Decyzja 2024/1492 w sprawie mianowania dwojga sędziów Trybunału Sprawiedliwości

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1492

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2024 r.

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE) 2024/1492
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie mianowania dwojga sędziów Trybunału Sprawiedliwości

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253 i 255, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 6 października 2024 r. upływają kadencje trzynaściorga sędziów i pięciorga rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości. Należy dokonać mianowań na te stanowiska na okres od dnia 7 października 2024 r. do dnia 6 października 2030 r.

(2) Zaproponowano, by Massimo CONDINANZI i Ramona FRENDO objęli stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości po raz pierwszy.

(3) Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniował wyżej wymienionych kandydatów do wykonywania funkcji sędziego Trybunału Sprawiedliwości,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia 7 października 2024 r. do dnia 6 października 2030 r.:

Massimo CONDINANZI, - Ramona FRENDO.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2024 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.