Decyzja 2022/11 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego ("konwencja barcelońska") i protokołów do niej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zmianie załączników I, II, III i IV oraz załącznika VII, sekcji A do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu ("protokół o działalności na morzu")

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.4.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2022 r.

DECYZJA RADY (UE) 2022/11
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego ("konwencja barcelońska") i protokołów do niej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zmianie załączników I, II, III i IV oraz załącznika VII, sekcji A do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu ("protokół o działalności na morzu")

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (zwana dalej "konwencją barcelońską") dotyczący ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu (zwany dalej "protokołem o działalności na morzu") został zawarty przez Unię w drodze decyzji Rady 2013/5/UE 1  i wszedł w życie w dniu 29 marca 2013 r.

(2) Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt (iii) konwencji barcelońskiej, na posiedzeniu Umawiające się Strony tej konwencji i protokołów do niej ma przyjąć zmiany do załączników do protokołów do konwencji.

(3) Oczekuje się, że podczas swojego 22. posiedzenia w dniach od 7 do 10 grudnia 2021 r. Umawiające się Strony konwencji barcelońskiej i protokołów do niej przyjmą decyzję (zwaną dalej "decyzją Umawiających się Stron") zmieniającą załączniki I, II, III i IV oraz załącznik VII, sekcja A do Protokołu o działalności na morzu.

(4) Decyzja Umawiających się Stron odnosi się do ochrony środowiska, do której zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) Traktatu stosują się kompetencje dzielone między Unią a jej państwami członkowskimi. Decyzja Umawiających się Stron nie wchodzi w zakres obszaru w dużej mierze objętego unijnymi przepisami dotyczącymi takiej ochrony. Unia nie zamierza korzystać z możliwości wykonywania swoich kompetencji zewnętrznych w odniesieniu do tych obszarów objętych zakresem decyzji Umawiających się Stron, w odniesieniu do których nie wykonywała jeszcze swoich kompetencji wewnętrznie.

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii podczas posiedzenia Umawiających się Stron konwencji barcelońskiej i protokołów do niej, gdyż decyzja Umawiających się Stron dotycząca przyjęcia zmian w załącznikach I, II, III i IV oraz załącznika VII sekcji A do protokołu o działalności na morzu, będzie wiążąca dla Unii.

(6) Ponieważ planowane zmiany załączników I, II, III i, IV oraz załącznika VII sekcji A do protokołu o działalności na morzu spowodują aktualizację wymogów dotyczących ochrony Morza Śródziemnego, będą miały wpływ na międzynarodowe zobowiązania i ambicje Unii oraz poprawę ochrony środowiska, Unia powinna poprzeć przyjęcie decyzji Umawiających się Stron,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron konwencji barcelońskiej i protokołów do niej, polega na poparciu przyjęcia decyzji zmieniającej załączniki I, II, III i IV oraz załącznika VII sekcji A do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu.

Artykuł  2

W świetle rozwoju sytuacji na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron konwencji barcelońskiej i protokołów do niej przedstawiciele Unii, w porozumieniu z państwami członkowskimi, mogą uzgodnić doprecyzowanie stanowiska, o którym mowa w art. 1, podczas posiedzeń koordynacyjnych na miejscu bez kolejnej decyzji Rady.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2021 r.

W imieniu Rady

J. VRTOVEC

Przewodniczący

1 Decyzja Rady 2013/5/UE z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu (Dz.U. L 4 z 9.1.2013, s. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.