Decyzja 2022/1946 zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 w odniesieniu do długości kadencji członków Europejskiej Rady Budżetowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.268.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2022 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2022/1946
z dnia 10 października 2022 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 w odniesieniu do długości kadencji członków Europejskiej Rady Budżetowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji (UE) 2015/1937 1  ustanowiono niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową. W decyzji zawarto przepisy dotyczące misji i zadań, składu, niezależności i funkcjonowania Europejskiej Rady Budżetowej (zwanej dalej "Radą") oraz jej sekretariatu.

(2) Rada doradza Komisji podczas wykonywania przez Komisję jej funkcji w zakresie wielostronnego nadzoru budżetowego.

(3) 19 października 2016 r. Komisja mianowała przewodniczącego i czterech członków Rady 2 . Ich kadencję odno

wiono 10 kwietnia 2019 r. 3 . 9 września 2020 r. jeden członek Rady złożył rezygnację, w związku z czym Komisja mianowała nowego członka na trzyletnią kadencję. Kadencja przewodniczącego i pozostałych trzech członków Rady wygasa 19 października 2022 r.

(4) Ze względu na pandemię COVID-19 wstrzymano przegląd unijnych ram fiskalnych. Został on wznowiony na podstawie komunikatu Komisji z 19 października 2021 r. pt. "Gospodarka UE po pandemii COVID-19: wpływ na zarządzanie gospodarcze" i jest obecnie w toku.

(5) Uwzględniając wpływ pandemii COVID-19, 20 marca 2020 r. Komisja złożyła wniosek w sprawie uruchomienia ogólnej klauzuli wyjścia przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu. Rada zatwierdziła wniosek. Klauzula ta ma być stosowana w 2023 r.

(6) Mając na uwadze pandemię COVID-19, a także trwającą rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i wynikający z niej kryzys energetyczny, obecne wyjątkowe warunki gospodarcze mają również wpływ na praktyki w zakresie nadzoru budżetowego.

(7) W wyjątkowych okolicznościach należy umożliwić kolejne przedłużenie kadencji członków Rady.

(8) Jak stanowi art. 3 ust. 7 i 8 decyzji, Rada jest wspomagana przez sekretariat. Z tych samych powodów organ powołujący w Komisji powinien mieć możliwość dokonania niezbędnych ustaleń w celu zapewnienia ciągłości działania sekretariatu, tak aby kadencja sekretariatu była zgodny czasowo z kadencją Rady.

(9) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2015/1937,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 4 decyzji (UE) 2015/1937 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"W wyjątkowych okolicznościach ich kadencje można przedłużyć o okres nieprzekraczający dwóch lat".

Artykuł  2

W art. 3 ust. 8 decyzji (UE) 2015/1937 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"W wyjątkowych okolicznościach kadencja kierownika sekretariatu może zostać przedłużona przez organ powołujący odpowiednio do długości kadencji Rady".

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2022 r.

1 Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową (Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 37).
2 PV(2016) 2186 final, s. 10.
3 PV(2019) 2291 final, s. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.