Decyzja 2024/1484 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1484

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (WPZIB) 2024/1484
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 4 marca 2022 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę blokującą dostęp do Facebooka i Twittera, obecnie znanego jako X i nakładającą kary pozbawienia wolności na osoby, które zostaną uznane za rozpowszechniające fałszywe informacje o napastniczej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Ustawa ta doprowadziła do uwięzienia wielu osób protestujących przeciw wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie lub rozpowszechniających informacje dotyczące tej wojny.

(2) W dniu 17 kwietnia 2023 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") oświadczył, że Unia zdecydowanie potępia skazanie Władimira Kary-Murzy - opozycyjnego polityka, działacza demokratycznego i zdeklarowanego krytyka Kremla - na 25 lat więzienia na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów. Wysoki Przedstawiciel podkreślił, że "proces" nie spełniał międzynarodowych norm dotyczących sprawiedliwej i jawnej rozprawy przed kompetentnym, bezstronnym i niezawisłym sądem oraz że orzeczenie sądowe po raz kolejny wyraźnie pokazuje polityczne nadużywanie sądownictwa do wywierania nacisku na działaczy, obrońców praw człowieka oraz tych, którzy wyrażają sprzeciw wobec nielegalnej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

(3) W dniu 29 października 2023 r. Wysoki Przedstawiciel oświadczył, że Unia oddaje cześć ofiarom represji politycznych w Rosji i wezwał do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym Jurija Dmitriewa, Władimira Kary-Murzy, Ilii Jaszyna, Aleksieja Gorinowa i Iwana Safronowa. Wyraził także niepokój z powodu doniesień o złym traktowaniu, nękaniu oraz torturach fizycznych i psychicznych, których dopuszczają się rosyjskie władze penitencjarne, oraz z powodu nasilającego się nękania w Rosji prawników zajmujących się prawami człowieka.

(4) W dniu 30 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy Rosji zdelegalizował, jak to określił, "międzynarodowy publiczny ruch LGBT", uznając go za "ekstremistyczny", i zakazał jego działalności na terytorium Rosji. W dniu 1 grudnia 2023 r. Wysoki Przedstawiciel oświadczył, że Unia zdecydowanie potępia ten wyrok, że ten wyrok stanowi kolejny akt prześladowania społeczności LGBTIQ w Rosji i jako akt mający na celu stłumienie działalności społeczeństwa obywatelskiego oraz osób odważnie broniących praw człowieka.

(5) W dniu 19 lutego 2024 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym wyraził oburzenie z powodu śmierci rosyjskiego przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego i oświadczył, że ostateczną odpowiedzialność za tę śmierć ponoszą prezydent Putin i rosyjskie władze. Wysoki Przedstawiciel wezwał Rosję do wyrażenia zgody na niezależne i przejrzyste międzynarodowe dochodzenie dotyczące okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego i stwierdził, że jest to kolejny znak nasilających się i systematycznych represji w Rosji.

(6) W dniu 27 lutego 2024 r. Wysoki Przedstawiciel stwierdził, że Unia jest zbulwersowana z powodu skazania Olega Orłowa - czołowego obrońcy praw człowieka i współprzewodniczącego znanej organizacji praw człowieka Memoriał. Został on skazany na dwa i pół roku więzienia na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów. Wysoki Przedstawiciel wezwał rosyjskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz do zaprzestania stosowania opresyjnego ustawodawstwa w celu stłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów. Oświadczył, że Unia solidaryzuje się z wszystkimi obywatelami Rosji, którzy dali wyraz swojemu oburzeniu i krytykują prowadzoną przez Rosję wojnę, a którzy zostali za to zatrzymani, stanęli przed sądem lub trafili do więzienia.

(7) W swoich konkluzjach z dnia 22 marca 2024 r. Rada Europejska wezwała m.in. do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Rosji i do zaprzestania prześladowania opozycji politycznej. Ponadto Rada Europejska wezwała do dalszego prowadzenia w Radzie prac nad opracowaniem nowego systemu sankcji w związku z sytuacją w Rosji.

(8) Z racji pogorszenia się i powagi sytuacji w Rosji należy nałożyć środki ograniczające na osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy odpowiedzialne za poważne pogwałcenia i naruszenia praw człowieka, tłumienie działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz za podważanie demokracji i praworządności w Rosji, a także na osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy powiązane z tymi osobami, podmiotami i organami. Rada uważa w związku z tym, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do niniejszej decyzji należy dodać 19 osób fizycznych i jedną osobę prawną.

(9) Ponadto zasadne jest wprowadzenie ograniczeń w eksporcie produktów, które mogą zostać użyte do represji wewnętrznych, a także produktów przeznaczonych głównie do użytku w zakresie monitorowania lub przechwytywania bezpieczeństwa informacji oraz przekazów telekomunikacyjnych.

(10) Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. 
Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do uniemożliwiania wjazdu na ich terytoria oraz przejazdu przez ich terytoria osób fizycznych, które:
a)
są odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, bądź których działania w inny sposób istotnie podważają demokrację lub praworządność w Rosji;
b)
udzielają finansowego, technicznego lub materialnego wsparcia przy popełnianiu czynów wymienionych w lit. a) lub w inny sposób uczestniczą w popełnianiu tych czynów, w tym poprzez planowanie tych czynów, kierowanie nimi, zlecanie ich, udzielanie pomocy w ich popełnianiu oraz ich przygotowywanie, ułatwianie ich lub zachęcanie do nich;
c)
są powiązane z osobami fizycznymi, o których mowa w lit. a) lub b),

zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.

2. 
Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy wjazdu na swoje terytorium własnym obywatelom.
3. 
Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, gdy dane państwo członkowskie związane jest zobowiązaniem wynikającym z prawa międzynarodowego, mianowicie:
a)
jako państwo przyjmujące międzynarodową organizację międzyrządową;
b)
jako państwo, na terytorium którego organizuje się międzynarodową konferencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub pod jej auspicjami;
c)
na podstawie umowy wielostronnej przyznającej przywileje i immunitety; lub
d)
na mocy traktatu pojednawczego z 1929 r. (traktatu laterańskiego) zawartego przez Stolicę Apostolską (Państwo Watykańskie) i Włochy.
4. 
Uznaje się, że ust. 3 ma również zastosowanie w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
5. 
Rada jest należycie informowana o wszelkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie zwolnienia na mocy ust. 3 lub 4.
6. 
Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienia ze środków nałożonych na podstawie ust. 1, w przypadku gdy wjazd lub przejazd jest uzasadniony pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych oraz posiedzeniach, których promotorem lub gospodarzem jest Unia, lub posiedzeniach, których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE - gdy podczas tych posiedzeń prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio propagujący polityczne cele środków ograniczających, w tym wsparcie dla praworządności, demokracji i praw człowieka w Rosji.
7. 
Państwa członkowskie mogą też przyznać zwolnienia ze środków nałożonych na podstawie ust. 1 w przypadku, gdy wjazd lub przejazd jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania sądowego.
8. 
Państwo członkowskie zamierzające udzielić zwolnień, o których mowa w ust. 6 lub 7, powiadamia o tym na piśmie Radę. Zwolnienie uznaje się za udzielone, chyba że co najmniej jeden członek Rady wniesie pisemny sprzeciw w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw, Rada może, stanowiąc większością kwalifikowaną, postanowić o przyznaniu proponowanego zwolnienia.
9. 
W przypadku gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6, 7 i 8 dane państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom umieszczonym w wykazie znajdującym się w załączniku, zezwolenie to dotyczy jedynie celu, w jakim zostało udzielone osobie objętej tym zezwoleniem.
Artykuł  2
1. 
Zamrożone zostają wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, będące w posiadaniu lub znajdujące się pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które:
a)
są odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, bądź też których działania w inny sposób istotnie podważają demokrację lub praworządność w Rosji;
b)
udzielają finansowego, technicznego lub materialnego wsparcia przy popełnianiu czynów wymienionych w lit. a) lub w inny sposób uczestniczą w popełnianiu tych czynów, w tym poprzez planowanie tych czynów, kierowanie nimi, zlecanie ich, udzielanie pomocy w ich popełnianiu oraz ich przygotowywanie, ułatwianie ich lub zachęcanie do nich;
c)
są powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) lub b),

zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.

2. 
Nie udostępnia się - bezpośrednio ani pośrednio - żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom umieszczonym w wykazie znajdującym się w załączniku ani na ich rzecz.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:
a)
niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób umieszczonych w wykazie znajdującym się w załączniku oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za żywność, czynsz lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz na zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
d)
niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję, co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, że specjalne zezwolenie powinno zostać udzielone; lub
e)
przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej, lub organizacji międzynarodowej korzystającej z immunitetów na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim te płatności są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia..

4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku, lub przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego podlegającego egzekucji w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub po nim;
b)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub taką decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;
c)
dane orzeczenie lub dana decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, którzy zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku; oraz
d)
uznanie danego orzeczenia lub danej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

5. 
Ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, umieszczonym w wykazie, dokonania płatności należnej z tytułu umowy zawartej przed dniem umieszczenia takiej osoby fizycznej lub prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu w wykazie znajdującym się w załączniku, pod warunkiem że odnośne państwo członkowskie ustaliło, że płatność ta nie jest bezpośrednio ani pośrednio dokonywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1.
6. 
Ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach z tytułu:
a)
odsetek i innych dochodów na tych rachunkach;
b)
płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków środkami przewidzianymi w ust. 1 i 2; lub
c)
płatności należnych z tytułu orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych lub orzeczeń arbitrażowych wydanych w Unii lub wykonalnych w danym państwie członkowskim,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają środkom przewidzianym w ust. 1.

7. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie.
8. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych zasobów gospodarczych po ustaleniu, że jest to niezbędne do:
a)
funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;
b)
świadczenia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej, dostarczania urządzeń towarzyszących i świadczenia usług towarzyszących niezbędnych do obsługi, utrzymania i bezpieczeństwa takich usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii; lub
c)
sprzedaży i przekazania do dnia 28 sierpnia 2024 r. lub w terminie sześciu miesięcy od daty umieszczenia w wykazie w załączniku, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, praw własności w odniesieniu do osoby prawnej, podmiotu lub jednostki z siedzibą w Unii, w przypadku gdy te prawa własności są bezpośrednio lub pośrednio własnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku, oraz po ustaleniu, że wpływy z takiej sprzedaży i przekazania pozostają zamrożone.
9. 
W przypadku gdy właściwy organ w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 7 nie wyda decyzji odmownej, nie zażąda przekazania informacji ani nie powiadomi o przedłużeniu terminu, zezwolenie to uważa się za udzielone.
10. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.
Artykuł  3
1. 
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej "Wysokim Przedstawicielem"), podejmuje decyzję o sporządzeniu i zmianie wykazu znajdującego się w załączniku.
2. 
Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio - gdy adres jest znany, a takie przekazanie jest możliwe - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiejosobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.
3. 
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.
Artykuł  4
1. 
Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1.
2. 
W załączniku podaje się ewentualnie dostępne informacje konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować: imiona i nazwiska oraz pseudonimy; datę i miejsce urodzenia; obywatelstwo; numer paszportu i numer dowodu tożsamości; płeć; adres, jeżeli jest znany; oraz funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować: nazwę; miejsce i datę rejestracji; numer rejestracji; oraz miejsce prowadzenia działalności.
Artykuł  5
1. 
Rada i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszej decyzji, w szczególności:
a)
w przypadku Rady: w celu przygotowywania i wprowadzania zmian do załącznika;
b)
w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: w celu przygotowywania zmian do załącznika.
2. 
Rada i Wysoki Przedstawiciel mogą, w stosownych przypadkach, przetwarzać odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez umieszczone w wykazie osoby fizyczne, wyroków skazujących zapadłych wobec takich osób lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika.
3. 
Na potrzeby niniejszej decyzji Rada i Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako "administratorzy" w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1  w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły korzystać ze swoich praw zgodnie z tym rozporządzeniem.
Artykuł  6
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Rosji - przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, niezależnie od tego, czy operacje te rozpoczęły się na terytoriach państw członkowskich, czy też nie - sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych.
2. 
Zakazuje się również:
a)
świadczenia - bezpośrednio lub pośrednio - pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, produkcją, serwisowaniem i używaniem takich przedmiotów, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, jakiegokolwiek podmiotu lub organu w Rosji lub do użytku w Rosji;
b)
zapewniania - bezpośrednio lub pośrednio - finansowania lub udzielania pomocy finansowej w związku z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności przyznawania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu takich przedmiotów lub w odniesieniu do świadczenia związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, jakiegokolwiek podmiotu lub organu w Rosji lub w celu wykorzystania na terytorium tego państwa.
3. 
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu sprzętu przeznaczonego wyłącznie do użytku w celu ochrony personelu Unii i jej państw członkowskich w Rosji lub do świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług lub zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanych z takim sprzętem.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, oraz na powiązane finansowanie i pomoc finansową i techniczną, przeznaczone wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych na potrzeby programów rozwoju instytucjonalnego realizowanych przez ONZ lub Unię, lub na potrzeby operacji zarządzania kryzysowego prowadzone przez ONZ lub Unię lub przez organizacje regionalne i subregionalne.
5. 
Unia podejmuje działania konieczne do określenia wyrobów, które mają być objęte zakresem niniejszego artykułu.
Artykuł  7
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonych głównie do wykorzystania przy monitorowaniu lub przechwytywaniu przez rosyjskie władze lub w ich imieniu połączeń internetowych i telefonicznych w sieciach telefonii ruchomej lub stacjonarnej, w tym świadczenia jakichkolwiek usług monitorowania lub przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych lub internetowych oraz udzielania pomocy finansowej i technicznej w instalowaniu, obsługiwaniu czy aktualizowaniu takiego sprzętu, takiej technologii lub takiego oprogramowania, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz sprzętu, technologii lub oprogramowania, w tym na świadczenie wszelkich usług monitorowania lub przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych lub internetowych, a także na powiązane świadczenie pomocy finansowej i technicznej, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają uzasadnione podstawy pozwalające ustalić, że dany sprzęt, dana technologia lub dane oprogramowanie nie zostaną wykorzystane do represji wewnętrznych przez rosyjski rząd, rosyjskie organy publiczne, przedsiębiorstwa lub agencje, lub przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub podmiot działające w ich imieniu lub na ich zlecenie.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.

3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na świadczenie sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu lub świadczenia usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne do:
a)
funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;
b)
świadczenia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej niezbędnych do obsługi, utrzymania i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.

4. 
Unia podejmuje działania konieczne do określenia przedmiotów, które mają być objęte zakresem niniejszego artykułu.
Artykuł  8
1. 
Nie podlegają zaspokojeniu żadne roszczenia w związku z umową lub transakcją, na których wykonanie mają wpływ, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, środki nałożone na podstawie niniejszej decyzji, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, zwłaszcza roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancji finansowej lub zabezpieczenia finansowego, w jakiejkolwiek formie, jeżeli z takimi roszczeniami wystąpiły:
a)
wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy umieszczone w wykazie znajdującym się w załączniku;
b)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).
2. 
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie, które dochodzą zaspokojenia tego roszczenia.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszą decyzją.
Artykuł  9

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów określonych w niniejszej decyzji.

Artykuł  10

Aby zapewnić maksymalne oddziaływanie środków określonych w niniejszej decyzji, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ograniczających podobnych do środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

Artykuł  11

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 28 maja 2025 r.

Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałego przeglądu. W stosownych przypadkach jej okres obowiązywania jest przedłużany lub jest ona zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.

Wyjątki, o których mowa w art. 2 ust. 7, w odniesieniu do art. 2 ust. 1 i 2, poddawane są przeglądowi w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, lub na pilny wniosek złożony przez państwo członkowskie, Wysokiego Przedstawiciela lub Komisję w związku z zasadniczą zmianą okoliczności.

Artykuł  12

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1

A.
Osoby fizyczne
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Nikolai Pavlovich DUBOVIK

(Николай Павлович ДУБОВИК)

Stanowisko: sędzia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Nikolai Pavlovich Dubovik jest sędzią Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Zajmując to stanowisko, odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnejwniesionej przez Aleksieja Nawalnego wobec wyroku w procesie o "zniesławienie weterana". W rezultacie, sędzia ten zdyskredytował Aleksieja Nawalnego politycznie przed referendum konstytucyjnym, które odbyło się w Rosji w 2020 r.

Nikolai Pavlovich Dubovik jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
2.Eduard Borisovich

ERDYNIEV

(Эдуард Борисович ЭРДЫ- НИЕВ)

Stanowisko: sędzia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Eduard Borisovich Erdyniev jest sędzią Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Zajmując to stanowisko, odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnejwniesionej przez Aleksieja Nawalnego wobec orzeczenia o zastąpieniu wyroku w zawieszeniu wyrokiem pełnoprawnym. W rezultacie Aleksiej Nawalny został uznany za winnego, a w późniejszych latach został uwięziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, by nie mógł prowadzić działalności politycznej.

Eduard Borisovich Erdyniev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
3.Andrey Vladimirovich

FEDOROV

(Андрей Владимирович ФЕ- ДОРОВ/ФЁДОРОВ)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu kirowskiego w Tomsku

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Vladimirovich Fedorov jest rosyjskim sędzią orzekającym w sądzie okręgowym okręgu kirowskiego w Tomsku. Zajmując to stanowisko, oddalił skargę w sprawie braku działania urzędników Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiejw obwodzie tomskim w związku otruciem Aleksieja Nawalnego. W wyniku jego decyzji Aleksiej Nawalny został uwięziony.

Andrey Vladimirovich Fedorov jest zatem odpowiedzialny za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
4.Ekaterina Vasilevna FEDOTOVA (NAUMOVA) (Екатерина Васильевна ФЕДОТОВА (НАУМОВА))Stanowisko: przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w mieście Chimki, obwód moskiewski

Data urodzenia:

6.11.1995

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) pracuje w przedstawicielstwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w mieście Chimki, obwód moskiewski. Zajmując to stanowisko, w dniu 18 stycznia 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu sądu zorganizowanym na posterunku policji i zażądała przedłużenia nielegalnego zatrzymania Aleksieja Nawalnego o 30 dni.

Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
5.Inna Alexandrovna FESENKO

(Инна Александровна фЕСЕНКО)

Stanowisko: Sędzia sądu okręgowego okręgu kirowskiego w Tomsku

Data urodzenia:

22.12.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Inna Alexandrovna Fesenko jest rosyjską sędzią działającą w sądzie okręgowym okręgu kirowskiego w Tomsku. Zajmując to stanowisko dwukrotnie oddaliła skargi na brak działania policji transportowej w Tomsku w związku z otruciem Aleksieja Nawalnego. Ponadto nałożyła zakaz na niektóre działania Kseni Fadiejewej, byłej szefowej siedziby organizacji Nawalnego w Tomsku.

Inna Alexandrovna Fesenko jest zatem odpowiedzialna za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
6.Ekaterina Viktorovna GALYAUTDINOVA

(Екатерина Викторовна ГАЛ

ЯУТДИНОВА)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu kirowskiego w Tomsku

Data urodzenia: 1969 r.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Ekaterina Viktorovna Galyautdinova jest rosyjską sędzią orzekającą w sądzie okręgowym okręgu kirowskiego w Tomsku. Zajmując to stanowisko, dwukrotnie oddaliła skargi na brak działania policji transportowej w Tomsku w związku ze śledztwem w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego.

Ekaterina Viktorovna Galyautdinova jest zatem odpowiedzialna za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
7.Dmitry Evgenevich PANKRATOV

(Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ)

Stanowisko: starszy śledczy w Głównym Wojskowym Departamencie Śledczym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, pułkownik prokuratury wojskowej

Data urodzenia:

29.12.1967

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dmitry Evgenevich Pankratov jest starszym śledczym w Głównym Wojskowym Departamencie Śledczym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Zajmując to stanowisko, odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa Aleksieja Nawalnego, po tym jak Nawalny został otruty środkiem paralitycz- no-drgawkowym nowiczok.

Dmitry Evgenevich Pankratov jest zatem odpowiedzialny za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
8.Evgeniy Borisovich RASTORGUEV

(Евгений Борисович РАСТОРГУЕВ)

Stanowisko: sędzia 9. arbitrażowego sądu apelacyjnego, Rosja

Data urodzenia:

20.8.1970

Miejsce urodzenia: obwód włodzimierski, dawniej

ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Evgeniy Borisovich Rastorguev jest sędzią 9. arbitrażowego sądu apelacyjnego w Rosji. Zajmując to stanowisko, podtrzymał roszczenie spółki "Drużba Narodow" przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu. W swoim śledztwie Aleksiej Nawalny twierdził, że spółka ta jest zaangażowana w działania korupcyjne z Rosyjską Gwardią Narodową (Rosgvardia).

Evgeniy Borisovich Rastorguev jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi oraz działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
9.Alexander Sergeevich ERMOLENKO

(Александр Сергеевич ЕРМОЛЕНКО)

Stanowisko: szef oddziału nr 15 federalnej instytucji rządowej - Inspektoratu Karnego Wykonawczego Dyrekcji Federalnej Służby Więziennej w Moskwie

Data urodzenia:

11.11.1993

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Sergeevich Ermolenko jest szefem oddziału nr 15 Inspektoratu Karnego Wykonawczego Dyrekcji FederalnejSłużby Więziennejw Moskwie. Zajmując to stanowisko, poparł przekształcenie wydanego wobec Aleksieja Nawalnego wyroku w zawieszeniu w wyrok bezwzględnego więzienia podczas rozprawy sądowej w sprawie "Yves Rocher".

Alexander Sergeevich Ermolenko jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
10.Irina Geroldovna KIM

(Ирина Герольдовна КИМ)

Stanowisko: sędzia w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

14.8.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Irina Geroldovna Kim jest sędzią w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim.

Od 2022 r. była bezpośrednio zaangażowana w tworzenie i utrzymywanie skrajnie niekorzystnych warunków w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego, stale oddalając wnoszone przez niego skargi na jego traktowanie w kolonii karnej IK-6, w której odbywał wyrok wydany w wyniku politycznie umotywowanego postępowania karnego.

Irina Geroldovna Kim jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, arbitralne zatrzymania oraz systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
11.Kirill Sergeevich NIKIFOROV

(Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ)

Stanowisko: sędzia w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

14.3.1992

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Kirill Sergeevich Nikiforov jest sędzią w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim.

Od 2022 r. był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie i utrzymywanie skrajnie niekorzystnych warunków w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego, stale odrzucając wnoszone przez niego skargi na jego traktowanie w kolonii karnej IK-6, w którejodbywał dwunastoletni wyrok wydany w wyniku politycznie umotywowanego postępowania karnego.

Kirill Sergeevich Nikiforov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, arbitralne zatrzymania oraz systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
12.Sergey Vladimirovich

BLINOV

(Сергей Владимирович БЛИНОВ)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu lenińskiego w Kirowie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sergey Vladimirovich Blinov jest sędzią sądu okręgowego okręgu lenińskiego w Kirowie.

W 2013 r. skazał Aleksieja Nawalnego na pięć lat, a przedsiębiorcę Piotra Oficerowa na cztery lata więzienia na podstawie zarzutów o sprzeniewierzenie w politycznie umotywowanym procesie w "sprawie Kirowlesu". Oprócz tego nałożono na każdego z oskarżonych grzywnę w wysokości 500 000 rubli.

Sergey Vladimirovich Blinov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
13.Evgeny Vladimirovich

BORISOV

(Евгений Владимирович БОРИСОВ)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu nikulińskiego w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Evgeny Vladimirovich Borisov jest sędzią sądu okręgowego okręgu nikulińskigo w Moskwie.

W 2015 r. uznał roszczenie spółki Kirowles w wysokości16 mln rubli wobec Aleksieja Nawalnego i dwóch innych oskarżonych w politycznie umotywowanej "sprawie Kirowlesu".

Evgeny Vladimirovich Borisov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
14.Tatyana Stanislavovna DODONOVA

(Татьяна Станиславовна ДОДОНОВА)

Stanowisko: sędzia w sądzie miejskim w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Tatyana Stanislavovna Dodonova jest sędzią w sądzie miejskim w Moskwie.

W 2014 r. w sprawie "Yves Rocher" uznała orzeczenie o umieszczeniu Aleksieja Nawalnego w areszcie domowym za zgodne z prawem. Wielokrotnie prowadziła sprawy przeciwko obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy sprzeciwiali się reżimowi politycznemu w Rosji, i skazywała osoby aresztowane w związku z protestami w Moskwie w 2019 r.

Tatyana Stanislavovna Dodonova jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
15.Elena Sergeevna ASTAKHOVA

(Елена Сергеевна АСТАХОВА)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu gołowińskiego w Moskwie

Data urodzenia:

30.3.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Nr dokumentu tożsamości: 45 01 525454

Numer identyfikacji podatkowej (ИНН):

7703204586

Jako sędzia sądu okręgowego okręgu gołowińskiego w Moskwie Elena Sergeevna Astakhova skazała Olega Orłowa - czołowego obrońcę praw człowieka i współprzewodniczącego organizacji "Memoriał" - na dwa i pół roku pobytu w kolonii karnejna podstawie politycznie umotywowanych zarzutów, za wypowiedzi przeciwko wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. 70-letni Oleg Orłow jest jednym z najbardziej szanowanych i najdłużej działających obrońców praw człowieka w Rosji, jednym z przywódców nagrodzonej pokojową nagrodą Nobla w 2022 r. organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał", która została zlikwidowana w ramach systematycznego, zakrojonego na szeroką skalę tłumienia w Rosji wolności wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. Oleg Orłow został oskarżony i skazany za rzekome "dyskredytowanie" rosyjskiejarmii po opublikowaniu we francuskich mediach opinii, w której sprzeciwiał się wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

W związku z tym sędzia Elena Sergeevna Astakhova jest odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
16.Olesya Yurievna VOROBYOVA

(Олеся Юрьевна ВОРОБЬЕВА)

Stanowisko: prokurator krajowy

Data urodzenia:

4.6.1981

Jako prokurator w politycznie umotywowanym procesie przeciwko czołowemu obrońcy praw człowieka Olegowi Orłowowi, Olesya Yurievna Vorobyova wnioskowała o skazanie Olega Orłowa na dwa lata i jedenaście miesięcy więzienia twierdząc, że jego artykuł wyrażający sprzeciw wobec wojny napastniczejRosji przeciwko Ukrainie był umotywowany "ideologiczną wrogością i nienawiścią". 70-letni Oleg Orłow jest jednym z najbardziej szanowanych i najdłużejdziałających obrońców praw człowieka w Rosji, jednym z przywódców nagrodzonejpokojową nagrodą Nobla w 2022 r. organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał", która została zlikwidowana w ramach systematycznego, zakrojonego na szeroką skalę tłumienia w Rosji wolności wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. Oleg Orłow został oskarżony i skazany za rzekome "dyskredytowanie" rosyjskiejarmii po opublikowaniu we francuskich mediach opinii, w której sprzeciwiał się wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Olesya Yurievna Vorobyova jest odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
17.Ilya Andreevich SAVCHENKO

(Илья Андреевич САВЧЕНКО)

Stanowisko: Śledczy w Departamencie Śledczym w Twerze (Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej)

Data urodzenia:

18.6.1997

Miejsce urodzenia: Rtiszczewo - obwód saratowski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako śledczy w Komitecie Śledczym Federacji RosyjskiejIlya Andreevich Savchenko otrzymał do rozpatrzenia sprawę Olega Orłowa i przyczynił się do jego oskarżenia za opublikowanie opinii sprzeciwiającej się wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. Ilya Andreevich Savchenko stwierdził, że Oleg Orłow opublikował artykuł kierując się "ideologiczną wrogością wobec tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych, moralnych i patriotycznych" oraz nienawiścią wobec "rosyjskich wojskowych" jako grupy społecznej.

W związku z tym śledczy Ilya Andreevich Savchenko jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
18.Oksana Vasilyevna DEMYASHEVA

(Оксана Васильевна ДЕМЯШЕВА)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego w okręgu wasilostrowskim w Sankt Petersburgu

Data urodzenia:

10.3.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu okręgowego w okręgu wasilostrowskim w Sankt Petersburgu Oksana Vasilyevna Demyasheva skazała artystkę Aleksandrę Skoczylenko na siedem lat więzienia na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów rozpowszechniania tzw. "fałszywych wiadomości" o rosyjskim wojsku. Aleksandra Skoczylenko została aresztowana za zamianę metek w supermarkecie na naklejki antywojenne. Była jedną z pierwszych osób postawionych w stan oskarżenia na podstawie nowo uchwalonych przepisów karnych penalizujących tzw. "fałszywe wiadomości" o wojsku rosyjskim; jej proces odbił się szerokim echem z powodu bezprecedensowej presji, jakiej Skoczylenko została poddana przez administrację więzienną, sędziego i prokuraturę.

W związku z tym Oksana Vasilyevna Demyasheva jest odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
19.Alexander Yurievich

GLADYSHEV

(Александр Юрьевич ГЛА

ДЫШЕВ)

Stanowisko: prokurator w Prokuraturze Krajowej/prokuraturze w Sankt Petersburgu

Data urodzenia:

28.10.1994

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako prokurator w prokuraturze w Sankt Petersburgu Alexander Yurievich Gladyshev zażądał kary ośmiu lat więzienia dla Aleksandry Skoczylenko pod politycznie umotywowanym zarzutem rozpowszechniania "fałszywych wiadomości" o wojsku, po tym jak aresztowano ją za zamienianie metek w supermarkecie na naklejki antywojenne. Była jedną z pierwszych osób postawionych w stan oskarżenia na podstawie nowo uchwalonych przepisów karnych penalizujących tzw. "fałszywe wiadomości" o wojsku rosyjskim; jej proces odbił się szerokim echem z powodu bezprecedensowejpresji, jakiej Skoczylenko została poddana przez administrację więzienną, sędziego i prokuraturę.

W związku z tym prokurator Alexander Gladyshev jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
B.
Osoby prawne, podmioty i organy
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.FEDRALNA SŁUŻBA WIĘZIENNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ

(FSIN)

Федеральная служба ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН) (RU)

Adres: ulica Żytnaja 14, okręg Jakimanka, Centralny Okręg Administracyjny, Moskwa

Strona internetowa: http://www.fsin.su/eng

Federalna Służba Więzienna Federacji Rosyjskiej (FSIN) jest federalną agencją działającą pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości Rosji. Jest to federalny organ odpowiedzialny za pozbawienie wolności osób podejrzanych i skazanych, bezpieczeństwo i utrzymywanie więzień w Rosji, transport więźniów i programy resocjalizacji.

FSIN jest więc centralnym urzędem zarządzającym więziennictwem w Rosji, znanym z szeroko zakrojonych i systematycznych nadużyć i złego traktowania więźniów politycznych w Rosji. Jako agencja federalna FSIN jest odpowiedzialna za kolonie karne, w których rosyjski polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny był przetrzymywany na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów i gdzie w końcu zmarł w dniu 16 lutego 2024 r. Podczas swojego uwięzienia Aleksiej Nawalny doświadczył nadużyć, w tym poprzez osadzenie w izolatce oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, co doprowadziło do poważnego pogorszenia jego stanu zdrowia. Inni więźniowie polityczni przetrzymywani w rosyjskich więzieniach w podobnie ciężkich warunkach poddawani są nadużyciom i złemu traktowaniu, które mają na celu złamanie ich fizycznie i psychicznie.

FSIN jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie.

27.5.2024
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.