Decyzja 2024/1477 w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1477

Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1477
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając propozycję rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 7 kwietnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2022/620 2  w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec.

(3) Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem mandatu krajowego, na podstawie którego Uwe BECKER został zaproponowany na stanowisko członka.

(4) Rząd Niemiec zaproponował Karin MÜLLER, przedstawicielkę organu regionalnego odpowiedzialną politycznie przed wybranym zgromadzeniem, Staatssekretärin für Europaangelegenheiten und Entbürokratisierung, politische Verantwortung gegenüber dem Hessischen Landtag (sekretarz stanu do spraw europejskich i debiurokratyzacji, odpowiedzialną politycznie przed parlamentem landu Hesji), jako członka Komitetu Regionów do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Karin MÜLLER, przedstawicielka organu regionalnego odpowiedzialna politycznie przed wybranym zgromadzeniem, Staatssekretärin für Europaangelegenheiten und Entbürokratisierung, politische Verantwortung gegenüber dem Hessischen Landtag (sekretarz stanu do spraw europejskich i debiurokratyzacji, odpowiedzialna politycznie przed parlamentem landu Hesji), zostaje niniejszym mianowana członkiem Komitetu Regionów do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2024 r.
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
2 Decyzja Rady (UE) 2022/620 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec (Dz.U. L 115 z 13.4.2022, s. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/620/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.