Decyzja 2022/906 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności bałkańskiej medycznej grupy zadaniowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.157.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/906
z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności bałkańskiej medycznej grupy zadaniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady (WPZiB) 2021/509 1  ustanowiono Europejski Instrument na rzecz Pokoju (zwany dalej "EPF") w celu finansowania przez państwa członkowskie działań Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) służących utrzymaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu. W szczególności, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) decyzji (WPZiB) 2021/509, w ramach EPF finansowane mogą być działania służące wzmocnieniu zdolności państw trzecich oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych w kwestiach wojskowych i obronnych.

(2) Bałkańska medyczna grupa zadaniowa (BMTF) została utworzona jako inicjatywa regionalna, skupiająca sześć państw Bałkanów Zachodnich, a mianowicie Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię i Słowenię, w celu zapewnienia krajom lub regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi szybkiej i skutecznej reakcji przy wykorzystaniu już istniejących wojskowych zdolności medycznych państw uczestniczących. Każde z sześciu uczestniczących państw przejmuje rolę "państwa ramowego" na dwa lata na zasadzie rotacyjnej. Macedonia Północna pełni tę rolę w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2022 r. W drugiej połowie 2021 r. organizacja wprowadziła nowe przepisy wewnętrzne umożliwiające długoterminowe rozmieszczenie w celu wsparcia misji i operacji, w tym w ramach misji i operacji w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) poza Bałkanami Zachodnimi.

(3) Wyposażając jednostki medyczne sił zbrojnych spoza Unii uczestniczące w BMTF w potrzebny sprzęt i materiały, Unia zwiększyłaby wojskowe zdolności medyczne zaangażowanych państw Bałkanów Zachodnich i wzmocniłaby międzynarodową wojskową jednostkę medyczną, która mogłaby potencjalnie wspierać aspekty wojskowe operacji pokojowych poza regionem, a także przyczynić się do osiągnięcia celów NATO w zakresie zdolności oraz celów partnerstwa w ramach Partnerstwa dla Pokoju.

(4) Niniejszy środek pomocy powinien również wzmocnić zdolność Bałkanów Zachodnich do reagowania na kryzysy i zwiększyć odporność tego regionu, a tym samym ostatecznie przyczynić się do stabilności regionalnej i umożliwić krajom tego regionu lepszą ochronę ludności. Mógłby on przyczynić się do współpracy i spójności regionalnej oraz promować stosunki dobrosąsiedzkie na Bałkanach Zachodnich.

(5) W swoim piśmie z dnia 18 kwietnia 2022 r. skierowanym do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej "Wysokim Przedstawicielem") Minister Obrony Republiki Macedonii Północnej, w imieniu BMTF, zwrócił się do Unii o kontynuację wsparcia na rzecz BMTF poprzez zamówienie kluczowego sprzętu w celu wzmocnienia zdolności jednostek medycznych tej grupy.

(6) Zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie EPF, niniejszy środek pomocy umożliwiłby uczestniczącym w BMTF państwom spoza Unii samodzielne reagowanie na kryzysy. Skupiając razem pięć państw Bałkanów Zachodnich, niniejszy środek pomocy przyczyniłby się również do realizacji szerszych celów WPZiB/WPBiO w regionie, takich jak promowanie współpracy regionalnej i dialogu regionalnego.

(7) Po zakończeniu stosowania niniejszego środka pomocy Wysoki Przedstawiciel przeprowadzi ewaluację jego wpływu oraz ewaluację zarządzania dostarczonym sprzętem i jego wykorzystania. Ćwiczenie to będzie prowadzić do procesu wdrożonych doświadczeń i wniosków, który ma na celu ocenę skuteczności środka pomocy oraz jego spójności z ogólną strategią i polityką Unii w państwie będącym beneficjentem.

(8) Środki pomocy mają być realizowane z uwzględnieniem zasad i wymogów zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509, a w szczególności zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB 2  i zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

(9) Rada potwierdza, że jest zdecydowana chronić, propagować i urzeczywistniać prawa człowieka, podstawowe wolności i zasady demokratyczne, umacniać praworządność i dobre rządy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną deklaracją praw człowieka i prawem międzynarodowym, w szczególności międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanowienie, cele, zakres i czas trwania

1. 
Niniejszym ustanawia się środek pomocy na rzecz BMTF (zwanej dalej "beneficjentem"), który ma być sfinansowany z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (zwany dalej "środkiem pomocy").
2. 
Celem tego środka pomocy jest wspieranie budowania zdolności BMTF poprzez nabywanie niezbędnego sprzętu i niezbędnych materiałów dla jednostek medycznych sił zbrojnych państw uczestniczących, a mianowicie Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii - w celu wzmocnienia wojskowych zdolności medycznych w regionie, a w ostatecznym rozrachunku - cywilnych działań pomocowych.
3. 
Aby zrealizować cel określony w ust. 2, środek pomocy posłuży do finansowania:
a)
sprzętu służącego do zapewnienia mobilności (pojazdy medyczne i terenowe);
b)
szpitali poziomu 2;
c)
sprzętu laboratoryjnego i zaopatrzenia;
d)
sprzętu informatycznego i łącznościowego.
4. 
Czas trwania środka pomocy wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy pomiędzy administratorem do spraw środków pomocy działającym w charakterze urzędnika zatwierdzającego a podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 niniejszej decyzji, zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. a) decyzji (WPZiB) 2021/509.
Artykuł  2

Uzgodnienia finansowe

1. 
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 6 000 000 EUR.
2. 
Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.
Artykuł  3

Uzgodnienia z beneficjentem

1. 
Wysoki Przedstawiciel dokonuje z beneficjentem niezbędnych uzgodnień, by zapewnić przestrzeganie przez niego wymogów i warunków ustanowionych niniejszą decyzją, jako warunku udzielenia wsparcia w ramach środka pomocy.
2. 
Ustalenia, o których mowa w ust. 1, obejmują przepisy zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia:
a)
przestrzegania przez jednostki BMTF odpowiednich postanowień prawa międzynarodowego, w szczególności z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;
b)
właściwego i efektywnego wykorzystywania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy do celów, do których zostały one dostarczone;
c)
właściwego utrzymania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy w celu zapewnienia ich użyteczności i dostępności operacyjnej w całym cyklu ich życia;
d)
by żadne aktywa dostarczone w ramach środka pomocy nie zostały utracone ani przekazane bez zgody Komitetu Instrumentu utworzonego na podstawie decyzji (WPZiB) 2021/509 (zwanego dalej "Komitetem Instrumentu") na rzecz osób lub podmiotów innych niż określone w tych ustaleniach, po zakończeniu cyklu życia aktywów.
3. 
Ustalenia, o których mowa w ust. 1, obejmują przepisy dotyczące zawieszenia i zakończenia wsparcia w ramach środka pomocy w przypadku stwierdzenia, że beneficjent naruszył obowiązki określone w ust. 2.
Artykuł  4

Realizacja

1. 
Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji niniejszej decyzji zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF, oraz zgodnie ze zintegrowanymi ramami metodologicznymi dla oceny i określenia środków i kontroli wymaganych w związku ze środkami pomocy w ramach EPF.
2. 
Działania, o których mowa w art. 1 ust. 3, są realizowane przez ITF Enhancing Human Security (ITF).
Artykuł  5

Monitorowanie, kontrola i ewaluacja

1. 
Wysoki Przedstawiciel monitoruje przestrzeganie przez beneficjenta obowiązków przewidzianych w art. 3. Monitorowanie to zostanie wykorzystane do zapewnienia świadomości kontekstu i ryzyka naruszenia obowiązków określonych w art. 3 oraz przyczyni się do zapobiegania takim naruszeniom, w tym naruszeniom międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez jednostki BMTF.
2. 
Kontrola po dostawie sprzętu i zaopatrzenia jest zorganizowana w następujący sposób:
a)
weryfikacja dostawy, przy czym certyfikaty dostawy mają być podpisywane przez siły użytkowników końcowych w momencie przeniesienia prawa własności;
b)
sprawozdawczość z działań, przy czym beneficjent co roku ma składać sprawozdania o działaniach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu, zaopatrzenia i usług dostarczonych w ramach środka pomocy do czasu, kiedy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzna, że taka sprawozdawczość nie jest już potrzebna;
c)
kontrole na miejscu - beneficjent ma zapewnić Wysokiemu Przedstawicielowi możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu na jego wniosek.
3. 
Wysoki Przedstawiciel przeprowadza ewaluację w postaci ustrukturyzowanej pierwszej oceny środka pomocy w terminie 12 miesięcy od dostarczenia sprzętu. Może to obejmować wizyty na miejscu w celu kontroli sprzętu, zaopatrzenia i usług dostarczonych w ramach środka pomocy lub dowolne inne formy niezależnego przekazywania informacji. Po zakończeniu stosowania środka pomocy przeprowadzana jest ewaluacja końcowa celem oceny czy środek pomocy przyczynił się do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Artykuł  6

Sprawozdawczość

W okresie realizacji Wysoki Przedstawiciel przedstawia KPiB półroczne sprawozdania z realizacji środka pomocy, zgodnie z art. 63 decyzji (WPZiB) 2021/509. Administrator do spraw środków pomocy regularnie informuje Komitet Instrumentu o realizacji dochodów i wydatków zgodnie z art. 38 tej decyzji, w tym poprzez dostarczanie informacji na temat zaangażowanych dostawców i podwykonawców.

Artykuł  7

Zawieszenie i zakończenie

1. 
KPiB może postanowić o całkowitym lub częściowym zawieszeniu realizacji środka pomocy zgodnie z art. 64 decyzji (WPZiB) 2021/509.
2. 
KPiB może również zalecić Radzie zakończenie środka pomocy.
Artykuł  8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
Éric DUPOND-MORETTI
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).
2 Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.