Decyzja 2021/1320 w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Grecką

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.286.16

Akt indywidualny
Wersja od: 10 sierpnia 2021 r.

DECYZJA RADY (UE) 2021/1320
z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Grecką

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów 1 ,

uwzględniając wniosek rządu Grecji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 20 stycznia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/102 2  w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(3) Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Konstantinosa TZIOUMISA.

(4) Rząd Grecji zaproponował Dimitriosa KAFANTARISA, będącego przedstawicielem wspólnoty lokalnej posiadającym mandat wyborczy społeczności lokalnej, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος (radny gminy, gmina Pylos-Nestoras) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dimitrios KAFANTARIS, będący przedstawicielem wspólnoty lokalnej posiadającym mandat wyborczy społeczności lokalnej, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος (radny gminy, gmina Pylos-Nestoras), zostaje niniejszym mianowany na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2021 r.
W imieniu Rady
G. DOVŽAN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13.
2 Decyzja Rady (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 20 z 24.1.2020, s. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.