Decyzja 2020/1482 zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.341.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1482
z dnia 14 października 2020 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1544 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 października 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1544 1  w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej.

(2) W dniu 20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny, czołowy przywódca opozycji w Rosji, został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska) ze względu na swój poważny stan zdrowia.

(3) W dniu 22 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny został przewieziony do Berlina (Niemcy), gdzie został dokładnie zbadany.

(4) W dniu 2 września 2020 r. rząd Republiki Federalnej Niemiec oświadczył, że wyspecjalizowane laboratorium Federalnych Sił Zbrojnych znalazło dowody na to, że Aleksiej Nawalny został otruty toksycznym środkiem paralityczno- drgawkowym z grupy nowiczoków. Ustalenie to zostało następnie potwierdzone przez laboratoria we Francji i w Szwecji, co ogłoszono w dniu 14 września 2020 r.

(5) Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 1 i 2 października 2020 r. potępiła próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Stosowanie broni chemicznej jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Rada Europejska wezwała władze Federacji Rosyjskiej do pełnej współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, tak by zapewnić przeprowadzenie bezstronnego międzynarodowego śledztwa i pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

(6) W tym kontekście oraz w świetle utrzymującego się zagrożenia związanego z proliferacją i stosowaniem broni chemicznej do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji (UE) 2018/1544 należy dodać sześć osób i jeden podmiot.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji (WPZiB) 2018/1544,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2018/1544 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Pod nagłówkiem: "Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 i 3" załącznika do decyzji (WPZiB) 2018/1544 dodaje się następujące wpisy:
A.
OSOBY FIZYCZNE
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
"10. Andrei Veniaminovich YARIN

(Aндрей Вениаминович

ЯРИН)

Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 13 lutego 1970 r.

Miejsce urodzenia: Nizhny Tagil;

Obywatelstwo: rosyjskie;

Tytuł: Szef Dyrekcji ds. Polityki Krajowej Prezydenta

Andrei Yarin jest szefem Dyrekcji ds. Polityki Krajowej Prezydenta w Biurze Wykonawczym Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Z racji swojej funkcji jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych wytycznych politycznych. Andrei Yarin został również powołany do grupy zadaniowej w ramach Biura Wykonawczego Prezydenta; celem tej grupy było umniejszanie wpływu Aleksieja Nawalnego w społeczeństwie rosyjskim, również poprzez operacje mające na celu zdyskredytowaniego.

Z uwagi na swoją ważną rolę w opozycji politycznej Aleksiej Nawalny był ofiarą systematycznego nękania i represji ze strony podmiotów państwowych i wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Działania Aleksieja Nawalnego podczas jego podróży na Syberię w sierpniu 2020 r. były przedmiotem bacznej obserwacji ze strony władz Federacji Rosyjskiej. 20 sierpnia 2020 r. Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym można wnioskować, że do otrucia Aleksieja Nawalnego mogło dojść jedynie za zgodą Biura Wykonawczego Prezydenta. Z uwagi na ważną rolę kierowniczą, jaką Andrei Yarin pełni w tym biurze, ponosi on odpowiedzialność za nakłanianie i wspieranie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem trującym Nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

(Сергей Владиленович КИРИЕНКО)

Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 26 lipca 1962 r.

Miejsce urodzenia: Sukhumi (Suchumi);

Obywatelstwo: rosyjskie;

Tytuł: Pierwszy zastępca szefa sztabu Biura Wykonawczego Prezydenta

Sergei Kiriyenko jest pierwszym zastępcą szefa sztabu Biura Wykonawczego Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Z racji swojej funkcji jest odpowiedzialny za sprawy krajowe, w tym grupy i działania polityczne.

Z uwagi na swoją ważną rolę w opozycji politycznej Aleksiej Nawalny był ofiarą systematycznego nękania i represji ze strony podmiotów państwowych i wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Działania Aleksieja Nawalnego podczas jego podróży na Syberię w sierpniu 2020 r. były przedmiotem bacznej obserwacji ze strony władz Federacji Rosyjskiej. 20 sierpnia 2020 r. Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym można wnioskować, że do otrucia Aleksieja Nawalnego mogło dojść jedynie za zgodą Biura Wykonawczego Prezydenta. Z uwagi na ważną rolę kierowniczą, jaką Sergei Kiriyenko pełni w tym biurze, ponosi on odpowiedzialność za nakłanianie i wspieranie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem trującym Nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020
12. Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 22 sierpnia 1960 r.

Miejsce urodzenia: Alagir (Ałagir);

Obywatelstwo: rosyjskie;

Tytuł: Pełnomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej na Dystrykt Federalny Syberia

Sergei Menyailo jest pełnomocnikiem prezydenta Federacji Rosyjskiej na Dystrykt Federalny Syberia. Z racji swojej funkcji jest odpowiedzialny za wykonywanie uprawnień konstytucyjnych prezydenta, również za wdrażanie krajowej i zagranicznej polityki państwa. Sergei Menyailo jest też niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Z uwagi na swoją ważną rolę w opozycji politycznej Aleksiej Nawalny był ofiarą systematycznego nękania i represji ze strony podmiotów państwowych i wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Działania Aleksieja Nawalnego podczas jego podróży na Syberię w sierpniu 2020 r. były przedmiotem bacznej obserwacji ze strony władz Federacji Rosyjskiej. 20 sierpnia 2020 r. Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym można wnioskować, że do otrucia Aleksieja Nawalnego mogło dojść jedynie za zgodą Biura Wykonawczego Prezydenta.

Z uwagi na swoją ważną rolę kierowniczą jako przedstawiciela tego biura Sergei Menyailo ponosi odpowiedzialność za nakłanianie i wspieranie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem trującym Nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020
13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(AjicKcainip

BacunteBuq BOPTHW-

KOB)

Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 15 listopada 1951 r.

Miejsce urodzenia: Perm;

Obywatelstwo: rosyjskie;

Tytuł: Dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Aleksandr Bortnikov jest dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i z racji swojej funkcji jest odpowiedzialny za działania najważniejszej rosyjskiej agencji bezpieczeństwa.

Z uwagi na swoją ważną rolę w opozycji politycznej Aleksiej Nawalny był ofiarą systematycznego nękania i represji ze strony podmiotów państwowych i wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Działania Aleksieja Nawalnego podczas jego podróży na Syberię w sierpniu 2020 r. były przedmiotem bacznej obserwacji ze strony władz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 20 sierpnia 2020 r. Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym i biorąc pod uwagę, że Aleksiej Nawalny znajdował się pod obserwacją w momencie jego otrucia, można wnioskować, że do otrucia mogło dojść jedynie za zgodą FSB.

Z uwagi na ważną rolę kierowniczą, jaką Aleksandr Bortnikov pełni w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, ponosi on odpowiedzialność za wspieranie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem trującym Nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020
14. Pavel Anatolievich POPOV

(Hauen AHamonteBuq nonoB)

Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 1 stycznia 1957 r.

Miejsce urodzenia: Krasnoyarsk (Krasnojarsk);

Obywatelstwo: rosyjskie;

Tytuł: Wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej

Pavel Popov jest wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej i z racji swojej funkcji sprawuje ogólną odpowiedzialność za działalność badawczą. Obejmuje to nadzór nad zdolnościami naukowo-technicznymi ministerstwa oraz rozwijanie tych zdolności, w tym rozwijanie potencjału i modernizację istniejących broni i sprzętu wojskowego.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przejęło odpowiedzialność za zapasy broni chemicznej pozostałe po Związku Radzieckim i za ich bezpieczne składowanie aż do ich zniszczenia.

20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

Z uwagi na ogólną odpowiedzialność Ministerstwa Obrony za bezpieczne składowanie i utylizację broni chemicznej stosowanie takiej broni chemicznej na terytorium Federacji Rosyjskiej może wynikać jedynie z celowego działania lub zaniedbania po stronie ministerstwa i jego kierownictwa politycznego.

Z uwagi na swoją ważną rolę kierowniczą w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej Pavel Popov ponosi odpowiedzialność za wspomaganie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem trującym Nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020
15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Aлексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Płeć: mężczyzna;

Data urodzenia: 17 lipca 1975 r.

Miejsce urodzenia: Stavropol (Stawropol);

Obywatelstwo: rosyjskie;

Tytuł: Wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej

Aleksei Krivoruchko jest wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej i z racji swojej funkcji sprawuje odpowiedzialność za zbrojenia. Obejmuje to nadzór nad ministerialnymi zapasami broni i sprzętu wojskowego. Jest on również odpowiedzialny za eliminowanie tych zapasów na podstawie umów międzynarodowych, których wykonywanie powierzono Ministerstwu Obrony.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przejęło odpowiedzialność za zapasy broni chemicznej pozostałe po Związku Radzieckim i za ich bezpieczne składowanie aż do ich zniszczenia.

20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska). 22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

Z uwagi na ogólną odpowiedzialność Ministerstwa Obrony za bezpieczne składowanie i utylizację broni chemicznej stosowanie takiej broni chemicznej na terytorium Federacji Rosyjskiej może wynikać jedynie z celowego działania lub zaniedbania po stronie ministerstwa i jego kierownictwa politycznego.

Z uwagi na swoją ważną rolę kierowniczą w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej Aleksei Krivoruchko ponosi odpowiedzialność za wspomaganie osób, które dokonały otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem trującym Nowiczok lub brały udział w tym otruciu; takie działanie stanowi użycie broni chemicznej, o którym mówi konwencja o broni chemicznej.

15.10.2020"
B.
OSOBY PRAWNE, PODMIOTY I ORGANY
NazwaInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
"2. State Scientific Research Institute for Organie Chemistry and Technology (Państwowy Instytut Badań Naukowych z zakresu Techniki

i Chemii Organicznej) (GosNIIOKhT)

(Государственньш научно-исследова- тельский институт органической химии и технологии)

Adres: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscow, Moscow Oblast, Russia;

Tel.: +7 (495) 673 7530;

Faks: +7 (495) 673 2218;

Strona www: http://gosniiokht.ru

E-mail: dir@gosniiokht.ru

Państwowy Instytut Badań Naukowych z zakresu Techniki i Chemii Organicznej (GosNIIOKhT) jest państwowym instytutem badawczym odpowiedzialnym za niszczenie zapasów broni chemicznej pozostałych po Związku Radzieckim.

Przed 1994 r. instytut zajmował się rozwijaniem i produkcją broni chemicznej, w tym bojowego środka trującego znanego obecnie jako "Nowiczok". Po 1994 r. instytut został włączony do rządowego programu niszczenia zapasów broni chemicznej pozostałych po Związku Radzieckim.

20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny poważnie zaniemógł i został przyjęty do szpitala w Omsku (Federacja Rosyjska).

22 sierpnia 2020 został przetransportowany do szpitala w Berlinie (Niemcy). Następnie w specjalistycznym laboratorium w Niemczech w sposób niezbity udowodniono, co potwierdziły też laboratoria we Francji i w Szwecji, że Nawalny został otruty bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczoków. Ten środek trujący jest dostępny wyłącznie władzom państwowym Federacji Rosyjskiej.

Zastosowanie bojowego środka trującego z grupy "Nowiczoków" byłoby zatem możliwe jedynie na skutek niedopełnienia przez instytut spoczywającego na nim obowiązku zniszczenia zapasów broni chemicznej.

15.10.2020"
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1544 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej (Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.