Decyzja 2021/2043 dotycząca zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią... - OpenLEX

Decyzja 2021/2043 dotycząca zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.418.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2021 r.

DECYZJA RADY (UE) 2021/2043
z dnia 18 listopada 2021 r.
dotycząca zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z jego art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 grudnia 2019 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Rządem Grenlandii i Rządem Danii w celu zawarcia nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz nowego protokołu wykonawczego do tej umowy.

(2) Negocjacje zostały pomyślnie zakończone parafowaniem w dniu 11 stycznia 2021 r. Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony (zwanej dalej "umową o partnerstwie"), oraz protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony (zwanego dalej "protokołem").

(3) Na mocy umowy o partnerstwie traci moc umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony 2 , która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2007 r.

(4) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2021/793 3  umowę o partnerstwie i protokół podpisano w dniu 22 kwietnia 2021 r.

(5) Umowę o partnerstwie i protokół stosuje się tymczasowo od dnia ich podpisania.

(6) Umowę o partnerstwie i protokół należy zatwierdzić.

(7) W art. 12 umowy o partnerstwie ustanawia się wspólny komitet odpowiedzialny za monitorowanie jej wykonania. Ponadto, zgodnie z tym artykułem oraz z art. 4 i 7 protokołu, wspólny komitet może przyjmować niektóre zmiany do protokołu. W celu ułatwienia zatwierdzenia takich zmian należy upoważnić Komisję do ich zatwierdzania, w imieniu Unii, przy zastosowaniu procedury uproszczonej, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków merytorycznych i formalnych.

(8) Stanowisko Unii w sprawie zaproponowanych zmian do protokołu powinno być ustalane przez Radę. Zaproponowane zmiany powinny być zatwierdzane, chyba że sprzeciwi się im mniejszość blokująca państw członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony (zwana dalej "umową o partnerstwie"), oraz protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony (zwany dalej "protokołem") zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii 4 .

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, powiadomienia przewidzianego w art. 20 umowy o partnerstwie oraz powiadomienia przewidzianego w art. 14 protokołu.

Artykuł  3

Zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji Komisja zostaje niniejszym upoważniona do zatwierdzenia, w imieniu Unii, zmian do protokołu przyjętych przez wspólny komitet powołany zgodnie z art. 12 umowy o partnerstwie.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
Z. CERNAC

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA I WARUNKI ZATWIERDZANIA ZMIAN DO PROTOKOŁU PRZYJĘTYCH PRZEZ WSPÓLNY KOMITET

W przypadku wystąpienia do wspólnego komitetu o przyjęcie zmian do protokołu zgodnie z art. 12 umowy o partnerstwie oraz art. 4 i 7 protokołu, Komisja jest upoważniona do zatwierdzenia zaproponowanych zmian w imieniu Unii na następujących warunkach:
1)
Komisja zapewnia, by zatwierdzenie w imieniu Unii:
a)
było zgodne z celami wspólnej polityki rybołówstwa;
b)
było spójne z odpowiednimi przepisami przyjmowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem oraz uwzględniało wspólne zarządzanie przez państwa nadbrzeżne;
c)
uwzględniało najnowsze przekazane Komisji dane statystyczne, biologiczne i inne istotne informacje.
2)
Zanim Komisja zatwierdzi zaproponowane zmiany w imieniu Unii, przekazuje je Radzie ze stosownym wyprzedzeniem przed odpowiednim posiedzeniem wspólnego komitetu.
3)
Rada dokonuje oceny zgodności zaproponowanych zmian z kryteriami określonymi w pkt 1.
4)
Komisja zatwierdza zaproponowane zmiany w imieniu Unii, chyba że sprzeciwi się im mniejszość blokująca państw członkowskich w Radzie zgodnie z art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. W przypadku wystąpienia takiej mniejszości blokującej, Komisja odrzuca w imieniu Unii zaproponowane zmiany.
5)
Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń wspólnego komitetu, w tym na miejscu, nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, sprawę tę przekazuje się Radzie, zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt 2-4, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy.
6)
Zachęca się Komisję do podejmowania, w odpowiednim czasie, wszelkich niezbędnych działań następczych wobec decyzji wspólnego komitetu, w tym, w stosownych przypadkach, publikacji odpowiedniej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, i przedłożenia wszelkich wniosków potrzebnych do wdrożenia tej decyzji.

W odniesieniu do innych spraw, które nie dotyczą zmian do protokołu zgodnie z art. 12 umowy o partnerstwie oraz art. 4 i 7 protokołu, stanowisko, które ma zostać przyjęte przez Unię na forum wspólnego komitetu, ustala się zgodnie z Traktatami i ustalonymi metodami prac.

1 Zgoda z dnia 5 października 2021 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 4.
3 Decyzja Rady (UE) 2021/793 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (Dz.U. L 175 z 18.5.2021, s. 1).
4 Tekst umowy o partnerstwie i protokołu został opublikowany w Dz.U. L 175 of 18 maja 2021 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.