Decyzja 2024/1489 w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji dotyczących zmiany umów w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych między Unią Europejską a, odpowiednio, Konfederacją Szwajcarską, Księstwem Liechtensteinu, Księstwem Andory, Księstwem Monako i Republiką San Marino

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1489

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1489
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji dotyczących zmiany umów w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych między Unią Europejską a, odpowiednio, Konfederacją Szwajcarską, Księstwem Liechtensteinu, Księstwem Andory, Księstwem Monako i Republiką San Marino

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 115, w związku z art. 218 ust. 3 i 4,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowy w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych między Unią Europejską a, odpowiednio, Konfederacją Szwajcarską 1 , Księstwem Liechtensteinu 2 , Księstwem Andory 3 , Księstwem Monako 4  i Republiką San Marino 5  (zwane dalej "umowami") stanowią obecnie podstawę prawną wzajemnej automatycznej wymiany informacji finansowych między każdym z państw członkowskich a każdym z tych państw trzecich, zgodnie z uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym wspólnym standardem do wymiany informacji (CRS) opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Umowy mają na celu poprawę wypełniania obowiązków podatkowych na szczeblu międzynarodowym, a jednocześnie wspieranie organów podatkowych w zapobieganiu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania oraz zwalczaniu tych zjawisk.

(2) CRS wdrażany jest w Unii w odniesieniu do wymiany między państwami członkowskimi na podstawie dyrektywy Rady 2011/16/UE 6 .

(3) W dniu 26 sierpnia 2022 r. w ramach OECD zatwierdzono istotne zmiany w CRS. Zmiany te mają zostać wdrożone od dnia 1 stycznia 2026 r.

(4) Wdrożenie tych zmian w Unii zostało przewidziane w drodze zmiany dyrektywy 2011/16/UE.

(5) Każda z umów zawiera identyczne postanowienia dotyczące dwustronnych konsultacji między Umawiającymi się Stronami w przypadku przyjęcia na szczeblu OECD istotnej zmiany jakiegokolwiek elementu CRS, w następstwie których możliwa jest zmiana tej umowy w drodze protokołu lub nowej umowy między Umawiającymi się Stronami.

(6) W interesie Unii i jej państw członkowskich leży, aby współpraca w dziedzinie automatycznej wymiany informacji finansowych między organami podatkowymi, przewidziana w umowach, trwała nieprzerwanie po dniu 1 stycznia 2026 r.

(7) W tym celu należy podjąć negocjacje prowadzące do zmiany umów w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych między Unią a, odpowiednio, Konfederacją Szwajcarską, Księstwem Liechtensteinu, Księstwem Andory, Księstwem Monako i Republiką San Marino,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do podjęcia negocjacji dotyczących zmiany umów w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych między Unią Europejską a, odpowiednio, Konfederacją Szwajcarską, Księstwem Liechtensteinu, Księstwem Andory, Księstwem Monako i Republiką San Marino.

Artykuł  2
1. 
Komisja prowadzi negocjacje zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi zawartymi w addendum do niniejszej decyzji. W stosownych przypadkach, w zależności od przebiegu negocjacji, wytyczne te są zmieniane lub doprecyzowywane.
2. 
Negocjacje prowadzi się w ścisłym porozumieniu z działającą w Radzie Grupą Roboczą do Spraw Podatkowych, która zostaje niniejszym wyznaczona jako specjalny komitet w rozumieniu art. 218 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. 
Komisja regularnie składa specjalnemu komitetowi sprawozdania i się z nim konsultuje. Na wniosek Rady Komisja składa Radzie sprawozdanie - w tym w formie pisemnej - z przebiegu i wyników negocjacji.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2024 r.
1 Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 30).
2 Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 84).
3 Umowa między Unią Europejską a Księstwem Andory w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, s. 33).
4 Umowa między Unią Europejską a Księstwem Monako w sprawie wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych zgodnie ze standardem w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych określonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 55).
5 Umowa między Unią Europejską a Republiką San Marino w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych w celu poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, s. 33).
6 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.