Decyzja 2023/748 ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych lub zaniechań administracyjnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.99.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2023 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/748
z dnia 11 kwietnia 2023 r.
ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych lub zaniechań administracyjnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Unii 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 2 i art. 11a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 określa zasady dotyczące zastosowania postanowień konwencji z Aarhus przez instytucje i organy Unii.

(2) Tytuł IV tego rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące wewnętrznej procedury odwoławczej w odniesieniu do aktów administracyjnych i zaniechań administracyjnych.

(3) W art. 11 ust. 1 i 1a rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 określono kryteria i warunki dotyczące uprawnienia na poziomie Unii organizacji pozarządowych i innych członków społeczeństwa do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, przy czym zapewnienie przejrzystego i spójnego stosowania tych kryteriów i warunków wymaga określenia szczegółowych zasad dotyczących dowodów, które należy przedstawić razem z wnioskiem, wyznaczania terminów rozpatrzenia wniosków oraz współpracy między instytucjami i organami Unii.

(4) Zgodnie z art. 11a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, aby zapewnić przejrzystość i skuteczne rozpatrywanie spraw, Komisja ustanowiła internetowy system z myślą, by wszystkie wnioski kierowane do Komisji były składane za pośrednictwem tego systemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich przyszłych decyzji innych instytucji i organów Unii, które mogą również w przyszłości ustanowić internetowe systemy przyjmowania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej.

(5) Do przetwarzania danych osobowych przez Komisję w ramach stosowania niniejszej decyzji zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 2 . Należy wyjaśnić, że w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na platformie internetowej za administratora danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/1725 należy uznać Komisję.

(6) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który przedłożył uwagi formalne w dniu 17 lutego 2023 r.

(7) Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 zmieniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1767 3 . Zmiany w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 stosuje się od dnia 29 kwietnia 2023 r. Niniejszą decyzję należy zatem stosować od tego samego dnia.

(8) Ponieważ niniejsza decyzja ustanawia nowe przepisy w celu zapewnienia skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2021/1767, decyzję Komisji 2008/50/WE 4  należy uchylić ze skutkiem od tego samego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Treść wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej

1. 
We wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006:
a)
określa się akt administracyjny lub zaniechanie administracyjne, będące przedmiotem wniosku o wszczęcie procedury odwoławczej, oraz przepisy prawa ochrony środowiska, które miały zostać naruszone;
b)
przedstawia się uzasadnienie wniosku;
c)
podaje się istotne informacje i dokumenty na poparcie tego uzasadnienia, przedstawiając fakty lub argumenty prawne, które mogą uzasadniać poważne wątpliwości co do oceny dokonanej przez instytucję lub organ Unii;
d)
podaje się nazwisko i dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania strony występującej z wnioskiem wobec stron trzecich w kwestiach dotyczących wewnętrznej procedury odwoławczej w danej sprawie;
e)
przedstawia się dowód uprawnienia strony występującej z wnioskiem do złożenia wniosku zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w art. 11 ust. 1 i 1a rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.
2. 
Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej nie może przekraczać 50 stron (nie wliczając dokumentów służących udowodnieniu, że spełnione są kryteria kwalifikowalności na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 i innych załączników na poparcie wniosku), chyba że ze względu na złożoność kwestii poruszonych we wniosku służby Komisji uznają przekroczenie tego limitu za uzasadnione.
3. 
Do celów ust. 1 lit. d), w przypadku gdy wspólny wniosek składa kilka organizacji pozarządowych lub innych członków społeczeństwa, wyznacza się jeden punkt kontaktowy.
Artykuł  2

Kryteria dotyczące uprawnienia organizacji pozarządowych do składania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej

1. 
Każda organizacja pozarządowa składająca wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 przedstawia dowody potwierdzające spełnienie przez nią kryteriów określonych w art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia w postaci dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego artykułu.
2. 
W przypadku gdy któryś z tych dokumentów nie może zostać przekazany z przyczyn niezależnych od organizacji pozarządowej, organizacja ta może przedstawić dowody w postaci dowolnych dokumentów równoważnych.
3. 
Jeżeli z dokumentów nie wynika wyraźnie, że dana organizacja pozarządowa jest niezależna i ma charakter niezarob- kowy, przedstawia ona oświadczenie w tej sprawie, podpisane przez osobę upoważnioną do składania tego typu oświadczeń z ramienia organizacji pozarządowej.
4. 
Jeżeli z dokumentów nie wynika wyraźnie, że podstawowym określonym celem działalności danej organizacji pozarządowej jest promowanie ochrony środowiska w kontekście prawa ochrony środowiska, że organizacja istnieje dłużej niż dwa lata i aktywnie realizuje ten cel lub że cele i działalność organizacji pozarządowej obejmują sprawę będącą przedmiotem wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej, organizacja ta przedkłada wszelkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium.
5. 
Wykaz dokumentów, które należy przedstawić zgodnie z ust. 1:
a)
statut lub regulamin organizacji pozarządowej, lub wszelkie inne dokumenty pełniące taką samą rolę zgodnie z praktyką krajową, w odniesieniu do tych państw członkowskich UE, w których przepisy prawa krajowego nie wymagają od organizacji pozarządowych przyjęcia statutu lub regulaminu ani nie przewidują takiej możliwości;
b)
roczne sprawozdania z działalności organizacji pozarządowej z okresu ostatnich dwóch lat;
c)
kopia aktu urzędowej rejestracji dokonanej przez władze krajowe w przypadku pozarządowych organizacji z siedzibą w państwach, w których tego typu procedura jest wymagana, aby organizacja mogła uzyskać osobowość prawną;
d)
w stosownych przypadkach informacje i dokumenty potwierdzające, że dana organizacja pozarządowa została wcześniej uznana przez instytucję lub organ Unii za uprawnioną do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 oraz oświadczenie organizacji pozarządowej, że nadal spełnia ona warunki kwalifikowalności.
Artykuł  3

Warunki określone w art. 11 ust. 1a akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1367/2006

1. 
Członkowie społeczeństwa uprawnieni do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 przedstawiają dokumenty wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 2, na poparcie spełnienia kryteriów i warunków określonych w art. 11 ust. 1a akapit pierwszy lit. b) tego rozporządzenia.
2. 
Wykaz dokumentów, które należy przedstawić:
a)
krótki opis wystarczającego interesu publicznego w danej sprawie;
b)
opis metody, za pomocą której uzyskano poparcie publiczne. W przypadku kampanii zbierania podpisów w internecie należy podać szczegółowe informacje na temat platformy i metod zapewniających autentyczność wyników kampanii. Każda metoda zbierania podpisów powinna zapewniać wykluczenie podwójnych lub fałszywych wpisów i danych pochodzących od członków społeczeństwa, którzy nie mieszkają ani nie mają siedziby w UE; wyniki należy przedstawić z podziałem na państwa członkowskie. W opisie należy również wyjaśnić, jakie dowody uznano za dowody potwierdzające autentyczność przedłożonych dokumentów i danych;
c)
skrócony opis dotyczący skali poparcia publicznego dla wniosku, w tym w szczególności liczba osób popierających wniosek, z podziałem na państwa członkowskie, wykazujący, że wniosek popiera co najmniej 4 000 członków społeczeństwa mieszkających lub mających siedzibę w co najmniej pięciu państwach członkowskich, po co najmniej 250 w każdym z tych państw.
3. 
W odniesieniu do każdego podpisującego będącego osobą fizyczną podaje się następujące informacje:
a)
potwierdzenie podpisu;
b)
imię i nazwisko;
c)
adres i państwo członkowskie zamieszkania;
d)
potwierdzenie spełnienia wymogu dotyczącego minimalnego wieku (w zależności od wymogów państwa członkowskiego zamieszkania dotyczących wykonywania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego).
4. 
W odniesieniu do każdego podpisującego będącego organizacją podaje się następujące informacje:
a)
potwierdzenie podpisu;
b)
nazwę organizacji;
c)
adres i państwo członkowskie miejsca siedziby;
d)
numer w rejestrze krajowym;
e)
imię, nazwisko i tytuł przedstawiciela.
5. 
Instytucja i organ Unii, do których złożono wniosek, wykorzystują dane osobowe przekazane zgodnie z ust. 3 i 4 wyłącznie w celu sprawdzenia, czy strony występujące z wnioskiem spełniają kryteria i warunki określone w art. 11 ust. 1a akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, i usuwają te dane rok po złożeniu wniosku, chyba że zakwestionowano spełnienie kryteriów kwalifikowalności, w którym to przypadku dane osobowe mogą zostać zatrzymane do czasu rozstrzygnięcia takiego sporu.
Artykuł  4

Reprezentowanie przez organizację pozarządową lub prawnika

1. 
W przypadku gdy organizacje pozarządowe lub inni członkowie społeczeństwa są reprezentowani przez organizację pozarządową, stosuje się art. 2 niniejszej decyzji.
2. 
W przypadku gdy organizacje pozarządowe lub inni członkowie społeczeństwa są reprezentowani przez prawnika, wniosek powinien zawierać dokumenty i dane potwierdzające, że prawnik ten jest uprawniony do występowania przed sądem danego państwa członkowskiego. Dokumenty te mogą obejmować zaświadczenie wydane przez izbę adwokacką w danym państwie członkowskim lub każdy inny dokument spełniający taką samą rolę zgodnie z praktyką krajową. Prawnik przedstawia również pełnomocnictwo, z którego wynika, że jest uprawniony do reprezentowania swojego klienta.
Artykuł  5

Ocena uprawnienia do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej

1. 
Instytucja lub organ Unii weryfikuje, czy osoby, które złożyły wniosek, i ich przedstawiciele spełniają kryteria lub warunki określone w art. 11 ust. 1 i 1a rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, oceniając informacje przedstawione zgodnie z niniejszą decyzją.
2. 
Jeżeli na podstawie informacji przedstawionych zgodnie z niniejszą decyzją dana instytucja lub dany organ Unii nie jest w stanie w pełni ocenić, czy spełnione są te kryteria lub warunki, zwraca się do strony występującej z wnioskiem o przekazanie dodatkowych dokumentów lub informacji w rozsądnym terminie, który zostaje określony przez daną instytucję lub dany organ Unii i który nie może przekraczać 30 dni. W okresie tym zawiesza się stosowanie terminów określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.
3. 
W stosownych przypadkach dana instytucja lub dany organ Unii może skonsultować się z odpowiednimi organami krajowymi w dowolnym państwie członkowskim Unii w celu zweryfikowania i oceny informacji przedstawionych przez daną organizację pozarządową lub danego prawnika w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006. W tym okresie konsultacji, który nie powinien przekraczać 30 dni, zawiesza się stosowanie terminów określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.
Artykuł  6

Współpraca administracyjna

Instytucje i organy Unii współpracują ze sobą, aby zapewnić przejrzyste i spójne stosowanie przepisów niniejszej decyzji.

Artykuł  7

Składanie wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej kierowanych do Komisji

1. 
Kierowane do Komisji wnioski o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 składa się wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu przyjmowania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej, który jest publicznie dostępny na stronie internetowej Komisji.
2. 
W przypadku wniosków o wszczęcie procedury odwoławczej przedkładanych Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1a akapit pierwszy lit. b) tego rozporządzenia podpisy zbiera się za pośrednictwem systemu internetowego udostępnionego przez Komisję (EU-Survey) zgodnie z wytycznymi i metodyką przedstawionymi przez Komisję. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości zbierania własnoręcznych podpisów przez stronę występującą z wnioskiem. W takim przypadku strona występująca z wnioskiem digitalizuje informacje wymagane na mocy art. 3 akapit trzeci i czwarty niniejszej decyzji i przedkłada je za pośrednictwem internetowego systemu przyjmowania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej.
Artykuł  8

Uchylenie

Decyzja 2008/50/WE traci moc.

Artykuł  9

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 29 kwietnia 2023 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2023 r.

1 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1767 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 356 z 8.10.2021, s. 1).
4 Decyzja Komisji 2008/50/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych (Dz.U. L 13 z 16.1.2008, s. 24).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.