Decyzja 2022/2103 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do usunięcia kategorii zwykłej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia z załącznika B do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.283.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/2103
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do usunięcia kategorii zwykłej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia z załącznika B do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (zwana dalej "umową") została podpisana w imieniu Unii zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/1892 1  w dniu 18 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Umowa weszła w życie tymczasowo w dniu 1 stycznia 2017 r. zgodnie z jej art. 31 ust. 2.

(2) Umowa została zawarta w dniu 17 maja 2019 r. na mocy decyzji Rady (UE) 2019/848 2 .

(3) Na podstawie art. 7 ust. 1 umowy Rada Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek (zwana dalej "Radą Członków") ma przyjmować decyzje zmieniające umowę.

(4) Podczas 116. posiedzenia, które odbędzie się w dniach 28 listopada-2 grudnia 2022 r., lub w ramach procedury przyjęcia decyzji przez Radę Członków w drodze wymiany korespondencji, Rada Członków ma przyjąć decyzję o usunięciu kategorii "zwykła oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia" z załącznika B do umowy.

(5) Decyzja będzie wiążąca na mocy prawa międzynarodowego zgodnie z art. 20 ust. 1 umowy. Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na forum Rady Członków, ponieważ decyzja, która ma zostać przyjęta, będzie miała skutki prawne dla Unii.

(6) Ponieważ kategoria "zwykłej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia" nie występuje w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 3 , należy poprzeć decyzję Rady Członków.

(7) Stanowisko określone w załączniku do niniejszej decyzji ma być zajęte w imieniu Unii na 116. posiedzeniu Rady Członków lub w ramach procedury przyjęcia deczyji przez Radę Członków w drodze wymiany korespondencji, zgodnie z art. 10 ust. 6 umowy. Procedurę przyjęcia w drodze wymiany korespondencji należy rozpocząć przed kolejnym posiedzeniem zwyczajnym Rady Członków w listopadzie 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek podczas jej 116. posiedzenia, które odbędzie się w dniach 28 listopada-2 grudnia 2022 r., lub w ramach procedury przyjęcia decyzji przez Radę Członków w drodze wymiany korespondencji, która ma zostać rozpoczęta przed jej następnym posiedzeniem zwyczajnym w listopadzie 2022 r., polega na popraciu usunięcia z dniem 1 stycznia 2026 r. kategorii "zwykła oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia" z załącznika B do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2022 r.
1 Decyzja Rady (UE) 2016/1892 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (Dz.U. L 293 z 28.10.2016, s. 2).
2 Decyzja Rady (UE) 2019/848 z dnia 17 maja 2019 r. dotycząca zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.