Decyzja 2021/1359 upoważniająca Niemcy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.293.10

Akt indywidualny
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1359
z dnia 30 czerwca 2021 r.
upoważniająca Niemcy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4638)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 16 sierpnia 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 8 i art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy ukończenia - przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych - okresowych szkoleń, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. Na mocy art. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przedłużono ważność odpowiedniego oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym "95".

(2) Na mocy art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność kart kwalifikacji kierowcy, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 , która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3) Na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność praw jazdy, która w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(4) Pismem z dnia 18 maja 2021 r. Niemcy złożyły uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2021/267. Pismem z dnia 28 maja 2021 r. Niemcy przedłożyły dodatkowe informacje na uzasadnienie swojego wniosku.

(5) Za pomocą swojego uzasadnionego wniosku Niemcy starają się przede wszystkim o upoważnienie do przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów tego przepisu i art. 2 ust. 3; poza tym o upoważnienie do przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia; i wreszcie o upoważnienie do przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.

(6) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy ukończenie okresowego szkolenia i jego certyfikacja, oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym "95" oraz przedłużenie ważności kart kwalifikacji kierowcy mogą pozostać niewykonalne w tym państwie członkowskim po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

(7) Niemcy szacują, że co roku w ramach obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia kierowców zawodowych odbywa się około 300 000 okresowych szkoleń. Ze względu na pandemię kursy te mogły być organizowane jedynie przy udziale bardzo ograniczonej liczby uczestników, natomiast w niektórych przypadkach w ogóle nie zezwolono na ich przeprowadzenie.

(8) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy ograniczenia mające zastosowanie do szkoleń wstępnych i okresowych kierowców zawodowych wynikają z rozporządzeń w sprawie ochrony przed COVID-19 w poszczególnych krajach związkowych, a także z niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami 3 . Ze względu na ciągłe dostosowywanie przepisów do rozwoju pandemii sytuacja w wielu krajach związkowych była i pozostaje w znacznym stopniu zróżnicowana.

(9) Na przykład w Badenii-Wirtembergii jednym z zastosowanych środków był ogólny zakaz organizowania imprez ze względu na wysoki wskaźnik zakażeń. Chociaż obecnie szkolenia okresowe do celów zawodowych są w tym państwie ogólnie dozwolone, należy zachować minimalną odległość 1,5 m między osobami, co oznacza, że liczba uczestników szkoleń wstępnych i okresowych mających na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych kierowców jest odpowiednio ograniczona.

(10) Na przykład w Bawarii, chociaż w okresie od dnia 11 maja do dnia 30 listopada 2020 r. zezwolono na wstępne i okresowe kursy szkoleniowe dla zawodowych kierowców, ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące utrzymywania dystansu zezwolono jedynie na ograniczoną liczbę uczestników. W okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. nie przeprowadzono żadnych szkoleń wstępnych ani okresowych. Od dnia 16 grudnia 2020 r. do dnia 6 czerwca 2021 r. szkolenia zawodowe są zakazane na obszarach miejskich i wiejskich, jeżeli współczynnik zachorowalności na COVID-19 obejmujący 7 ostatnich dni wynosi na takich obszarach 100 lub więcej. Niemcy zwracają uwagę na fakt, że chociaż jedynie w drugiej połowie maja w Bawarii współczynnik zachorowalności na COVID-19 obejmujący 7 ostatnich dni obniżył się do poziomu poniżej 100, próg ten był nadal przekroczony w niektórych okręgach w dniu 26 maja 2021 r.

(11) W innych krajach związkowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy, przyjęte przepisy przewidują również, że kursy mogą być prowadzone jedynie przy znacznych ograniczeniach, w szczególności w odniesieniu do minimalnych odległości między uczestnikami, co znacznie ogranicza pojemność ośrodków szkoleniowych. W pewnych przypadkach, nawet jeżeli szkolenia są dozwolone, niektóre ośrodki szkoleniowe postanowiły nie prowadzić kursów podczas pandemii ze względów ostrożności. Doprowadziło to do znacznych zaległości w szkoleniach, które można wyeliminować jedynie powoli i stopniowo.

(12) Zgodnie z informacjami przekazanymi Niemcom przez Niemieckie Federalne Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji 4  fakt wprowadzenia takich środków spowodował znaczną liczbę przełożonych szkoleń okresowych, które muszą być kolejno prowadzone przez ośrodki szkoleniowe. Według informacji Niemieckiego Zrzeszenia Transportu Drogowego 5  w samym tylko pierwszym kwartale 2021 r. powstały zaległości obejmujące 5 000 zawodowych kierowców oczekujących na szkolenia okresowe. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku liczba uczestników wyniosła jedynie około 60 %. Również według Niemiec zaległości te prawdopodobnie wzrosły w międzyczasie ze względu na bardziej rygorystyczne środki izolacji, które obowiązywały w ciągu ostatnich kilku tygodni. Władze regionu Bawarii szacują na przykład, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy konieczna byłaby podwojona liczba kursów, aby zaspokoić zapotrzebowanie, co wydaje się mało prawdopodobne w świetle obowiązujących przepisów dotyczących utrzymywania dystansu.

(13) Zgodnie z informacjami przekazanymi także przez Niemcy przedłużenie ważności praw jazdy prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez ten kraj w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub jego ograniczenia.

(14) Ze względu na zaangażowanie lekarzy rodzinnych oraz, prawdopodobnie od dnia 7 czerwca 2021 r., przychodni zakładowych w strategię szczepień rządu federalnego Niemiec, a także ze względu na ich duże i rosnące obciążenie pracą, Niemcy spodziewają się, że tego lata pojawią się znaczne zatory związane z wyznaczaniem terminów badań lekarskich wymaganych do przedłużenia okresu ważności praw jazdy.

(15) Według Niemiec oczekuje się, że zatory będą rosły, zwłaszcza od czerwca 2021 r., ze względu na oczekiwane zniesienie aktualnej priorytetyzacji w zakresie szczepień oraz wynikający z tego wzrost liczby wizyt mających na celu szczepienie. W samym czerwcu 2021 r. gabinety lekarskie i przychodnie zakładowe prawdopodobnie otrzymają i podadzą 14 396 850 dawek szczepionki BioNTech. Niemcy oczekują ponadto dostaw od przedsiębiorstw AstraZeneca, Johnson & Johnson oraz Curevac, w zależności od harmonogramu dostaw poszczególnych producentów.

(16) Ponadto Niemcy spodziewają się, że ze względu na dużą liczbę przypadków COVID-19 organy wydające prawa jazdy mogą być zmuszone do ponownego zamknięcia bądź utrzymanie normalnego trybu pracy może nie być możliwe ze względu na dużą liczbę zakażonych osób pracujących w tych organach.

(17) Przykładowo w Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii wiele organów wydających prawa jazdy jest nadal niedostępnych dla ogółu społeczeństwa. Wizyty osobiste są możliwe wyłącznie po indywidualnym umówieniu i ograniczają się do spraw, w przypadku których konieczne jest osobiste stawiennictwo. W Saksonii ograniczenie usług bezpośrednich od samego początku pandemii znacznie utrudniło wydawanie praw jazdy. Zdaniem Niemiec istnieje możliwość ponownego zamknięcia tych organów i innych organów wydających prawa jazdy w przyszłości.

(18) Według niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego 6  w dniu 3 maja 2021 r. w Niemczech 102 426 osób posiada prawo jazdy kategorii C, C1, CE lub C1E, którego ważność wygasa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., natomiast 10 517 osób posiada prawo jazdy kategorii D, D1, DE lub D1E, którego ważność wygasa w tych samych terminach. W przypadku 51 799 osób posiadających prawo jazdy kategorii C, C1, CE, C1E oraz 8 331 osób posiadających prawo jazdy kategorii D, D1, DE lub D1E, każde w połączeniu z oznakowaniem kodem "95", ich odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowych również wygasa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

(19) Według Niemiec powyższe dane liczbowe nie obejmują praw jazdy i certyfikatów kompetencji zawodowych, które zostały przedłużone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 7  i rozporządzenia (UE) 2021/267. Organy wydające prawa jazdy powinny zatem obsługiwać znacznie większą liczbę wniosków o przedłużenie ważności praw jazdy, niż ma to miejsce normalnie.

(20) Według Niemiec okres trzech miesięcy na potrzeby wnioskowanych przedłużeń uznaje się za ograniczony do tego, co jest konieczne, biorąc pod uwagę obecne opóźnienia w szkoleniach okresowych dla zawodowych kierowców. Niemcy spodziewają się, że realizacja szczepień będzie przebiegała w skuteczny sposób do dnia 30 września 2021 r., co pozwoli na zwiększenie liczby dostępnych terminów badań lekarskich na potrzeby oceny sprawności kierowcy oraz na poprawę obecnego niedoboru personelu w organach wydających prawa jazdy dla kierowców.

(21) Wniosek dotyczy jedynie okresu odniesienia od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2021 r., a zatem obejmuje jedynie ograniczoną liczbę praw jazdy i kwalifikacji zawodowych kierowców. Ponadto grupa osób, które korzystają z takiego przedłużonego okresu ważności, uzyskała już prawo jazdy lub odbyła szkolenie okresowe przynajmniej raz, wykazując tym samym swoją biegłość i kompetencje. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(22) Należy zatem upoważnić Niemcy do przedłużenia o trzy miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 2 ust. 1 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3, w art. 2 ust. 5 i w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Upoważnia się Niemcy do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 3 i 5 oraz w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)
przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia;
b)
przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia; oraz
c)
przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.
W imieniu Komisji
Adina-Ioana VĂLEAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.
2 Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).
3 Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021, BGBl. I S. 802.
4 Bundesverband Güterkraftverkehr. Logistik und Entsorgung.
5 Straßenverkehrsgenossenschaft.
6 Kraftfahrt-Bundesamts.
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.