Decyzja 2024/1413 w sprawie zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami z drewna z Unią Europejską (FLEGT)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1413

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1413
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami z drewna z Unią Europejską (FLEGT)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 maja 2003 r. Komisja przyjęła komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany: "Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (FLEGT): wniosek w sprawie planu działań UE". W planie działań zawartym w tym komunikacie (zwany dalej "planem działań FLEGT") wezwano do przyjęcia środków mających na celu zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie umów o dobrowolnym partnerstwie z krajami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące tego planu działań w październiku 2003 r. 2 , a Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję w dniu 11 lipca 2005 r. 3

(2) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2024/1412 4  Umowa o dobrowolnym partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotycząca egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami z drewna z Unią Europejską (zwana dalej "Umową") została podpisana w dniu 19 lutego 2024 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(3) Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa o dobrowolnym partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącą egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami z drewna z Unią Europejską zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii 5 .

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 31 Umowy 6 .

Artykuł  3

Komisja Europejska reprezentuje Unię w ramach wspólnego komitetu ds. wykonywania Uumowy, ustanowionym na podstawie art. 19 Umowy.

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w posiedzeniach wspólnego komitetu ds. wykonywania Umowy jako członkowie delegacji Unii.

Artykuł  4

W celu zmiany załączników do Umowy zgodnie z jej art. 26 Komisja zostaje upoważniona, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 7 , do zatwierdzania takich zmian w imieniu Unii.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2024 r.
1 Zgoda z dnia 10 kwietnia 2024 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C 268 z 7.11.2003, s. 1.
3 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 482.
4 Decyzja Rady (UE) 2024/1412 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dobrowolnym partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami z drewna z Unią Europejską (FLEGIT) (Dz.U. L, 2024/1412, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1412/oj).
5 Tekst Umowy opublikowano w Dz.U. L, 2024/1414 z 27.5.2024.
6 Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.