Decyzja 2020/1465 w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.335.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1465
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 września 2018 r. na podstawie wniosku ze strony oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji (UNVIM) Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1249 1  dotyczącą działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia UNVIM. Techniczne wykonanie decyzji (WPZiB) 2018/1249 zostało powierzone Biuru ONZ ds. Obsługi Projektów (UNOPS) i miało umożliwić UNVIM dalsze wypełnianie zadań w zakresie monitorowania i inspekcji zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (zwaną dalej "rezolucją RB ONZ") nr 2216 (2015).

(2) W dniu 13 grudnia 2018 r. strony konfliktu w Jemenie podpisały porozumienie sztokholmskie, którego postanowienia zostały zatwierdzone rezolucjami RB ONZ nr 2451(2018) i 2452 (2019). UNVIM otrzymał wiodącą rolę we wspieraniu jemeńskiej korporacji portów morskich w zakresie zarządzania portami w Al-Hudajdzie, As-Salifie i Ras Issie oraz w odniesieniu do inspekcji w nich.

(3) W dniu 18 lutego 2019 r. Rada przyjęła konkluzje, w których z zadowoleniem powitała przyjęcie porozumienia sztokholmskiego oraz jednomyślne przyjęcie rezolucji RB ONZ nr 2451(2018) i 2452 (2019). Rada ponowiła apel do wszystkich stron o ułatwienie przeprowadzania dostaw handlowych, w tym paliwa, i przypomniała, że funkcjonowanie portu w Al-Hudajdzie wraz z portami w As-Salifie i Ras Issie ma ogromne znaczenie dla przetrwania milionów Jemeńczyków. Rada przypomniała o swoim wsparciu dla UNVIM z myślą o zapewnieniu ciągłego przepływu towarów komercyjnych do Jemenu z pełnym poszanowaniem wszystkich stosownych rezolucji RB ONZ.

(4) W dniu 4 października 2019 r. na podstawie wniosku ze strony UNVIM Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/1672 2  i przedłużyła działanie Unii na rzecz wsparcia UNVIM.

(5) Rezolucjami RB ONZ nr 2505 (2020) i 2534 (2020) przedłużono mandat misji oenzetowskiej wspierającej porozumienie z Al-Hudajdy (UNMHA), aby wesprzeć realizację porozumienia w sprawie miasta Al-Hudajda oraz portów w Al-Hudajdzie, As-Salifie i Ras Issie zgodnie z porozumieniem sztokholmskim.

(6) W dniu 15 lipca 2020 r. UNVIM zwrócił się do Unii o dalsze wsparcie.

(7) Unia powinna przedłużyć swoje wsparcie dla UNVIM w celu realizacji jego mandatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. 
Unia przedłuża swoje wsparcie dla UNVIM w celu realizacji jego mandatu określonego w odpowiednich rezolucjach RB ONZ, w szczególności rezolucji RB ONZ nr 2216 (2015) i 2451 (2018). Ogólnym celem tego wsparcia jest przyczynienie się do przywrócenia niezakłóconego swobodnego przepływu towarów komercyjnych do Jemenu poprzez zapewnienie przejrzystej i skutecznej procedury odprawy w odniesieniu do ładunków komercyjnych kierowanych do jemeńskich portów, które nie znajdują się pod kontrolą rządu Jemenu, oraz zwiększenie roli UNVIM we wdrażaniu postanowień porozumienia sztokholmskiego.
2. 
Szczególne cele projektu to:
zwiększenie przepływu ładunków komercyjnych do Jemenu poprzez dalsze przyspieszenie procedury odprawy w odniesieniu do ładunków komercyjnych i propagowanie zaufania przedsiębiorstw żeglugowych, jeśli chodzi o dostępność portów w Al-Hudajdzie, As-Salifie i Ras Issie dla żeglugi handlowej,
zwiększenie zdolności UNVIM do rozmieszczenia w portach w Al-Hudajdzie, As-Salifie i Ras Issie, jak określono w porozumieniu sztokholmskim i odpowiednich rezolucjach RB ONZ.
3.  3
 Na mocy niniejszej decyzji Unia wspiera Biuro Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Jemenu oraz UNMHA w odniesieniu do rozmieszczenia UNVIM w portach w Al-Hudajdzie, As-Salifie i Ras Issie oraz do obszarów w krajach sąsiadujących z Jemenem, stosownie do potrzeb w celu wdrożenia UNMHA. W tym celu Unia wnosi wkład w koszty związane ze wzmocnieniem UNVIM, a tym samym pomaga w zaspokajaniu potrzeb jemeńskiej ludności w ramach szerzej pojętej strategii pomocy humanitarnej.
Artykuł  2
1. 
Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem").
2. 
Realizacja techniczna działań, o których mowa w art. 1, zostaje powierzona UNOPS. UNOPS wykonuje to zadanie pod kierownictwem Wysokiego Przedstawiciela. W tym celu Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych ustaleń z UNOPS.
Artykuł  3
1.  4
 Finansowa kwota odniesienia na realizację projektu, o którym mowa w art. 1, wynosi:
2 059 838 EUR na okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,
2 200 000 EUR na okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.,
2 200 000 EUR na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.,

Rada dokonuje przeglądu finansowej kwoty odniesienia do dnia 1 marca 2023 r. w oparciu o, między innymi, wskaźnik absorpcji oraz ocenę potrzeb sporządzoną przez ESDZ i Komisję.

2. 
Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu Unii.
3. 
Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera z UNOPS umowę o przyznaniu wkładu. Ta umową o przyznaniu wkładu przewiduje, że UNOPS ma zapewnić wyeksponowanie wkładu Unii.
4. 
Komisja dokłada starań, aby umowę o przyznaniu wkładu, o której mowa w ust. 3, zawarto możliwie szybko po przyjęciu niniejszej decyzji. Informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia tej umowy o przyznaniu wkładu.
Artykuł  4
1. 
Wysoki Przedstawiciel składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez UNVIM, w tym sprawozdań z comiesięcznych posiedzeń komitetu sterującego UNVIM. Na podstawie tych sprawozdań Rada dokonuje oceny.
2. 
Komisja przedstawia Radzie informacje na temat finansowych aspektów realizacji projektu, o którym mowa w art. 1.
Artykuł  5  5  

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2020 r.

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 września 2023 r.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2020 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 6  (uchylony).

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1249 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie (Dz.U. L 235 z 19.9.2018, s. 14).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1672 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie (Dz.U. L 256 z 7.10.2019, s. 10).
3 Art. 1 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2021/1991 z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.405.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2021 r.
4 Art. 3 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2021/1991 z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.405.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2022/1682 z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.252.76) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2022 r.

5 Art. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2021/1991 z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.405.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2022/1682 z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.252.76) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2022 r.

6 Załącznik uchylony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2021/1991 z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.405.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2021 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.