Decyzja 2020/618 w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2025 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.143.11

Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (UE) 2020/618
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240 ust. 2 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze fakt, że należy mianować Sekretarza Generalnego Rady na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN zostaje niniejszym mianowany na stanowisko Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady notyfikuje niniejszą decyzję Jeppemu TRANHOLMOWI-MIKKELSENOWI.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2020 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
G. GRLIĆ RADMAN

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.