Decyzja 2019/1260 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu... - OpenLEX

Decyzja 2019/1260 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.197.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/1260
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony 1  (zwana dalej "umową", której strony zwane są dalej "Stronami"), podpisana w dniu 6 października 2010 r., została zawarta przez Unię decyzją Rady (UE) 2015/2169 2 . Stosowana jest od dnia 1 lipca 2011 r. 3 .

(2) W art. 15.1 umowy ustanawia się Komitet ds. Handlu, który może między innymi rozważyć zmiany w umowie lub zmienić postanowienia umowy w przypadkach wyraźnie w niej określonych. Art. 15.5 ust. 2 umowy stanowi, że Strony mogą podjąć decyzję w ramach Komitetu ds. Handlu o zmianie załączników, dodatków, protokołów i not do umowy, z zastrzeżeniem odpowiednich mających zastosowanie wymogów prawnych i procedur stron.

(3) Na podstawie art. 3 lit. d) załącznika 2-C do umowy Strony mają dokonywać przeglądu dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C co najmniej co trzy lata od wejścia w życie umowy w celu potwierdzenia akceptacji produktów, jak określono w lit. a) tego samego artykułu, uwzględniając wszelkie zmiany przepisów, które mogły nastąpić na poziomie międzynarodowym lub na poziomie Stron. Art. 3 lit. d) załącznika 2-C stanowi on ponadto, że wszelkie zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 są przedmiotem decyzji Komitetu ds. Handlu.

(4) Od momentu rozpoczęcia stosowania umowy uległy zmianie przepisy techniczne, o których mowa w dodatkach 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy, a także zakres niektórych produktów. W celu uwzględnienia tych zmian Unia i Korea zmieniły przepisy techniczne, zachowując jednocześnie ten sam stopień dostępu do rynku, o którym mowa w art. 1 ust. 2 załącznika 2-C do umowy.

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu.

(6) Stanowisko Unii w ramach Komitetu ds. Handlu powinno zatem polegać na poparciu przyjęcia dołączonego projektu deyczji Komitetu ds. Handlu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, które ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy art. 15.1 Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, polega na poparciu przyjęcia projektu decyzji Komitetu ds. Handlu dołączonego do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2019 r.
W imieniu Rady
J. LEPPÄ
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA NR 3 KOMITETU DS. HANDLU UE-KOREA

z dnia xx kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy o wolnym handlu między UE a Koreą

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając Umowę o wolnym handlu między Unią Europejską (zwaną dalej "UE") i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei (zwaną dalej "Koreą"), z drugiej strony (zwanymi dalej odpowiednio "umową" i "Stronami"), w szczególności jej art. 15.1 ust. 4 lit. c) i art. 15.5 ust. 2 oraz art. 3 lit. d) załącznika 2-C,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)
Zgodnie z art. 15.1 ust. 4 lit. c) umowy Komitet ds. Handlu ustanowiony przez Strony może rozważyć zmiany w umowie lub zmienić postanowienia umowy w przypadkach wyraźnie w niej określonych.
(2)
Art. 15.5 ust. 2 umowy stanowi, że decyzja Komitetu ds. Handlu dotycząca zmiany załączników, dodatków, protokołów i not do umowy może zostać przyjęta przez Strony z zastrzeżeniem odpowiednich mających zastosowanie wymogów prawnych i procedur.
(3)
Art. 3 lit. d) załącznika 2-C do umowy upoważnia Strony do dokonywania przeglądu dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C przynajmniej co trzy lata od wejścia w życie umowy w celu potwierdzenia akceptacji produktów, jak wskazano w lit. a) tego artykułu, uwzględniając wszelkie zmiany przepisów, które mogły nastąpić na poziomie międzynarodowym lub na poziomie Stron. Stanowi również, że jakiekolwiek zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 są przedmiotem decyzji Komitetu ds. Handlu.
(4)
Korea i UE zmieniły przepisy techniczne w celu utrzymania niezmienionego stopnia dostępu do rynku, o którym mowa w art. 1 ust. 2 załącznika 2-C do umowy. Ponadto odesłanie do "Regulamin EKG ONZ" w dodatkach 2-C-2 i 2-C-3 oznacza obecnie odesłanie do "Regulaminu ONZ", co wynika z Porozumienia dotyczącego przyjęcia zharmonizowanych regulaminów technicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych regulaminów Organizacji Narodów Zjednoczonych (wersja 3) 4  z dnia 20 października 2017 r.
(5)
W tabeli 1 w dodatku 2-C-2 wprowadzono następujące zmiany:
a)
Ponieważ regulaminy ONZ stosuje się obowiązkowo w UE, dla uproszczenia podjęto decyzję o skreśleniu odesłań do rozporządzeń UE (na przykład rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego) i dyrektyw UE w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE", pozostawiając tę kolumnę pustą.
b)
Jeśli jednak brak jest mających zastosowanie regulaminów ONZ lub jeśli ich zakres jest nieodpowiedni, np. w przypadku pozycji "Dopuszczalny poziom dźwięku", wówczas rozporządzenia lub dyrektywy UE zastępują lub uzupełniają regulaminy ONZ. Z tego względu w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE" dodano sformułowanie "o ile istnieje".
c)
W odniesieniu do pozycji "Dopuszczalny poziom dźwięku" i "Zamienne układy tłumiące", w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE" dodano rozporządzenie (UE) nr 540/2014, ponieważ uchyla ono dyrektywę 70/157/EWG i stosuje się je w sposób rozłożony w czasie.
d)
Pozycję "Emisje" zastąpiono pozycją "Emisja - pojazdy lekkie", ponieważ wymogi regulaminu ONZ nr 83 stosują się tylko do kategorii pojazdów M1 i N1. Ponadto skreślono odesłanie do "Dyrektywa 70/220/EWG", ponieważ została ona uchylona i zastąpiona przez "Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, (WE) nr 692/2008, (UE) nr 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 oraz (UE) 2018/1832", do których odesłanie zamieszczono w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE".
e)
W pozycji "Zamienne katalizatory" skreślono odniesienie do "Dyrektywa 70/220/EWG", ponieważ została ona uchylona i zastąpiona przez "Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 692/2008", do których odesłanie zamieszczono w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE".
f)
Ponadto pewne zmiany nazw pozycji wprowadzono dla większej jasności, jak w przypadku nazw pozycji "Hamowanie" i "Hamowanie", które zastąpiono nazwami "Hamowanie - pojazdy ciężkie" i "Hamowanie - pojazdy lekkie".
g)
W pozycji "Dymienie z silników Diesla" skreślono odesłanie do "Dyrektywa 72/306/EWG", ponieważ została ona uchylona przez "Rozporządzenie" (WE) nr 692/2008, do którego odesłanie zamieszczono w tabeli 1 w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE".
h)
W pozycji "Emisja dwutlenku węgla i zużycie paliwa" odesłanie do "Dyrektywa 80/1268/EWG" w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE" tabeli 1 zastąpiono odesłaniem do "Rozporządzenie (WE) nr 692/2008"; ponadto nazwę pozycji zmieniono na "Emisja dwutlenku węgla i zużycie paliwa - samochody osobowe z nie więcej niż ośmioma miejscami siedzącymi oprócz siedzenia kierowcy" dla zachowania pełnej zgodności z zakresem tego rozporządzenia.
i)
W pozycji "Moc silnika" skreślono odesłanie do "Dyrektywa 80/1269/EWG", ponieważ została ona uchylona przez "Rozporządzenia (WE) nr 692/2008 oraz (UE) nr 582/2011", do których odesłanie zamieszczono w tabeli 1 w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE".
j)
W pozycji "Emisja - pojazdy ciężkie" odesłanie do "Dyrektywa 2005/55/EWG" zastąpiono odesłaniem do "rozporządzenia (WE) nr 595/2009, (WE) nr 582/2011 i (UE) 2016/1718", do których odesłanie zamieszczono w tabeli 1 w kolumnie "Odpowiedni przepis techniczny UE". Ponadto nazwę pozycji zmieniono na "Emisja - pojazdy ciężkie", ponieważ rozporządzenie ONZ nr 49 ma zastosowanie do pojazdów ciężkich (tj. pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2,610 kg).
(6)
Tabela 2 w dodatku 2-C-2 pozostaje bez zmian.
(7)
W tabeli 1 w dodatku 2-C-3 wprowadzono następujące zmiany:
a)
W pozycji "Ochrona użytkowników w przypadku zderzenia" - "czołowego", w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne", odesłanie do "KMVSS art. 102" zastąpiono odesłaniem do "KMVSS art. 102 ust. 1 i 3" w związku ze zmianą KMVSS.
b)
W pozycji "Ochrona użytkowników w przypadku zderzenia" - "bocznego", w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne", odesłanie do "KMVSS art. 102" zastąpiono odesłaniem do "KMVSS art. 102 ust. 1" w związku ze zmianą KMVSS.
c)
Zmieniono całą pozycję "Hak holowniczy". Nazwę pozycji "hak holowniczy" zastąpiono przez "Zaczepy holownicze", ponieważ tak brzmi urzędowe pojęcie zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 1005/2010. Ponadto w kolumnie "Wymogi" w odniesieniu do pozycji "Zaczepy holownicze" wpis "77/389/EWG" zastąpiono wpisem "Rozporządzenie (UE) nr 1005/2010". W kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" dotychczasowe odesłanie do "KMVSS art. 20 pkt 1, 2, 4" zastąpiono odesłaniem do "KMVSS art. 20 pkt 1".
d)
W grupie pozycji "System oświetlenia i sygnalizacyjny", w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" skreślono odesłanie do KMVSS art. 106 pkt 1-10 w odniesieniu do pozycji "Reflektor główny", "Przedni reflektor przeciwmgielny", "Światło cofania", "Światła obrysowe", "Oświetlenie tablic rejestracyjnych", "Światło tylne", "Światło »stop«", "Środkowe światło »stop«", "Kierunkowskaz", "Kierunkowskaz dodatkowy" i "Tylne światło przeciwmgielne" ze względu na zmianę KMVSS.
e)
W grupie pozycji "System oświetlenia i sygnalizacyjny" w pozycji "Montaż", w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" odesłanie do "KMVSS art. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 47" zastąpiono odesłaniem do "KMVSS art. 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 i 49". Wynika to ze zmiany KMVSS.
f)
W grupie pozycji "System oświetlenia i sygnalizacyjny" dodano pozycje "Światła do jazdy dziennej" i "Światła zakrętowe" ze względu na zmianę KMVSS oraz w celu uwzględnienia zaktualizowanych wymogów montażu w zakresie systemu oświetlenia i sygnalizacyjnego.
g)
W grupie pozycji "System oświetlenia i sygnalizacyjny" w pozycji "Środkowe światło »stop«", w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne", oprócz skreślenia KMVSS art. 106 pkt 8 skreślono również KMVSS art. 43 ust. 3, ponieważ został on zastąpiony przez "KMVSS art. 43 ust. 2".
h)
W grupie pozycji "System oświetlenia i sygnalizacyjny" dodano pozycję "Światła obrysowe boczne" ze względu na zmianę KMVSS oraz w celu uwzględnienia zaktualizowanych wymogów montażu w zakresie systemu oświetlenia i sygnalizacyjnego.
i)
W grupie pozycji "System oświetlenia i sygnalizacyjny" w pozycji "Tylne światło odblaskowe" w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" dotychczasowe odesłanie do "KMVSS art. 49 ust. 1, 2, art. 107" zastąpiono przez "KMVSS art. 49". Wynika to ze zmiany KMVSS.
j)
W pozycji "Moc silnika" w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" dotychczasowe odesłanie do "KMVSS art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 111" zastąpiono przez "KMVSS art. 111". Wynika to ze zmiany KMVSS.
k)
W grupie pozycji "Urządzenia zabezpieczające widoczność kierowcy" w kolumnie "Wymogi" skreślono odesłania do "78/318/EWG" i "78/317/EWG", ponieważ akty te zostały uchylone i zastąpione przez "Rozporządzenie (UE) nr 1008/2010" lub "Rozporządzenie (UE) nr 672/2010". Wpisy w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" pozostają bez zmian.
l)
W pozycji "Kotwiczenia zespołu pasów bezpieczeństwa" w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" odesłanie do "KMVSS art. 27 ust. 1, 2, 3, 4, 5; art. 103 ust. 1, 2, 3" zastąpiono odesłaniem do "KMVSS art. 27 ust. 1, 2, 3, 4; art. 103". Wynika to ze zmiany KMVSS.
m)
W pozycji "Emisje i hałas (z wyjątkiem hałasu przejeżdżających pojazdów trzy- i czterokołowych) dotyczące motocykli" w kolumnie "Wymogi" skreślono między innymi odesłanie do "Dyrektywy 2002/51/WE, 2003/77/WE, 97/24/WE, rozdziały 5 i 9", ponieważ akty te zostały uchylone i zastąpione między innymi przez "Rozporządzenia (UE) nr 168/2013 oraz (UE) nr 134/2014". Wpis w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" pozostaje bez zmian.
n)
W pozycji "Emisje z silników Diesla (włącznie z OBD)" - "Pojazdy poniżej 3,5 tony" w kolumnie "Wymogi" dodano odesłanie do: "Rozporządzenie (WE) nr 715/2007" i "(UE) nr 459/2012", ponieważ są to obowiązujące rozporządzenia odpowiadające KMVSS. Wpis w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" pozostaje bez zmian.
o)
W pozycji "Emisje z silników Diesla (włącznie z OBD)" - "Pojazdy powyżej 3,5 tony", w kolumnie "Wymogi", skreślono między innymi odesłanie do "Rozporządzenie (WE) nr 692/2008", zastępując je między innymi odesłaniem do "Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 oraz (UE) nr 582/2011", ponieważ rozporządzenie (WE) nr 692/2008 nie dotyczy pojazdów ciężkich. Wpis w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne" pozostaje bez zmian.
p)
W pozycji "Opony", w kolumnie "Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne", odniesienie "Quality management Safety and Control of Industrial Products Act - QMSCIPA (ustawa o zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i kontrolą produktów przemysłowych) (art. 19, 20, 21); przepisy wykonawcze QMSCIPA art. 2 ust. 2, art. 19" zastąpiono przez: "Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act (ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych), art. 15, 18 i 19; Enforcement Rules of Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act (przepisy wykonawcze do ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych), art. 3 ust. 4, art. 26; KMVSS art. 12 ust. 1". Wynika to z faktu, że ustawa QMSCIPA została zastąpiona ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych.
(8)
Tabela 2 w dodatku 2-C-3 pozostaje bez zmian.
(9)
Zgodnie z art. 12 ust. 2 załącznika do decyzji nr 1 Komitetu ds. Handlu UE-Korea z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu ds. Handlu, w okresie między posiedzeniami Komitetu ds. Handlu może on przyjmować decyzje w drodze procedury pisemnej pod warunkiem zgody obu Stron. Procedura pisemna polega na wymianie not między przewodniczącymi Komitetu ds. Handlu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tabelę 1 dodatku 2-C-2 załącznika 2-C do umowy zastępuje się tabelą 1 w załączniku 1 do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Tabelę 1 dodatku 2-C-3 załącznika 2-C do umowy zastępuje się tabelą 1 w załączniku 2 do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony wymienią drogą dyplomatyczną pisemne powiadomienia poświadczające, że wypełniły swoje odpowiednie mające zastosowanie procedury i wymogi prawne niezbędne do wejścia w życie niniejszej decyzji.

Sporządzono w ...

W imieniu Komitetu ds. Handlu

YOO Myung-hee

Cecilia MALMSTRÖM

Minister Handlu

Członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za handel

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

Dodatek 2-C-2

Tabela 1

Wykaz, o którym mowa w art. 3 lit. a) ppkt (i) załącznika 2-C

PrzedmiotWymogiOdpowiedni przepis techniczny UE (jeżeli istnieje) (1)
Dopuszczalny poziom dźwiękuRegulamin ONZ (2) nr 51Dyrektywa 70/157/EWG, rozporządzenie (UE) nr 540/2014
Zamienne układy tłumiąceRegulamin ONZ 59Dyrektywa 70/157/EWG, rozporządzenie (UE) nr 540/2014
Emisje - pojazdy lekkieRegulamin ONZ 83Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, (WE) nr 692/2008, (UE) nr 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832
Zamienne katalizatoryRegulamin ONZ 103Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 oraz (WE) nr 692/2008
Zbiorniki paliwa ciekłegoRegulamin ONZ 34
Zbiorniki skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)Regulamin ONZ 67
Zbiorniki sprężonego gazu ziemnego (CNG)Regulamin ONZ 110
Tylne urządzenia zabezpieczająceRegulamin ONZ 58
Siła kierowaniaRegulamin ONZ 79
Zamki i elementy mocowania drzwiRegulamin ONZ 11
Dźwiękowe urządzenia ostrzegawczeRegulamin ONZ 28
Urządzenia widzenia pośredniegoRegulamin ONZ 46
Hamowanie - pojazdy ciężkieRegulamin ONZ 13
Hamowanie - pojazdy lekkieRegulamin ONZ 13H
Okładziny hamulcówRegulamin ONZ 90
Zakłócenia radiowe (kompatybilność elektromagnetyczna)Regulamin ONZ 10
Dymienie z silników DieslaRegulamin ONZ 24Rozporządzenie (WE) nr 692/2008
Wyposażenie wnętrzaRegulamin ONZ 21
Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciemRegulamin ONZ 18
Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem i immobiliseryRegulamin ONZ 116
Systemy alarmowe pojazdówRegulamin ONZ 97 Regulamin ONZ 116
Zachowanie układu kierowniczego w przypadku uderzeniaRegulamin ONZ 12
Wytrzymałość siedzeńRegulamin ONZ 17
Wytrzymałość siedzeń (autobusy i autokary)Regulamin ONZ 80
Zewnętrzne elementy wystająceRegulamin ONZ 26
PrędkościomierzRegulamin ONZ 39
Kotwiczenia pasów bezpieczeństwaRegulamin ONZ 14
Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnejRegulamin ONZ 48
Urządzenia odblaskoweRegulamin ONZ 3
Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła "stop"Regulamin ONZ 7
Światła do jazdy dziennejRegulamin ONZ 87
Światła obrysowe boczneRegulamin ONZ 91
KierunkowskazyRegulamin ONZ 6
Oświetlenie tylnych tablic rejestracyjnychRegulamin ONZ 4
Reflektory (R2 i HS1)Regulamin ONZ 1
Reflektory typu "sealed beam"Regulamin ONZ 5
Reflektory (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, lub H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)Regulamin ONZ 8
Reflektory (H4)Regulamin ONZ 20
Halogenowe reflektory typu "sealed beam"Regulamin ONZ 31
Żarówki do stosowania w homologowanych światłachRegulamin ONZ 37
Reflektory wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światłaRegulamin ONZ 98
Gazowo-wyładowcze źródła światła używane w homologowanych reflektorachRegulamin ONZ 99
Reflektory (asymetryczne światła mijania)Regulamin ONZ 112
Systemy adaptacyjne oświetlenia głównegoRegulamin ONZ 123
Przednie reflektory przeciwmgielneRegulamin ONZ 19
Tylne światła przeciwmgielneRegulamin ONZ 38
Światła cofaniaRegulamin ONZ 23
Światła postojoweRegulamin ONZ 77
Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymująceRegulamin ONZ 16
Urządzenia przytrzymujące dla dzieciRegulamin ONZ 44
Przednie pole widzeniaRegulamin ONZ 125
Identyfikacja urządzeń sterowniczych i kontrolnych, ostrzegawczych i wskaźnikówRegulamin ONZ 121
Systemy grzewczeRegulamin ONZ 122
Zagłówki (połączone z siedzeniami)Regulamin ONZ 17
ZagłówkiRegulamin ONZ 25
Emisja dwutlenku węgla i zużycie paliwa - samochody osobowe z nie więcej niż ośmioma miejscami siedzącymi oprócz siedzenia kierowcyRegulamin ONZ 101Rozporządzenie (WE) nr 692/2008
Moc silnikaRegulamin ONZ 85Rozporządzenia (WE) nr 692/2008 oraz (UE) nr 582/2011
Emisja - pojazdy ciężkieRegulamin ONZ 49Rozporządzenia (WE) nr 595/2009, (UE) nr 582/2011, (UE) 2016/1718
Zabezpieczenia boczneRegulamin ONZ 73
Bezpieczne szybyRegulamin ONZ 43
Opony, pojazdy silnikowe i ich przyczepyRegulamin ONZ 30
Opony, pojazdy użytkowe i ich przyczepyRegulamin ONZ 54
Zapasowe koła/opony do czasowego zastosowaniaRegulamin ONZ 64
Hałas toczeniaRegulamin ONZ 117
Urządzenia funkcji ograniczania prędkościRegulamin ONZ 89
Części sprzęgająceRegulamin ONZ 55
Sprzęg krótkiRegulamin ONZ 102
Palność materiałówRegulamin ONZ 118
Autobusy i autokaryRegulamin ONZ 107
Wytrzymałość konstrukcji nośnej (autobusy i autokary)Regulamin ONZ 66
Zderzenie czołoweRegulamin ONZ 94
Zderzenie boczneRegulamin ONZ 95
Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznychRegulamin ONZ 105
Ochrona przed wjechaniem pod przód pojazduRegulamin ONZ 93
(1) Brak wpisu w trzeciej kolumnie ("Odpowiedni przepis techniczny UE") oznacza, że zastosowanie ma rozporządzenie ONZ wymienione w drugiej kolumnie ("Wymogi").

(2) Dawniej "Regulamin EKG ONZ".

ZAŁĄCZNIK  2

Dodatek 2-C-3

Tabela 1

Wykaz, o którym mowa w art. 3 lit. a) ppkt (ii) załącznika 2-C

PrzedmiotWymogiOdpowiednie koreańskie przepisy techniczne
Ochrona użytkowników w przypadku zderzeniaczołowegoRegulamin ONZ 94KMVSS (1) art. 102 ust. 1 i 3
bocznegoRegulamin ONZ 95KMVSS art. 102 ust. 1
Przemieszczanie się do tyłu kierownicyRegulamin ONZ 12KMVSS art. 89 ust. 1 pkt 2
Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzeniaRegulamin ONZ 12KMVSS art. 89 ust. 1 pkt 1
SiedzeniaRegulamin ONZ 17KMVSS art. 97
ZagłówkiRegulamin ONZ 17, Regulamin ONZ 25, OPT 7KMVSS art. 26, 99
Zamki i elementy przytrzymujące drzwiRegulamin ONZ 11, OPT 1KMVSS art. 104 ust. 2
Tablica rozdzielcza, uderzenieRegulamin ONZ 21KMVSS art. 88
Siedzenia tylne, uderzenieRegulamin ONZ 21KMVSS art. 98
Podłokietnik, uderzenieRegulamin ONZ 21KMVSS art. 100
Osłona przeciwsłoneczna, uderzenieRegulamin ONZ 21KMVSS art. 101
Lusterko wsteczne wewnętrzne, uderzenieRegulamin ONZ 46KMVSS art. 108
Zaczepy holowniczeRozporządzenie (UE) 1005/2010KMVSS art. 20 ust. 1
Tylne urządzenia zabezpieczająceRegulamin ONZ 58KMVSS art. 19 ust. 4 i art. 96
System oświetlenia i sygnalizacyjnyMontażRegulamin ONZ 48KMVSS art. 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 oraz 49
Reflektor głównyRegulaminy ONZ 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37,

Regulaminy ONZ 98, 99, 112, 113, 123

KMVSS art. 38, art. 48 ust. 3
Przedni reflektor przeciwmgielnyRegulamin ONZ 19KMVSS art. 38-2 ust. 1
Światła do jazdy dziennejRegulamin ONZ 87KMVSS art. 38-4
Światła zakrętoweRegulamin ONZ 119KMVSS art. 38-5
Światło cofaniaRegulamin ONZ 23KMVSS art. 39
Światła obrysoweRegulamin ONZ 7KMVSS art. 40
Oświetlenie tablic rejestracyjnychRegulamin ONZ 4KMVSS art. 41
Światło tylneRegulamin ONZ 7KMVSS art. 42
Światło "stop"Regulamin ONZ 7KMVSS art. 43 ust. 1
Środkowe światło "stop"Regulamin ONZ 7KMVSS art. 43 ust. 2
KierunkowskazRegulamin ONZ 6KMVSS art. 44
Kierunkowskaz dodatkowyRegulamin ONZ 7KMVSS art. 44
Światła obrysowe boczneRegulamin ONZ 91KMVSS art. 44-2
Tylne światło przeciwmgielneRegulamin ONZ 38KMVSS art. 38-2 ust. 2
Tylne światło odblaskoweRegulamin ONZ 70, Regulamin ONZ 3KMVSS art. 49
Widoczność kierowcyRegulamin ONZ 46KMVSS art. 50 Artykuł 94
Moc silnikaRegulamin ONZ 85KMVSS art. 111
Urządzenia zabezpieczające widoczność kierowcyWycieraczki szyby przedniejRozporządzenie (UE) nr 1008/2010KMVSS art. 51 ust. 2, art. 109 pkt 1
Instalacja odszraniającaRozporządzenie (UE) 672/2010KMVSS art. 109 pkt 2
Instalacja odmgławiającaRozporządzenie (UE) 672/2010KMVSS art. 109 pkt 3
Spryskiwacze szyby przedniejRozporządzenie (UE) 1008/2010KMVSS art. 109 pkt 4
Układy hamulcowe w samochodach osobowychRegulamin ONZ 13HKMVSS art. 15, art. 90 pkt 1
Układy hamulcowe, z wyjątkiem samochodów osobowych i przyczepRegulamin ONZ 13KMVSS art. 15, art. 90 pkt 2
Układy hamulcowe przyczepRegulamin ONZ 13KMVSS art. 15, art. 90 pkt 3
Układ ochrony hamulców przed zablokowaniem, z wyjątkiem przyczepRegulamin ONZ 13KMVSS art. 15, art. 90 pkt 4
Układ ochrony hamulców przed zablokowaniem do przyczepRegulamin ONZ 13KMVSS art. 15, art. 90 pkt 5
Siła kierowaniaRegulamin ONZ 79KMVSS art. 14 Art. 89 ust. 2
Ogranicznik prędkościRegulamin ONZ 89KMVSS art. 110-2
PrędkościomierzRegulamin ONZ 39KMVSS art. 110
Kompatybilność elektromagnetycznaRegulamin ONZ 10KMVSS art. 111-2
Wyciek paliwa ciekłego w przypadku zderzeniaRegulamin ONZ 34, Regulamin ONZ 94, Regulamin ONZ 95KMVSS art. 91
ZderzakRegulamin ONZ 42KMVSS art. 93
Kotwiczenia zespołu pasów bezpieczeństwaRegulamin ONZ 14, Regulamin ONZ 16KMVSS art. 27 ust. 1, 2, 3, 4; Artykuł 103
Mocowanie fotelika ochronnego dzieckaRegulamin ONZ 14KMVSS art. 27-2, art. 103-2
Hałas klaksonu, hałas stacjonarny i hałas przejeżdżających pojazdów (czterokołowych)Regulamin ONZ 28, Regulamin ONZ 51KMVSS art. 35, 53, NVCA (ustawa o kontroli hałasu i drgań) art. 30 oraz art. 29 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska (2)
Emisje i hałas (z wyjątkiem hałasu przejeżdżających pojazdów trzy- i czterokołowych) dotyczące motocykliRegulamin ONZ 40

Regulamin ONZ 41

Regulamin ONZ 47

Rozporządzenia (WE) nr 168/2013 oraz (UE) nr 134/2014

CACA (3) art. 46 oraz art. 62 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, NVCA art. 30 oraz art. 29 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska
Emisje z silników DieslaPojazdy poniżej 3,5 tonyRegulamin ONZ 83,

Regulamin ONZ 24

Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, (WE) nr 692/2008 oraz (UE) nr 459/2012

CACA art. 46 oraz art. 62 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska
(włącznie z OBD)Pojazdy powyżej 3,5 tonyRegulamin ONZ 49

Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 oraz (UE) nr 582/2011

OponyRegulaminy ONZ 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109Ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych, art. 15, 18 i 19;

przepisy wykonawcze do ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych, art. 3 ust. 4 i art. 26;

KMVSS art. 12 ust. 1

(1) Dawniej "Korea Motor Vehicle Safety Standards"; nazwa zmieniona na "Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts" ("Przepisy dotyczące działania i norm dotyczących koreańskich pojazdów silnikowych i ich części") ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r.

(2) Ministerstwo Środowiska Korei.

(3) Clean Air Conservation Act of Korea (koreańska ustawa o ochronie czystego powietrza).

1 Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 6.
2 Decyzja Rady (UE) 2015/2169 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 2).
3 Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 168 z 28.6.2011, s. 1).
4 E/ECE/TRANS/505/Rev.3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.