Decyzja 2020/663 zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.157.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/663
z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/389/WPZiB 1  dotyczącą misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR).

(2) W dniu 12 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2240 2 , która zmieniła mandat misji, aby skoncentrować ją na budowaniu zdolności w Somalii oraz zmieniła nazwę misji na EUCAP Somalia.

(3) W dniu 10 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1942 3  zmieniającą decyzję 2012/389/WPZiB, aby przedłużyć misję EUCAP Somalia i określić finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

(4) W dniu 4 lutego 2020 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zmienił plan operacji EUCAP Somalia i uzgodnił, że należy przewidzieć dodatkowe środki bezpieczeństwa.

(5) Należy zmienić decyzję 2012/389/WPZiB, zwiększając finansową kwotę odniesienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 13 ust. 1 decyzji 2012/389/WPZiB akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Somalia w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 71 189 005,32 EuR".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP Somalia) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 40).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUcAp NeSTOR) (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 18).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1942 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania i zmiany decyzji 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (Dz.U. L 314 z 11.12.2018, s. 56).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.