Decyzja 2022/886 w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.154.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/886
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 i 212, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pismem z dnia 14 maja 2020 r. Wyspy Owcze wyraziły formalne zainteresowanie stowarzyszeniem z unijnym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" (2021-2027) (zwanym dalej "programem »Horyzont Europa«") ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 1 .

(2) W dniu 13 lipca 2021 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia, w imieniu Unii, negocjacji z Wyspami Owczymi dotyczących zawarcia umowy między Unią a Wyspami Owczymi w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych oraz stowarzyszenia Wysp Owczych z programem "Horyzont Europa".

(3) Negocjacje te zostały zakończone i Umowa między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych (zwana dalej "Umową") została parafowana w dniu 8 października 2021 r.

(4) Celami Umowy są ustanowienie trwałych ram współpracy między Unią a Wyspami Owczymi oraz określenie warunków i zasad uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych, które zgodnie z aktami podstawowymi ustanawiającymi te programy określonymi w Umowie są otwarte na ich uczestnictwo. Na mocy Umowy Unia wprowadzi środki w zakresie współpracy z Wyspami Owczymi zgodnie z art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 3 Umowy szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa Wysp Owczych we wszelkich unijnych programach i działaniach są uzależnione od przyjęcia protokołów.

(5) Zgodnie z upoważnieniem Rady Protokół nr 1 w sprawie stowarzyszenia Wysp Owczych z programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" (2021-2027) był negocjowany równolegle z Umową i zgodnie z art. 15 ust. 9 Umowy stanowi jej integralną część.

(6) Wyspy Owcze spełniają kryteria określone w art. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/695.

(7) Umowa jest zgodna z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/695 który wymaga, aby stowarzyszenie państw trzecich z programem "Horyzont Europa" na podstawie art. 16 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia było zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotyczącej uczestnictwa takiego państwa lub terytorium w dowolnym programie Unii, pod warunkiem że umowa ta zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państwa trzeciego uczestniczącego w programach unijnych, określa warunki uczestnictwa w programach unijnych, w tym sposób obliczania wkładów finansowych do poszczególnych programów oraz ich koszty administracyjne, nie przy- znaje danemu państwu trzeciemu żadnych uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu unijnego, oraz gwarantuje prawa Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony interesów finansowych Unii.

(8) Umowę należy podpisać w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(9) W celu zapewnienia nieprzerwanej współpracy między Unią a Wyspami Owczymi w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz umożliwienia Wyspom Owczym uczestnictwa w programie "Horyzont Europa" od jego początku Umowa powinna być stosowana z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz powinna być tymczasowo stosowana w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych (zwana dalej "Umową"), z zastrzeżeniem jej zawarcia 2 .

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy.

Artykuł  3
1. 
Umowa jest stosowana tymczasowo zgodnie z jej art. 15 ust. 2, w odczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.
2. 
Umowa jest stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z jej art. 15 ust. 1.
Artykuł  4

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, powiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 Umowy.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
J. BORRELL FONTELLES
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).
2 Zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.