Decyzja 2024/1494 w sprawie mianowania szefa wojskowej komórki dowodzenia i wsparcia inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony na rzecz wsparcia państw Afryki Zachodniej w Zatoce Gwinejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1494

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2024 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2024/1494
z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie mianowania szefa wojskowej komórki dowodzenia i wsparcia inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony na rzecz wsparcia państw Afryki Zachodniej w Zatoce Gwinejskiej (EUSDI/1/2024)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2023/1599 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony na rzecz wsparcia państw Afryki Zachodniej w Zatoce Gwinejskiej 1 , w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 1decyzji (WPZiB) 2023/1599, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB), zgodnie z art. 38 Traktatu, do podjęcia stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad inicjatywą Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony na rzecz wsparcia państw Afryki Zachodniej w Zatoce Gwinejskiej (zwaną dalej "inicjatywą"), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa wojskowej komórki dowodzenia i wsparcia.

(2) W dniu 19 kwietnia 2024 r. hiszpańskie władze zaproponowały mianowanie pułkownika Sergia PUEBLI GARCII szefem wojskowej komórki dowodzenia i wsparcia inicjatywy na okres od dnia 15 stycznia 2024 r. do 14 lipca 2024 r.

(3) W dniu 19 kwietnia 2024 r. dowódca wojskowy filaru wojskowego inicjatywy poparł proponowane mianowanie.

(4) W dniu 23 kwietnia 2024 r. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej zgodził się, aby KPiB mianował pułkownika Sergia PUEBLI GARCII na stanowisko szefa wojskowej komórki dowodzenia i wsparcia inicjatywy.

(5) Należy podjąć decyzję o mianowaniu pułkownika Sergia PUEBLI GARCII,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Pułkownik Sergio PUEBLA GARCIA zostaje niniejszym mianowany szefem wojskowej komórki dowodzenia i wsparcia inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony na rzecz wsparcia państw Afryki Zachodniej w Zatoce Gwinejskiej od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 14 lipca 2024 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 stycznia 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2024 r.

1 Dz.U. L 196 z 4.8.2023, s. 25.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.