Decyzja 2022/1293 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach 12. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.196.121

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/1293
z dnia 17 czerwca 2022 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach 12. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (zwane dalej "Porozumieniem WTO") zostało zawarte przez Unię na mocy decyzji Rady 94/800/WE 1  i weszło w życie dnia 1 stycznia 1995 r.

(2) Na podstawie art. IV:1 i IX:1 Porozumienia WTO Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu (WTO) może przyjmować decyzje w drodze konsensusu.

(3) Podczas 12. posiedzenia w dniach 12-17 czerwca 2022 r. Konferencja Ministerialna WTO może przyjąć decyzje w sprawie projektu porozumienia w sprawie dotacji w sektorze rybołówstwa, porozumienia TRIPS oraz zwolnień z zakazów lub ograniczeń wywozowych w przypadku dokonywanych w ramach Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zakupów żywności.

(4) Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Konferencji Ministerialnej WTO, w zakresie, w jakim przyjęte decyzje mogłyby wywoływać skutki prawne.

(5) Negocjacje w sprawie dotacji w sektorze rybołówstwa są częścią dauhańskiej agendy rozwoju (DDA) i uznano je za kwestię priorytetową w ramach 14. celu zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) nr 6, uzgodnionego przez szefów państw w 2015 r. oraz określonego w decyzji ministerialnej WTO z dnia 13 grudnia 2017 r. (WT/MIN(17)/64). Zważywszy na znaczenie tej kwestii dla wymiany handlowej oraz zrównoważonego rozwoju, jak również fakt, że Unia była jednym ze zwolenników znalezienia rozwiązania, Unia powinna udzielić poparcia dla poczynionych uzgodnień.

(6) Negocjacje dotyczące środków związanych z własnością intelektualną zgodnie z porozumieniem TRIPS stanowią część toczących się na forum WTO rozmów na temat tego, w jaki sposób system handlu może zwiększyć globalny dostęp do szczepionek i środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 oraz innych niezbędnych artykułów medycznych. W dniu 21 maja 2021 r. kilku członków WTO przedłożyło Radzie TRIPS WTO komunikat zawierający zmieniony wniosek dotyczący zwolnienia z niektórych postanowień porozumienia TRIPS w zakresie zapobiegania, powstrzymywania rozprzestrzeniania się i leczenia COVID-19 (IP/C/W/669/Rev.1). W dniu 4 czerwca 2021 r. Unia przedłożyła Radzie Generalnej WTO komunikat w sprawie pilnych działań w ramach polityki handlowej w związku z kryzysem związanym z COVID-19 (WT/GC/231), a Radzie TRIPS WTO komunikat w sprawie pilnych działań w ramach polityki handlowej w związku z kryzysem związanym z COVID-19 w zakresie własności intelektualnej (IP/C/W/680). W dniu 18 czerwca 2021 r. Unia przedłożyła Radzie TRIPS WTO komunikat zawierający projekt deklaracji w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego w warunkach pandemii (IP/C/W/681), której celem jest wyjaśnienie lub ułatwienie korzystania z systemu licencji przymusowych przewidzianego w porozumieniu TRIPS, tak aby zapewnić jego jak najskuteczniejsze funkcjonowanie w warunkach pandemii. Decyzja ministerialna przygotowana w oparciu o te prace stanowi element szerszego pakietu, w skład którego wchodzi deklaracja ministerialna dotycząca reakcji WTO na pandemię COVID-19 i gotowości do reagowania na przyszłe pandemie. Zważywszy na znaczenie tej kwestii, Unia powinna udzielić poparcia dla poczynionych uzgodnień.

(7) Negocjacje w sprawie zwolnień z ograniczeń wywozowych w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, pokazały, że wielu członków WTO popiera zobowiązanie do nienakładania takich ograniczeń na zakupy dokonywane w celach humanitarnych. W świetle wniosku dotyczącego decyzji ministerialnej w tej sprawie oraz zważywszy, że jest to ważny element pakietu dotyczącego bezpieczeństwa żywnościowego na 12. Konferencji Ministerialnej, Unia powinna udzielić poparcia dla poczynionych uzgodnień,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach 12. Konferencji Ministerialnej WTO, polega na udzieleniu poparcia dla decyzji ministerialnych WTO w sprawie:

a)
projektu porozumienia w sprawie dotacji w sektorze rybołówstwa (WT/MIN(22)/W/22);
b)
porozumienia TRIPS (WT/MIN(22)/W/15/Rev.2); oraz
c)
zwolnień z zakazów lub ograniczeń wywozowych w przypadku dokonywanych w ramach Światowego Programu Żywnościowego zakupów żywności (WT/MIN(22)/W/18).
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
Z. NEKULA
1 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.