Decyzja 2021/1358 upoważniająca Słowację do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.293.8

Akt indywidualny
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1358
z dnia 30 czerwca 2021 r.
upoważniająca Słowację do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4629)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 16 sierpnia 2021 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność licencji maszynistów, która w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(2) Na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przejścia przez posiadaczy licencji maszynisty kontroli okresowych, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3) Pismem z dnia 7 maja 2021 r. Słowacja złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniu 31 maja 2021 r. Słowacja przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(4) W swoim uzasadnionym wniosku Słowacja zwraca się o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 oraz o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(5) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Słowację przedłużenie ważności licencji maszynistów i odbycie okresowych kontroli przez ich posiadaczy w tym państwie członkowskim prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne również po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub jego ograniczenia.

(6) Wśród środków przedsięwziętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 rząd Słowacji wprowadził zakaz zgromadzeń więcej niż sześciu osób, nakaz pracy z domu oraz godzinę policyjną. Zdaniem tego państwa członkowskiego ze względu na te środki ukończenie szkolenia niezbędnego do przedłużenia ważności licencji maszynisty nie było możliwe w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r.

(7) Na podstawie informacji przekazanych przez Słowację w okresie od dnia 19 kwietnia do dnia 15 maja 2021 r., kiedy sytuacja pandemiczna zaczęła powoli się poprawiać, zezwolono na organizowanie okresowych szkoleń, niemniej jednak podlegały one pewnym ograniczeniom. Liczba uczestników dopuszczonych do udziału w każdym szkoleniu została znacznie zmniejszona, a placówki szkoleniowe wymagały negatywnego wyniku testu COVID-19 podczas przeprowadzania kontroli.

(8) Zdaniem Słowacji od dnia 15 maja 2021 r. środki wprowadzone przez rząd zostały złagodzone, a placówki edukacyjne mogły następnie wznowić szkolenia. Jednak podczas przeprowadzania szkoleń nadal wymagane jest zachowanie odległości dwóch metrów między uczestnikami. Skutkuje to niższą liczbą uczestników na każdym szkoleniu.

(9) Na podstawie informacji przekazanych przez Słowację, mimo że szkolenia okresowe zostały wznowione, realizacja opóźnionych szkoleń ma również zastosowanie w tym państwie członkowskim do pracowników innych niż maszyniści, którzy uznawani są za równie niezbędnych do wykonywania i bezpieczeństwa działań w zakresie przewozów kolejowych. Według Słowacji certyfikaty kompetencji zawodowych dla pracowników innych niż maszyniści również zostały przedłużone na podstawie przepisów krajowych. Należy zatem zorganizować nowe szkolenia nie tylko dla maszynistów, ale także dla innych specjalistów.

(10) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Słowację na Słowacji działa tylko jedna placówka edukacyjna, która prowadzi okresowe szkolenia i kontrole specjalistów w dziedzinie transportu kolejowego, w tym maszynistów; pozostałe dwie placówki są uprawnione tylko do prowadzenia szkoleń dla maszynistów jedynie w zakresie części technicznej. Słowacja szacuje, że liczba maszynistów, którzy muszą zostać poddani egzaminom, jest wysoka - co najmniej 993 osoby w dwóch największych przedsiębiorstwach kolejowych muszą odbyć okresowe szkolenia, przy czym należy wziąć pod uwagę, że 43 przedsiębiorstwa kolejowe realizują przewozy pasażerskie i towarowe na Słowacji. W związku z tym to państwo członkowskie szacuje, że istniejące placówki szkoleniowe nie będą w stanie poradzić sobie z tym wzrostem liczby egzaminów do dnia 30 czerwca 2021 r.

(11) Zgodnie z szacunkami Słowacji zaległości w przeprowadzaniu okresowych kontroli posiadaczy licencji maszynistów powinny zostać wyeliminowane w ciągu czterech miesięcy.

(12) Z informacji przekazanych przez Słowację wynika, że ważność licencji maszynisty i powiązanych kontroli dotyczy jedynie maszynistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pojazdami kolejowymi. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(13) Słowację należy zatem upoważnić do przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 oraz o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 11 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

(14) Słowacja zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Słowację upoważnia się do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)
przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267; oraz
b)
przedłużenia o cztery miesiące okresu 10 miesięcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.
W imieniu Komisji
Adina-Ioana VĂLEAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.