Decyzja 2019/1268 w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Mettons fin a l'ere du plastique en Europe" ("Zakończmy erę... - OpenLEX

Decyzja 2019/1268 w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Mettons fin a l'ere du plastique en Europe" ("Zakończmy erę plastiku w Europie")

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.200.33

Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1268
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Mettons fin à l'ère du plastique en Europe" ("Zakończmy erę plastiku w Europie")

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4974)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 29 lipca 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "Mettons fin à l'ère du plastique en Europe" ("Zakończmy erę plastiku w Europie") są następujące kwestie: "Wzywamy Komisję Europejską do zmiany dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko w celu zakazu stosowania wszystkich tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w Europie".

(2) Cele proponowanej inicjatywy obywatelskiej dotyczą następujących kwestii: "W dniu 10 maja Unia Europejska przekroczyła już limit zasobów, jakie może jej zapewnić nasza planeta. Jednak pomimo iż badania naukowe podkreślają konieczność podjęcia pilnych działań, Europa nie wprowadza w swoim modelu żadnych głębokich zmian. Sytuacja związana z plastikiem jest znamienna dla konsekwentnej odmowy stawienia czoła faktom i stoi w sprzeczności z potrzebami środowiska. W związku z tym wzywamy do wprowadzenia do 2027 r. zakazu stosowania wszystkich opakowań i butelek plastikowych, tak aby możliwe było rozpoczęcie konkretnych działań dążących do poszanowania ograniczeń dostępnych zasobów".

(3) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podkreśla rolę obywatelstwa Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(4) W związku z tym procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć przystępność Unii.

(5) Komisja jest uprawniona do przedstawiania wniosków dotyczących unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie Traktatów w zakresie działań, które należy podjąć, by osiągnąć cele zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia rozważnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu, na podstawie art. 192 ust. 1 TFUE w związku z art. 191 ust. 1 TFUE.

(6) Z powyższych względów p proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

(7) Ponadto utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kontaktu zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia, a proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa ani nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TUE.

(8) Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską pod nazwą "Mettons fin à l'ère du plastique en Europe" ("Zakończmy erę plastiku w Europie"),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym rejestruje się proponowaną inicjatywę obywatelską pod nazwą "Mettons fin à l'ère du plastique en Europe".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2019 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "Mettons fin à l'ère du plastique en Europe", reprezentowanych przez następujące osoby wyznaczone jako osoby do kontaktu: Daniela PLATSCH i Alice BUSTIN.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Pierwszy wiceprzewodniczący
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.