Decyzja 2020/2199 dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.434.54

Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 2020 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2020/2199
z dnia 8 grudnia 2020 r.
dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) 1 , w szczególności jej art. 7 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją 2014/219/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony, zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji, aby sprawować kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUCAP Sahel Mali, w tym również decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2) W dniu 18 września 2017 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję (WPZiB) 2017/1780 2  w sprawie mianowania Philippe'a RIO szefem misji EUCAP Sahel Mali na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 14 sty cznia 2018 r.

(3) W dniu 21 lutego 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/312 3  przedłużającą mandat misji EUCAP Sahel Mali do dnia 14 stycznia 2021 r.

(4) Mandat Philippe'a RIO jako szefa misji EUCAP Sahel Mali był kilkakrotnie przedłużany, ostatnio do dnia 31 grudnia 2020 r. decyzją Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/888 4 .

(5) W dniu 25 listopada 2020 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, aby szefem misji EUCAP Sahel Mali od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2021 r. został mianowany Hervé FLAHAUT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Hervé FLAHAUT zostaje niniejszym mianowany szefem misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2021 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2020 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 21.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1780 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP SAHEL MALI/1/2017) (Dz.U. L 253 z 30.9.2017, s. 37).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/312 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 51 z 22.2.2019, s. 29).
4 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/888 z dnia 23 czerwca 2020 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP SAHEL MALI/1/2020) (Dz.U. L 205 z 29.6.2020, s. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.