Decyzja 2022/1261 w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.191.71

Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/1261
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając propozycję rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 10 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/2157 2  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(3) Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem mandatu krajowego, na podstawie którego Carlos AGUILAR VÁZQUEZ został zaproponowany na stanowisko zastępcy członka.

(4) Rząd Hiszpanii zaproponował Juana GARCIĘ-GALLARDA FRINGSA, przedstawiciela organu regionalnego posiadającego mandat wyborczy społeczności regionalnej, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León (wiceprzewodniczący wspólnoty autonomicznej Kastylii i León), na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Juan GARCIA-GALLARDO FRINGS, będący przedstawicielem organu regionalnego posiadającym mandat wyborczy, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León (wiceprzewodniczący wspólnoty autonomicznej Kastylii i León), zostaje niniejszym mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
Z. NEKULA
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13.
2 Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 78).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.