Decyzja 2022/2205 w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/1224

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.293.48

Akt indywidualny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2022/2205
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/1224 (ATALANTA/6/2022)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 6 ust. 1 wspólnego działania 2008/851/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) (zwanego dalej "dowódcą sił UE").

(2) W dniu 13 lipca 2022 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2022/1224 2  w sprawie mianowania kontradmirała Ruiego Miguela Marcela CORREII dowódcą sił UE.

(3) W dniu 16 września 2022 r. dowódca operacji UE zalecił mianowanie komandora (marynarki wojennej) Nuna Fili- pego Cortesa LOPESA nowym dowódcą sił UE od dnia 2 grudnia 2022 r. Władze portugalskie poinformowały, że komandor Nuno Filipe Cortes LOPES zostanie awansowany na stopień kontradmirała przed mianowaniem go dowódcą sił UE.

(4) W dniu 22 września 2022 r. Komitet Wojskowy UE wyraził zgodę na to zalecenie.

(5) Należy w związku z tym uchylić decyzję (WPZiB) 2022/1224,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kontradmirał Nuno Filipe Cortes LOPES zostaje niniejszym mianowany od dnia 2 grudnia 2022 r. dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta).

Artykuł  2

Decyzja (WPZiB) 2022/1224 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2022 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2022 r.
1 Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1224 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022) (Dz.U. L 188 z 15.7.2022, s. 150).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.