Decyzja 2024/1495 w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Wielkie Księstwo Luksemburga

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1495

Akt indywidualny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1495
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Wielkie Księstwo Luksemburga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając wniosek rządu luksemburskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 10 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/2157 2  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. W dniu 9 października 2023 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2023/2161 3  w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Wielkie Księstwo Luksemburga.

(3) Stanowiska dwóch członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z rezygnacją Gusty'ego GRAASA i Marca SPAUTZA.

(4) Rząd luksemburski zaproponował następujących przedstawicieli wspólnot lokalnych posiadających mandat wyborczy społeczności lokalnej na stanowiska członków Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.: Alexandre DONNERSBACH, Conseiller communal, Conseil communal de la commune de Walferdange (radny gminy Walferdange) i Lou LINSTER, Conseiller communal, Conseil communal de la commune de Leudelange (radny gminy Leudelange),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujący przedstawiciele wspólnot lokalnych posiadający mandat wyborczy zostają niniejszym mianowani na stanowiska członków Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.:

Alexandre DONNERSBACH, Conseiller communal, Conseil communal de la commune de Walferdange (radny gminy Walferdange),
Lou LINSTER, Conseiller communal, Conseil communal de la commune de Leudelange (radny gminy Leudelange).
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2024 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
2 Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 78, ELI: http://data. europa.eu/eli/dec/2019/2157/oj).
3 Decyzja (UE) 2023/2161 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Wielkie Księstwo Luksemburga (Dz.U. L, 2023/2161, 12.10.2023, ELI: http://data. europa.eu/eli/dec/2023/2161/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.