Decyzja 2024/1498 uchylająca decyzję (WPZiB) 2022/2444 w sprawie partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1498

Akt oczekujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2024/1498
z dnia 27 maja 2024 r.
uchylająca decyzję (WPZiB) 2022/2444 w sprawie partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/2444 1  w sprawie partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger). 2  W dniu 20 lutego 2023 r., Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2023/389.

(2) w sprawie uruchomienia misji EUMPM Niger.

(3) Pismem z dnia 21 grudnia 2023 r. dowódca misji UE EUMPM Niger poinformował Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB), że pochodzący z UE personel tej misji powrócił do Europy w dniu 17 grudnia 2023 r.

(4) W dniu 23 kwietnia 2024 r. KPiB uzgodnił, że misji EUMPM Niger nie należy przedłużać poza termin 30 czerwca 2024 r. oraz że decyzję (WPZiB) 2022/2444 należy uchylić zgodnie z jej art. 13 ust. 3.

(5) W decyzji Rady (WPZiB) 2021/509 3  w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju określa się procedury audytu i prezentacji sprawozdań finansowych misji wojskowej UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. 
Decyzja (WPZiB) 2022/2444 zostaje niniejszym uchylona.
2. 
Ust. 1 niniejszego artykułu pozostaje bez uszczerbku dla procedur przedstawionych w decyzji (WPZiB) 2021/509 dotyczących audytu i prezentacji sprawozdań finansowych misji wojskowej UE.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 30 czerwca 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024 r.
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2444 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger) (Dz.U. L 319 z 13.12.2022, s. 86).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2023/389 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uruchomienia partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger) (Dz.U. L 53 z 21.2.2023, s. 39).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.