Decyzja 2022/935 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia priorytetów partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.162.31

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/935

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia priorytetów partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027

(Dz.U.UE L z dnia 17 czerwca 2022 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem"), został podpisany w dniu 25 czerwca 2001 r. i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2004 r.

(2) Zgodnie z Układem ustanowiona w nim Rada Stowarzyszenia (zwana dalej "Radą Stowarszyszenia UE-Egipt") jest uprawniona do podejmowania decyzji służących osiągnięciu celów Układu oraz może wydawać odpowiednie zalecenia.

(3) W celu dalszego wzmocnienia solidnej i wieloaspektowej relacji między obydwoma partnerami określono priorytety partnerstwa (zwane dalej "priorytetami partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027") w celu wspierania wdrażania Układu oraz ukierunkowania partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027.

(4) Rada Stowarzyszenia UE-Egipt na swoim dziewiątym posiedzeniu ma przyjąć zalecenie w sprawie priorytetów partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027.

(5) Należy określić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Egipt, gdyż priorytety partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027 bedą miały skutki prawne dla Unii.

(6) Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Egipt powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie zalecenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na dziewiątym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE-Egipt, opiera się na projekcie zalecenia Rady Stowarzyszenia UE-Egipt dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 czerwca 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
M. FESNEAU

PROJEKT

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-Egipt nr 1/2022

z dnia ...

w sprawie priorytetów partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027

RADA STOWARZYSZENIA UE-EGIPT,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (zwany dalej "Układem"), został podpisany 25 czerwca 2001 r. i wszedł w życie 1 czerwca 2004 r.

(2) Art. 76 Układu upoważnia Radę Stowarzyszenia UE-Egipt do podejmowania decyzji służących osiągnięciu celów Układu oraz do wydawania stosownych zaleceń.

(3) Zgodnie z art. 86 Układu strony mają podejmować wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Układu i zapewnić osiągnięcie celów określonych w Układzie.

(4) W ramach przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa zaproponowano nowy etap współpracy z partnerami, przewidujący większe poczucie odpowiedzialności po obydwu stronach.

(5) Unia Europejska i Egipt uzgodniły, że będą umacniały swoje partnerstwo poprzez uzgodnienie zestawu priorytetów na okres 2021-2027 (zwanych dalej "priorytetami partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027"), których celem jest radzenie sobie ze wspólnymi wyzwaniami, przed jakimi stają Unia i Egipt, oraz promowanie wspólnych interesów.

(6) Strony Układu uzgodniły treść priorytetów partnerstwa UE i Egiptu na lata 2021-2027, co wesprze wdrażanie Układu, koncentrując się na współpracy w odniesieniu do wspólnie ustalonych wspólnych interesów,

NINIEJSZYM ZALECA:

Artykuł  1

Rada Stowarzyszenia zaleca Stronom Układu wdrożenie priorytetów partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027 zawartych w załączniku do niniejszego zalecenia * .

Artykuł  2

Priorytety partnerstwa UE-Egipt na lata 2021-2027 zastępują priorytety partnerstwa UE-Egipt, których wdrożenie zaleciła Rada Stowarzyszenia w swoim zaleceniu nr 1/2017 2 .

Artykuł  3

Niniejsze zalecenie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Sporządzono w ..

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Egipt

Przewodniczący/Przewodnicząca

1 Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39).
* Delegacje: zob. dokument ST 8663/2022 ADD1.
2 Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE–Egipt nr 1/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. dotyczące uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE–Egipt (Dz.U. L 255 z 3.10.2017, s. 26).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.