Decyzja 2020/1748 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.393.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1748
z dnia 20 listopada 2020 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 maja 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/797 1 .

(2) W dniu 30 lipca 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/1127 2 , którą dodano sześć osób fizycznych i trzy podmioty lub organy do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/797.

(3) Otrzymano zaktualizowane informacje odnoszące się do dwóch pozycji w wykazie dotyczących osób fizycznych.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2019/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/797 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2019/797 pod nagłówkiem "A. Osoby fizyczne" pozycje 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
Nazwisko i imięDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia
"1.GAO QiangData urodzenia: 4 października 1983 r.

Miejsce urodzenia: prowincja Szantung, Chiny

Adres: Room 1102, Guanfu Mansion, 46

Xinkai Road, Hedong District, Tianjin, China

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Gao Qiang jest zaangażowany w »Operation Cloud Hopper«, serię cyberataków wywołujących poważne skutki, przeprowadzanych spoza Unii i stanowiących zewnętrzne zagrożenie dla Unii lub jej państw członkowskich, oraz cyberataków wywołujących poważne skutki dla państw trzecich.

Cyberataki »Operation Cloud Hopper« były skierowane przeciwko systemom informacyjnym przedsiębiorstw wielonarodowych na sześciu kontynentach, w tym przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii, oraz skutkowały nieuprawnionym dostępem do szczególnie chronionych danych handlowych, powodując znaczne straty gospodarcze.

Cyberataki »Operation Cloud Hopper« zostały przeprowadzone przez podmiot powszechnie znany jako »APT10« (»Advanced Persistent Threat 10«) (alias »Red Apollo«, »CVNX«, »Stone Panda«, »MenuPass« i »Potassium«).

Gao Qiang może zostać powiązany z APT10, w tym przez jego związek z infrastrukturą sterowania i kontroli APT10. Ponadto Gao Qiang był zatrudniony przez Huaying Haitai, podmiot wskazany w związku ze wspieraniem i ułatwianiem »Operation Cloud Hopper«. Gao Qiang ma powiązania z Zhangiem Shilongiem, który jest również wskazany w związku z »Operation Cloud Hopper«. Gao Qiang ma zatem powiązania zarówno z Huaying Haitai, jak i Zhangiem Shilongiem.

30.7.2020
2.ZHANG Shi- longData urodzenia: 10 września 1981 r.

Miejsce urodzenia: Chiny

Adres: Hedong, Yuyang Road No 121, Tianjin, China

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Zhang Shilong jest zaangażowany w »Operation Cloud Hopper«, serię cyberataków wywołujących poważne skutki, przeprowadzanych spoza Unii i stanowiących zewnętrzne zagrożenie dla Unii lub jej państw członkowskich, oraz cyberataków wywołujących poważne skutki dla państw trzecich.

Cyberataki »Operation Cloud Hopper« były skierowane przeciwko systemom informacyjnym przedsiębiorstw wielonarodowych na sześciu kontynentach, w tym przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii, oraz skutkowały nieuprawnionym dostępem do szczególnie chronionych danych handlowych, powodując znaczne straty gospodarcze.

Cyberataki »Operation Cloud Hopper« zostały przeprowadzone przez podmiot powszechnie znany jako »APT10« (»Advanced Persistent Threat 10«) (alias »Red Apollo«, »CVNX«, »Stone Panda«, »MenuPass« i »Potassium«).

Zhang Shilong może zostać powiązany z APT10, w tym przez złośliwe oprogramowanie, które opracował i testował w związku z cyberatakami przeprowadzonymi przez APT10. Ponadto Zhang Shilong był zatrudniony przez Huaying Haitai, podmiot wskazany w związku ze wspieraniem i ułatwianiem »Operation Cloud Hopper«. Zhang Shilong ma powiązania z Gao Qiangiem, który jest również wskazany w związku z »Operation Cloud Hopper«. Zhang Shilong ma zatem powiązania zarówno z Huaying Haitai, jak i Gao Qiangiem.

30.7.2020"
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (Dz.U. L 129I z 17.5.2019, s. 13).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1127 z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (Dz.U. L 246 I z 30.7.2020, s. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.