Decyzja 2020/2046 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.420.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2020 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2020/2046
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

PARLAMENT EUROPEJSKI,
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 1 ,
uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2018 (COM(2019) 316 - C9-0055/2019) 2 ,
uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.,
uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami instytucji 3 ,
uwzględniając poświadczenie wiarygodności 4  rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając swoją decyzję z dnia 13 maja 2020 r. 5  odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2018 oraz załączoną do niej rezolucję,
uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 6 , w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 7 , w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,
uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,
uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0188/2020),
1.
odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za rok budżetowy 2018;
2.
przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
David Maria SASSOLIKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny
1 Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1.
2 Dz.U. C 327 z 30.9.2019, s. 1.
3 Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 1.
4 Dz.U. C 340 z 8.10.2019, s. 9.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0120.
6 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
7 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.