stanowisko: Generał dywizji;

Data urodzenia:

4.6.1954;

Płeć: mężczyzna

W stopniu generała dywizji, starszy oficer w Dyrekcji ds. Broni Artyleryjskiej i Rakietowej Syryjskich Sił Zbrojnych, pełnił służbę po maju 2011 r.

Jako starszy oficer Dyrekcji ds. Broni Artyleryjskiej i Rakietowej syryjskiej armii odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za użycie broni rakietoweji chemicznejprzez brygady pod jego dowództwem na gęsto zaludnionych obszarach zamieszkałych przez ludność cywilną w regionie Al-Ghuta w roku 2013.

28.10.2016
210.Tahir Hamid KHALIL (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)Stanowisko: Generał dywizji;

Data urodzenia:

3.7.1955;

Płeć: mężczyzna

Ma stopień generała dywizji, stoi na czele dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej Syryjskich Sił Zbrojnych, pełni służbę po maju 2011 r. Jako starszy oficer Dyrekcji ds. Broni Artyleryjskiej i Rakietowej syryjskiej armii odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za rozmieszczenie broni rakietoweji chemicznejprzez brygady pod jego dowództwem na gęsto zaludnionych obszarach zamieszkałych przez ludność cywilną w regionie Al-Ghuta w roku 2013.28.10.2016
211.Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) Data urodzenia:

30.6.1966;

Płeć: mężczyzna

Członek bojówek powiązanych z reżimem, znanych pod nazwą »Kataeb al-Baath« (bojówka partii Baas). Wiceprzewodniczący partii Baas. Wspiera reżim syryjski, zajmując się werbunkiem do bojówek partii Baas oraz ich organizacją.28.10.2016
213.Bishr AL-SABBAN

(alias Mohammed Bishr al-Sab- ban; Bishr Mazin al-Sabban)

Data urodzenia:

18.3.1966;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Były gubernator prowincji Damaszek, mianowany przez prezydenta Baszara al-Assada i z nim powiązany. Wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnejw Syrii, w tym za udział w dyskryminacyjnych działaniach wobec społeczności sunnickiej w stolicy.28.10.2016
218.Hussein MAKHLOUF

(alias Makhluf)

Data urodzenia: 1964 r.;

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister zasobów wodnych od grudnia 2023 r. Były minister administracji lokalnej i środowiska.

Były gubernator prowincji Damaszek.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

Kuzyn Ramiego Makhloufa.

14.11.2016
219.Ali AL-ZAFIR

Data urodzenia:

15.5.1962;

Miejsce urodzenia: Tartus, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.14.11.2016
221.Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman)

Data urodzenia:

19.4.1966;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Były minister informacji. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.14.11.2016
223.Ali HAMOUD

(alias Hammoud)

Data urodzenia:

15.9.1964;

Miejsce urodzenia: Tartus, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister transportu.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

14.11.2016
225.Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN

Data urodzenia:

27.7.1958;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Były minister finansów.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

14.11.2016
230.Salwa ABDULLAH

Data urodzenia: 1953 r.;

Miejsce urodzenia: Al-Kunajtira, Syria;

Płeć: kobieta

Była minister spraw socjalnych i pracy.

Była sekretarz stanu.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

14.11.2016
234.Duraid DURGHAMData urodzenia:

27.12.1964;

Płeć: mężczyzna

Były prezes Banku Centralnego Syrii.

Był odpowiedzialny za gospodarcze i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego poprzez wykorzystywanie funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii, który również jest umieszczony w wykazie.

14.11.2016
238.Badi" Data urodzenia:

5.4.1961;

Miejsce urodzenia: Bistuwir, Dżabla, Syria;

Stopień: generał brygady; dowódca 63. Brygady

Syryjskich Arabskich Sił Powietrznych

Płeć: mężczyzna

W stopniu generała brygady, jest starszym oficerem i dowódcą 63. Brygady Syryjskich Arabskich Sił Powietrznych, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r.

Działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej oraz, jako dowódca 63. Brygady Syryjskich Arabskich Sił Powietrznych w okresie badanym przez wspólny mechanizm śledczy, jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnejprzy użyciu broni chemicznejprzeprowadzone przez 63. Brygadę w Tallmannis (21.4.2014), Kaminas (16.3.2015) i Sarmin (16.3.2015).

21.3.2017
240.Mohammad Samer

Abdelrahman AL-KHALIL

Data urodzenia:

31.12.1977;

Płeć: mężczyzna

Minister gospodarki i handlu zagranicznego. Mianowany w marcu 2017 r.30.5.2017
246.Malik HASAN (alias Malek Hassan) Stopień: Generał dywizji;

Data urodzenia:

1.1.1959;

Płeć: mężczyzna

W stopniu generała dywizji, jest starszym oficerem i dowódcą 22. Dywizji Syryjskich Sił Powietrznych, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r.

Jako starszy oficer Syryjskich Sił Powietrznych i członek struktury dowodzenia 22. Dywizji odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym użycie broni chemicznej przez samoloty wylatujące z baz lotniczych znajdujących się pod kontrolą 22. Dywizji - również za atak na miejscowość Tallmannis, który według doniesień wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ przeprowadzono przy użyciu reżimowych śmigłowców stacjonujących na lotnisku w Hamie.

18.7.2017
268.Ghassan Ahmed GHANNAM

(alias generał dywizji Ghassan Ghannan, generał brygady Ghassan Ahmad Ghanem)

Data urodzenia:

2.2.1957;

Stopień: Generał dywizji;

Stanowisko: dowódca 155. Brygady Rakietowej;

Płeć: mężczyzna

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu pułkownika i stopniach równoważnych lub wyższych, pełnił służbę w okresie po maju 2011 r.; Generał dywizji i dowódca 155. Brygady Rakietowej. Powiązany z Maherem al-Assadem poprzez swoją rolę w 155. Brygadzie Rakietowej. Jako dowódca 155. Brygady Rakietowej wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Odpowiedzialny za ostrzeliwanie pociskami SCUD różnych obiektów cywilnych od stycznia do marca 2013 r.21.10.2014
271.Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: Współwłaściciel Zubaidi and Qalei LLC; Dyrektor Agar Investment Company; Dyrektor generalny spółki Al Zubaidi oraz Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; Dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company;

Data urodzenia:

10.4.1976;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. Khaled al-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.

Khaled al-Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000 USD) z syryjskim klubem piłkarskim Wihda FC za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r. Przewodniczący syryjsko-algierskiej rady biznesu.

21.1.2019
275.Generał dywizji Mohammad Khaled AL-RAHMOUNData urodzenia:

1.4.1957;

Miejsce urodzenia: Idleb, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister spraw wewnętrznych.

Mianowany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

4.3.2019
276.Mohammad Rami Radwan MARTINIData urodzenia:

31.8.1970;

Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister turystyki.

Mianowany w listopadzie 2018 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

4.3.2019
282.Anas TALAS

(alias Anas

Talous/Tals/Tuls/Tlass)

Data urodzenia:

25.3.1975;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: Prezes Talas Group Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiejgospodarki. Poprzez działalność gospodarczą i inwestycje Anas Talas również czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W roku 2018 Talas Group, której prezesem jest Anas Talas, utworzyła wartą 23 mld funtów syryjskich spółkę joint venture z przedsiębiorstwem Damascus Cham Holding w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim.21.1.2019
284.Mazin AL-TARAZI

(alias Mazen al-Tarazi)

Data urodzenia:

1.9.1962;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: Przedsiębiorca Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe. Mazin Al-Tarazi jest członkiem Syryjsko-Irańskiej Rady Biznesu (SIBC) oraz pośredniczy w nabywaniu nieruchomości w Syrii przez reżim irański.21.1.2019
287.Hussam AL QATARJI

(alias Hussam/Hossam Ahmed/- Mohammed/Muhammad al-Ka- terji)

Data urodzenia:

1.1.1982;

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group);

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do syryjskiego parlamentu. Al Qatarji wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy oraz uzyskiwanie korzyści z tych transakcji.

Wraz ze swoją rodziną Hussam Al Qatarji uzyskał licencję na utworzenie nowego banku - Narodowego Banku Islamskiego. Nabyli również nową cementownię od rządu, za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, NABD Contracting and Construction. Rozszerzyli również działalność w sektorze turystyki, tworząc Arman Hotel i Tourist Management LLC. Z ministerstwem turystyki utworzyli również spółkę joint venture Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji i jego rodzina prowadzą również bojówkę w Aleppo. W październiku 2021 r. Qaterji's BS Company for Oil Services podpisała z reżimem umowę na dostarczanie paliwa do stacji paliw na obszarach podlegających reżimowi.

21.1.2019
290.Waseem AL-KATTAN

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar;

al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan;

Data urodzenia:

20.6.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187

Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich).

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powią- zania:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych.

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem.

W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych. W 2022 r. Al-Kattan został mianowany przewodniczącym Syryjsko-Omańskiej Rady Biznesu.

17.2.2020
292.Saqr RUSTOM

(alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims.

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powią- zania: Damas Real Estate Development and Investment LLC;

Data urodzenia:

4.12.1947;

Płeć: mężczyzna

Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki - Szabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnejw Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami.17.2.2020
294.Khodr Ali TAHER

(alias )

Data urodzenia:

15.5.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: Dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection oraz Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powią- zania:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym w usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, usługach zarządzania hotelami, usługach reklamowych, krajowych usługach przekazów pieniężnych oraz w sektorze napoi alkoholowych i bezalkoholowych.

Wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez współpracę w ramach swojejdziałalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem szeregu przedsiębiorstw i współzakładał inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.

17.2.2020
295.Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)

Data urodzenia:

10.1.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: Prezes Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca czerpiący korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspierający go. Prezes Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającego nieruchomościami w prowincji Damaszku i realizującego projekt Marota City.

Adel Anwar al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez prezydenta Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i prezes DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowejpolityki polegającejna zagospodarowywaniu wywła- szczonejziemi w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City.

17.2.2020
298.Darem TABA'A

Data urodzenia:

7.4.1958;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Były minister edukacji. Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

16.10.2020
300.Tammam RA'AD (alias Tamam, Raad)

Data urodzenia: 1965 r.;

Miejsce urodzenia: Al-Kusayr, Syria; lub Hims, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister ds. zasobów hydraulicznych/wodnych.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

16.10.2020
303.Bassam TOU'MA (alias TU'MA)

Data urodzenia: 1969

Miejsce urodzenia: Safita, Syria

Płeć: mężczyzna

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
305.Ziyad SABBAGH Data urodzenia: 1960 r.

Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister przemysłu.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
308.Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA)

Data urodzenia: 1955 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Były sekretarz stanu.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
310.Mohammad Samir HADDAD

Data urodzenia: 1956 r.;

Miejsce urodzenia: Tartus, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były sekretarz stanu.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
312.Amr SALEM Data urodzenia: styczeń 1958 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria Płeć: mężczyzna

Były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

15.11.2021
318.Hala Tarif ALMAGHOUT

Data urodzenia:

30.6.1980

Płeć: kobieta

Wdowa po Mohammedzie Makhloufie. Członek rodziny Makhloufów.21.2.2022
322.Sara Mohammed MAKHLOUF

Data urodzenia:

2.9.1980;

Płeć: kobieta

Córka Mohammeda Makhloufa. Członek rodziny Makhloufów.21.2.2022
329.Mudar Rifaat AL-ASSAD

(alias Rifa'at)

Data urodzenia:

12.2.1964;

Miejsce urodzenia: Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Mudar Rifaat al-Assad jest kuzynem Baszara al-Assada; jest zatem członkiem rodziny al-Assad.24.4.2023
335.Taher AL-KAYALI

Data urodzenia:

11.7.1960;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Taher Al-Kayali jest syryjskim przedsiębiorcą, właścicielem kilku przedsiębiorstw, w tym spółki Neptunus LLC.

Za pośrednictwem swoich przedsiębiorstw jest zaangażowany w produkcję captagonu i nielegalny obrót nim, zwłaszcza w zakresie jego transportu z portu w Latakii. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023
336.Imad Abu ZUREIQ

Emad Abu ZURAIQ

Imad Abu ZREIK

Data urodzenia:

9.2.1979;

Miejsce urodzenia: Nasib, Dara (Syria);

Obywatelstwo: syryjskie;

Prawdopodobne miejsce pobytu: Dara, Syria;

Płeć: mężczyzna

Imad Abu Zureiq jest jednym z najważniejszych członków powiązanej z reżimem bojówki w południowozachodniej Syrii, która podlega bezpośrednio wydziałowi bezpieczeństwa wojskowego syryjskiego reżimu.

Jego bojówka czerpie aktualnie zyski z gospodarki wojennej, w tym z nielegalnego obrotu captagonem. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023
338.Hassan Muhammad DAQQOU

Data urodzenia:

17.1.1978;

Miejsce urodzenia: Tfail, Liban;

Obywatelstwo: syryjskie/libańskie;

Płeć: mężczyzna

Hassan Muhammad Daqqou ma bliskie powiązania z 4. Dywizją armii syryjskiej. Utworzył rozległą sieć nielegalnego obrotu narkotykami w Libanie i w Syrii oraz zbudował zakłady produkujące captagon w pobliżu granicy syryjsko-libańskiej. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.24.4.2023
339.Jihad BARAKAT

Data urodzenia:

4.3.1964;

Miejsce urodzenia: Kardaha/Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Jihad Barakat jest przez małżeństwo spowinowacony z rodziną Baszara al-Assada.

Jest również przywódcą bojówki powiązanejz reżimem i nadal pełni różne funkcje wojskowe i wywiadowcze dla reżimu.

24.4.2023
346.Osama AL-MALIKI

(alias Usama)

Data urodzenia:

10.2.1963;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside (obszary wiejskie w okolicach Damaszku), Syria;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Mohammad al-Maliki - ^JlfJl -^

Płeć: mężczyzna

Osama al-Maliki jest większościowym właścicielem spółki Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC działa jako firma wydmuszka, umożliwiając kontynuowanie działalności bojówce Saraya al-Areen 313, która jest powiązana z reżimem. Osama al-Maliki osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.24.4.2023
348.Ahmad Ali TAHER

Data urodzenia:

1.1.1982;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Damaszek, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor

Powiązane osoby: brat: Khodr Taher;

Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Ali Taher;

Płeć: mężczyzna

Ahmad Ali Taher posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla 4. Dywizji SyryjskiejArmii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.24.4.2023
350.Osama RAMADAN

(alias Usama)

Data urodzenia:

19.12.1973;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Damaszek, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor

Wspólnik biznesowy: Ahmad Ali Taher;

Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Hassan Ramadan;

Płeć: mężczyzna

Osama Ramadan posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla 4. Dywizji SyryjskiejArmii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.24.4.2023
351.Ali Mhanna SULEIMAN

Data urodzenia:

2.3.1987;

Miejsce urodzenia: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 10040018920;

Imię ojca: Mhanna;

Imię matki: Insaf;

Płeć: mężczyzna

Ali Suleiman był przywódcą regimentu Sahab w dywizji SyryjskiejArmii Arabskiej znanej jako "Tiger Forces". Jest bliskim współpracownikiem Suhayla Hassana. Uczestniczył w finansowaniu reżimu, w tym poprzez przemyt paliwa. Osiąga również korzyści ze swoich związków z reżimem, np. korzystając z możliwości związanych z działalnością deweloperską. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.24.4.2023
354.Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim

Data urodzenia:

9.4.1983;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Yasser Ibrahim jest doradcą gospodarczym Baszara al-Assada i działa w radzie gospodarczej prowadzonej przez Asmę al-Assad. Wraz z Alim Najibem Ibrahimem prowadzi wiele firm przykrywek i firmuje działalność gospodarczą Baszara Al-Assada i Asmy Al-Assad. Yasser Ibrahim Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.22.1.2024;
2)
W części B "Podmioty" wpis nr 95 otrzymuje brzmienie:
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"95.Al-Aqila Company

(alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Miejsce rejestracji: Damaszek, Syria;

Data rejestracji: 2007 r.;

Główne miejsce działalności: Syria

Al-Aqila jest towarzystwem ubezpieczeniowym w Syrii. Przedsiębiorstwo to jest własnością przedsiębiorców powiązanych z reżimem syryjskim, takich jak Aji Najib Ibrahim, i jest przez nich prowadzone.

Al-Aqila Company osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024".
1 Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz. U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1035 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 139 z 26.5.2023, s. 49).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.