Decyzja 2022/2185 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1939 w sprawie wsparcia Unii na rzecz upowszechnienia i skutecznego wdrożenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.288.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/2185
z dnia 8 listopada 2022 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1939 w sprawie wsparcia Unii na rzecz upowszechnienia i skutecznego wdrożenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1939 1 .

(2) W dniu 7 czerwca 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/919 2  zmieniającą decyzję (WPZiB) 2018/1939

i przedłużającą okres wdrażania działań, o których mowa w art. 1 tej decyzji, do dnia 30 listopada 2022 r.

(3) W dniu 7 czerwca 2022 r. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, a w dniu 6 września 2022 r. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi zwróciły się, w charakterze agencji realizujących, o przedłużenie okresu realizacji decyzji (WPZiB) 2018/1939 o 7 miesięcy - do dnia 30 czerwca 2023 r., z racji dalszych opóźnień we wdrażaniu działań projektowych na mocy decyzji (WPZiB) 2018/1939 w wyniku pandemii COVID-19.

(4) Dalsze prowadzenie działań, o których mowa w art. 1 decyzji Rady (WPZiB) 2018/1939, do dnia 30 czerwca 2023 r. jest możliwe bez żadnych skutków dla zasobów finansowych.

(5) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić art. 5 decyzji (WPZiB) 2018/1939,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 5. akapit drugi decyzji (WPZiB) 2018/1939 otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza decyzja wygasa w dniu 30 czerwca 2023 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2022 r.
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1939 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wsparcia Unii na rzecz upowszechnienia i skutecznego wdrożenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (Dz.U. L 314 z 11.12.2018, s. 41).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/919 z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1939 w sprawie wsparcia Unii na rzecz upowszechnienia i skutecznego wdrożenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (Dz.U. L 201 z 8.6.2021, s. 27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.