Decyzja 2020/1874 w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (przed dniem 11 września 2018 r.: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.417.105

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2020/1874
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (przed dniem 11 września 2018 r.: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018

PARLAMENT EUROPEJSKI,
uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018,
uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji 1 ,
uwzględniając poświadczenie wiarygodności 2  rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 - C9-0044/2020),
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 3 , w szczególności jego art. 208,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 4 , w szczególności jego art. 70,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE 5 , w szczególności jego art. 60,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 6 , w szczególności jego art. 121,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 7 , w szczególności jego art. 108,
uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 8 , w szczególności jego art. 105,
uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,
uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0074/2020),
1.
zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
David Maria SASSOLIKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny
1 Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 48.
2 Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 48.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.
6 Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.
7 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
8 Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.