Decyzja 2024/1483 w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Grecką

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1483

Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1483
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Grecką

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając wniosek rządu greckiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 20 stycznia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/102 2  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(3) Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Dimitry ANGELAKI.

(4) Rząd grecki zaproponował Ioannisa KOURAKISA, będącego przedstawicielem wspólnoty lokalnej odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem, εκπρόσωπος του Δήμου Μαλεβιζίου για ό,τι αφορά τα Ευρωπαϊκά ζητήματα και πολιτικά υπεύθυνος ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου (przedstawiciel gminy Malevizi ds. europejskich odpowiedzialny politycznie przed radą gminy Malevizi), na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ioannis KOURAKIS, będący przedstawicielem wspólnoty lokalnej odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem, εκπρόσωπος του Δήμου Μαλεβιζίου για ό,τι αφορά τα Ευρωπαϊκά ζητήματα και πολιτικά υπεύθυνος ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου (przedstawiciel gminy Malevizi ds. europejskich odpowiedzialny politycznie przed radą gminy Malevizi) (zmiana mandatu), zostaje niniejszym mianowany na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2024 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
2 Decyzja Rady (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 20 z 24.1.2020, s. 2, ELI: http://data.europa. eu/eli/dec/2020/102/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.